SKPC004 Preprimary and Primary Education

Faculty of Education
Spring 2023
Extent and Intensity
0/0/0. 8 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.
Department of Primary Education - Faculty of Education
Contact Person: Mgr. Jana Veličková
Supplier department: Institute for Research in School Education - Faculty of Education
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the course is to introduce the students into the fields of pre-primary and primary education, that focus on the specific processes of education in kindergartens and in primary schools. The course aims for the students to understand the systemic, curricular and psychodidactic contexts of pre-primary and primary education.
Learning outcomes
After finishing the course, the student is able to:
Characterize the aims, contents and means in pre-primary and primary education.
Evaluate and justify the transformation of the curriculum of pre-primary and primary education.
Characterize the didactic strategies applied in kindergartens and elementary schools and to use the tools of pedagogical diagnostics of individuals and groups.
Describe and explain the specifics of the activities of teachers in kindergartens and elementary schools.
Syllabus
 • Specific aims of the pre-primary and primary education.
 • Curricular contexts of pre-primary and primary education.
 • Didactic strategies in relation to the age and individual differencies of children and pupils.
 • Kindergarten and primary school teachers and their professional skills.
Literature
  required literature
 • PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. Šesté, aktualizované a do. Praha: Portál, 2017. 483 stran. ISBN 9788026212287. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Učitel v předškolním vzdělávání a jeho příprava na profesi (Teacher in Preschool Education and Preparation for the Profession). První. Brno: Munipress, 2017. 253 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi; svazek 43. ISBN 978-80-210-8475-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8476-2017. URL info
 • PRŮCHA, Jan, Radmila BURKOVIČOVÁ, Miroslav DOPITA, Jana PALONCYOVÁ and Zora SYSLOVÁ. Předškolní dítě a svět vzdělávání. Přehled teorie, praxe a výzkumných poznatků. (Preschool child and the world of education. Survey theory, practice and research findings.). První. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. 254 pp. ISBN 978-80-7552-323-5. info
 • HORKÁ, Hana, Hana FILOVÁ, Tomáš JANÍK and Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Studie ze školní pedagogiky (Studies on school education). 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 180 pp. Řada pedagogiky a psychologie. ISBN 978-80-210-4859-1. info
 • KOLLÁRIKOVÁ, Zuzana and Branislav PUPALA. Předškolní a primární pedagogika: Predškolská a elementárna pedagogika. 2nd ed. Praha: Portál, 2010. 455 pp. ISBN 978-80-7367-828-9. info
 • Pedagogická encyklopedie. Edited by Jan Průcha - Tomáš Janík - Milada Rabušicová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 935 s. ISBN 9788073675462. info
 • PASCH, Marvin, Trevor G. GARDNER, Georgea M. LANGER, Alane STARK and Christella MOODY. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Translated by Milan Koldinský. Vydání druhé. Praha: Portál, 2005. 416 stran. ISBN 8073670542. info
 • SPILKOVÁ, Vladimíra. Proměny primárního vzdělávání v ČR. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 311 s. ISBN 8071789429. info
  recommended literature
 • JANÍK, Tomáš. Didaktické znalosti obsahu a jejich význam pro oborové didaktiky, tvorbu kurikula a učitelské vzdělávání. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. 119 s. ISBN 9788073151867. info
 • Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání : výzkumný záměr : úvodní teoreticko-metodologické studie. Edited by Vladimíra Spilková - Jaroslava Vašutová. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2008. 330 s. ISBN 9788072903849. info
 • SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2007. 322 s. ISBN 9788024718217. URL info
Teaching methods
Independent study of professional literature, consultations, discussion
Assessment methods
Type of examination: oral; each student will submit one conspect from professional publications
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught each semester.
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms autumn 2020, Spring 2021, Autumn 2021, Spring 2022, Autumn 2022, Autumn 2023, Spring 2024.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2023/SKPC004