TGC003 Metodologie vědecké práce I

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Jana Nedomová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh
každou sudou středu 9:00–10:50 kancelář vyučujícího
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Zapisují pouze doktorandi přijatí v roce 1999 a dále.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seznámení se základy výzkumu v humanitních vědách a v umění a s metodou „art based research“. Rozpracování metodologie disertační práce.
Výstupy z učení
Studující ovládají základy výzkumu, umí napsat teoretický text v podobě kapitoly či samostatného článku.
Osnova
 • Metodologie výzkumu pro vlastní disertaci, zpracování osnovy a designu výzkumu. Analýza odborných textů.
Literatura
 • Najvar, P., Najvarová, V., Janík, T. & Šebestová, S. (2011). Videostudie v pedagogickém výzkumu. Brno: Paido.
 • Chráska, M. (2007). Metody pedagogického výzkumu. Praha: Grada.
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012. 407 s. ISBN 978-80-262-0219-6.
 • Švaříček, R., & Šeďová, K., et al. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: Pravidla hry. Praha: Portál.
 • Švec, Š., et al. (2009). Metodologie věd o výchově. Brno: Paido.
 • Urbánek, T., Denglerová, D., & Širůček, J. (2011). Psychometrika: Měření v psychologii. Praha: Portál.
 • Fajkus, B. (2005). Filosofie a metodologie vědy: Vývoj, současnost a perspektivy. Praha: Academia.
 • HENDL, Jan. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum, 1999. 277 s. ISBN 80-246-0030-7.
 • Tippelt, R. (Eds.). (2005). Handbuch Bildungsforschung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
 • Brezinka, W. (2001). Východiska k poznání výchovy: Úvod k základům vědy o výchově k filozofii výchovy a praktické pedagogice. Brno: L. Marek.
 • Speciální číslo časopisu Pedagogická orientace 4/2013: ...k metodologickému standardu v pedagogice.
 • Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál.
 • Keeves, J. P., et al. (2004). Educational research, methodology, and measurement: An international handbook. Oxford: Elsevier Science Ltd.
Výukové metody
Prezenční výuky 2 hodiny týdně Vypracování kapitoly vlastní dizertace, seznámeni s pravidly tvorby odborného textu – odborné knihy, kapitoly v monografii a článku v recenzovaném časopise. Tvorba prezentace na konferencích.
Metody hodnocení
Analýza odevzdaného textu, kritický rozhovor, hodnotící kolokvium
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/TGC003