SPkK02 Logopedie 2

Pedagogická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/1. 12 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Garance
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Předpoklady
SPkK20 Logopedie – základy oboru
Intaktní komunikační schopnost. Absolvování předmětu SPkK20 Logopedie 1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studentky a studenty se základními možnostmi podpory komunikační schopnosti a logopedické intervence u osob s narušenou komunikační schopností ve všech věkových kategoriích.
Výstupy z učení
• student/ka má přehled o základních přístupech k osobám s vybranými formami narušené komunikační schopností;
• má přehled o problematice kontaktu a spolupráce s klienty, s rodiči, zákonnými zástupci, pedagogy a dalšími odborníky v kontextu komplexní podpory;
• umí pracovat s vybranými materiály využívanými v rámci rozvoje komunikační schopnosti.
Osnova
 • Logopedická intervence u vybraných forem narušené komunikační schopnosti.
 • Přístupy k rozvoji komunikační schopnosti u vybraných forem NKS.
 • Přístupy k rozvoji foneticko-fonologické jazykové roviny.
 • Materiály vhodné pro rozvoj foneticko-fonologické jazykové roviny.
 • Stimulace komunikační schopnosti a aktivizace osob s vybranými formami NKS v kontextu sociální inkluze.
 • Možnosti komunikace a spolupráce s klientem.
 • Možnosti komunikace a spolupráce se zákonnými zástupci/rodinou klienta.
 • Možnosti mezioborové spolupráce.
Literatura
  povinná literatura
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie. 1. vyd. Praha: Grada publishing, 2006, 229 s. edice psychologické a pedagogické literatury. ISBN 80-247-1110-9. info
  doporučená literatura
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Komunikace dětí předškolního věku. Vydání 1. Praha: Grada, 2012, 236 stran. ISBN 9788024730080. URL info
 • NEUBAUER, Karel. Artikulace a fonologické rozlišování hlásek : jak předcházet rozvoji odchylek výslovnosti u dětí. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2011, 63 s. ISBN 9788073111182. info
 • ŠKODOVÁ, Eva, Ivan JEDLIČKA a KOL. Klinická logopedie. 2. aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2007, 615 s. ISBN 978-80-7367-340-6. info
 • ALLEN, Eileen a Lynn R. MAROTZ. Přehled vývoje dítěte: od prenatálního období do 8 let. 1. vydání. Praha: Portál, 2002, 187 s. ISBN 80-7178-614-4. info
 • STRASSMEIER, Walter. 260 cvičení pro děti raného věku : soubor cvičení pro děti s nerovnoměrným vývojem a děti handicapované. Translated by Petr Kuba. 1. vyd. Praha: Portál, 1996, 291 s. ISBN 8085282879. info
Výukové metody
teoretická příprava, studium odborné literatury, diskuze s praktickými příklady, příprava seminární práce-prezentace podkladů pro tvorbu pomůcky pro fixaci a automatizaci hlásek
Metody hodnocení
Předmět je ukončen ústní zkouškou z témat předmětů Logopedie 1 + Logopedie 2 a prezentací seminární práce.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2022/SPkK02