SZ6012 Pedagogická komunikace

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Jarmila Bradová (cvičící)
Mgr. Josef Moravec (cvičící)
Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lucie Škarková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Lucie Škarková, Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ6012/01: Po 10:00–11:50 učebna 54, J. Bradová
SZ6012/02: Po 12:00–13:50 učebna 11, J. Bradová
SZ6012/03: Po 8:00–9:50 učebna 38, R. Pospíšil
SZ6012/04: St 8:00–9:50 učebna 38, J. Moravec
SZ6012/05: St 10:00–11:50 učebna 38, J. Moravec
SZ6012/06: Út 12:00–13:50 učebna 38, J. Nehyba
SZ6012/07: Út 14:00–15:50 učebna 38, J. Nehyba
SZ6012/08: St 12:00–13:50 učebna 42, J. Moravec
SZ6012/09: St 16:00–17:50 respirium (4. nadzemní podlaží), L. Škarková
SZ6012/10: St 12:00–13:50 učebna 38, L. Škarková
SZ6012/11: St 14:00–15:50 učebna 38, L. Škarková
SZ6012/12: Út 8:00–9:50 učebna 38, R. Pospíšil
SZ6012/13: Čt 8:00–9:50 učebna 38, J. Moravec
SZ6012/14: Čt 10:00–11:50 učebna 38, J. Moravec
SZ6012/15: Čt 12:00–13:50 učebna 38, J. Moravec
SZ6012/16: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Škarková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 36 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je:
(a) seznámit studenta (prostřednictvím témat 1 až 10) se specifiky pedagogické komunikace. K tomu budou vyučujícími využívány různé výukové metody a formy, které umožní studentům pozorovat a vyhodnocovat odlišnost pedagogické komunikace při využívání těchto metod a forem výuky;
(b) rozvíjet studentovu dovednost reflektovat konkrétní pedagogické situace ve vztahu k vlastnostem pedagogické komunikace i ve vztahu k jednotlivým aktérům pedagogické komunikace (učitel, asistent pedagoga, žák, rodič žáka).;
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu:
• student diskutuje o vybraných otázkách pedagogické komunikace. Při argumentaci využívá poznatky získané studiem odborné literatury (viz témata 1–12).
• student zhodnotí svou dosavadní pedagogickou komunikaci, pojmenuje její silné stránky, identifikuje možnosti, jak ji zlepšovat.;
• student poskytne spolužákovi, který vystoupí v semináři, funkční zpětnou vazbu, a prokáže tak osvojení této dovednosti na potřebné úrovni a současně také porozumění pedagogické komunikaci v konkrétním pedagogické situaci.;
• student popíše a analyzuje výukovou či výchovnou situaci (je využíváno mimo jiné virtuálních hospitací z webu rvp.cz ) z hlediska pedagogické komunikace, využívá při tom odbornou terminologii. Navrhne alteraci výukové či výchovné situace, která koresponduje s pravidly efektivní pedagogické komunikace.;
Osnova
 • 1. Pedagogická komunikace a pedagogická interakce, vliv sebepojetí učitele na jeho pedagogické jednání.
 • 2. Komunikace verbální (mluvený i psaný projev) a neverbální.
 • 3. Specifika pedagogické komunikace (IRF komunikační struktura, dialog ve výuce, podmínky, metody, obsah, prostředky, cíle).
 • 4. Prezentační dovednosti – powerpoint.
 • 5. Zpětná vazba – její druhy, funkce a význam pro učení jedince.
 • 6. Efektivní komunikace s rodiči žáků: učitel – žák – rodič.
 • 7. Otázky pedagoga – podle fází výuky a podle výukových metod.
 • 8. Otázky pedagoga – podle kognitivních a afektivních cílů.
 • 9. Využití prostoru v pedagogické komunikaci, proxemika.
 • 10. Techniky vedení rozhovoru, naslouchání, shrnování, rekapitulace.
 • 11. Emocionální stránka pedagogické komunikace (akceptace, empatie, pozitivita, expresivita, humor apod.)
 • 12. Nenásilná komunikace.
Literatura
  povinná literatura
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Komunikace ve školní třídě. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. 293 s. ISBN 978-80-262-0085-7. info
 • NELEŠOVSKÁ, Alena. Pedagogická komunikace v teorii a praxi : význam komunikace, vztah učitele k žákovi, komunikace ve škole, ukázky. Vydání 1. Praha: Grada, 2005. 171 stran. ISBN 8024707381. info
 • MAREŠ, Jiří a Jaro KŘIVOHLAVÝ. Komunikace ve škole. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 210 stran. ISBN 8021010703. info
  neurčeno
 • Vybrané studie z časopisu Komenský: http://www.ped.muni.cz/komensky/predesle-rocniky
 • Svoboda, J., & Jochmannová, L. (2015). Krizové situace výchovy a výuky. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton.
 • MEŠKOVÁ, Marta. Motivace žáků efektivní komunikací. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. 135 s. ISBN 9788026201984. info
 • PALENČÁROVÁ, Jana a Karel ŠEBESTA. Aktivní naslouchání při vyučování : rozvíjení komunikačních dovedností na 1. stupni ZŠ. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 102 s. ISBN 8073671018. info
 • GAVORA, Peter. Učitel a žáci v komunikaci. Translated by Veronika Lyková. Brno: Paido, 2005. 165 stran. ISBN 8073151049. info
 • CAZDEN, Courtney B. Classroom discourse : the language of teaching and learning. 2nd ed. Portsmouth: Heinemann, 2001. vi, 208. ISBN 0325003785. info
 • CANGELOSI, James S. Strategie řízení třídy : jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Vyd. 3. Praha: Portál, 2000. 289 s. ISBN 8071784060. info
Výukové metody
Prezentace, zpětná vazba, sebereflexe, skupinová práce.
Metody hodnocení
Pro absolvování předmětu:;
- max. 2 neúčasti (1 omluvená od lékaře);
- individuální vystoupení studenta před skupinou zaznamenané na videozáznam, jímž prokáže osvojení pravidel efektivní pedagogické komunikace (viz témata 1 až 12), zpětnou vazbu k vystoupení poskytne studentovi jak vyučující, tak ostatní studenti seminární skupiny;
- vypracování písemné sebereflexe (v rozsahu 1–2 strany, 5000 znaků) Výstupy z tohoto úkolu budou v obecné rovině akcentovány v semináři. Student vypracovává dílčí úkoly k vybraným tématům dle zadání vyučujícího, individuální zpětná vazba bude studentovi poskytnuta prostřednictvím hodnoticího bloku v IS MUNI.
Informace učitele
Aktuální informace k výstupům ze semináře naleznete v učebních materiálech v isu. Výuka je organizována jako trénink komunikačních dovedností, který se střídá se studiem literatury a samostudiem nebo skupinovou prací. Střídání bloků probíhá po 14 dnech. Vypracované úkoly se odevzdávají v isu.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/SZ6012