De2BP_ODST History of the Middle Ages

Faculty of Education
Autumn 2006
Extent and Intensity
2/2/0. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. ThLic. František J. Holeček (lecturer)
doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc. (lecturer)
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
Department of History - Faculty of Education
Contact Person: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Timetable
Mon 17:05–18:45 učebna 1
  • Timetable of Seminar Groups:
De2BP_ODST/01: Tue 12:30–13:15 učebna 4
De2BP_ODST/02: Tue 13:25–14:10 učebna 4
De2BP_ODST/03: Thu 15:15–16:00 učebna 4
De2BP_ODST/04: Thu 16:10–16:55 učebna 4
Prerequisites (in Czech)
NOW(Hi4_ODS1)
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je získání souvislých vědomostí o politickém, hospodářském, kulturním a náboženském vývoji světa s hlavním zřetelem k evropského kontinentu a v kkontextu českých zemí, v období středověku (5. stol. - 1500). V návaznosti na přednášky bude věnována zvláštní pozornost významným dokumentům středověku, práci s mapou. Především kulturní témata budou doplněna videomateriálem a diapozitivy.
Syllabus (in Czech)
  • Svatá říše římská. Boj o investituru. Rozkol v církvi. REformní snahy. Polsko a Litva. Křížové výpravy. FRancie v 13. století. Kyjevská Rus. Ruské země v boji za nezávislost a sjednocení. Území dnešní Itálie v e 12. až 15. století. Rozklad Byzance. Turci v malé Asii a na Balkáně. Španělsko v období reconquisty. Anglie v období budování centralistické monarchie.
Literature
  • ZWETTLER, Otto. Obecné dějiny středověku. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1995. 173 s. ISBN 8021011297. info
Assessment methods (in Czech)
Typ výuky: přednáška
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2006, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2006/De2BP_ODST