SP4RC_SP2c Specialisation 2c Teaching the Hearing Impaired

Faculty of Education
Autumn 2006
Extent and Intensity
0/32/0. 16 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Radka Horáková, Ph.D. (lecturer)
Souralová (lecturer), PhDr. Mgr. Alena Sedláčková, DiS., Ph.D. (deputy)
Guaranteed by
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Department of Special and Inclusive Education - Faculty of Education
Contact Person: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Organization helping people with hearing impairment, hearing disorders, classification, prevention, individual speciality, history of care of people with hearing impairment, psychological peculiarities of people with hearing disabilities, principles and work methods, technical aids, development of vocabulary, development of reading skills, lipreading, finger spelling, conditions and acoustic aspects of speech, modulation factors, reeducation of hearing and speech of children and adults with hearing disorders, instruments and aid, various ways of commmunication, sign language, interpreting, total communication, bilingual methods, specifics of work with people with hearing impairment and deaf people, early intervention, educational proces of hearing impaired children, condition of integration, employ of hearing impaired, special care of deafblind people.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Úvod do surdopedie - terminologie Obor, cíl, metody, mezioborové vztahy, předmět zájmu, vymezení základních pojmů 2. Historie péče o sluchově postižené Rozvoj institucí, ústavů a škol pro sluchově postižené, historický vývoj koncepcí vyučování, průkopníci vzdělávání neslyšících 16. 17. století, první ústavy 18. století, Milánský kongres, vývoj péče o sluchově postižené v českých zemích, vývoj metod práce se sluchově postiženými 3. Sluch Význam sluchu, anatomie sluchového analyzátoru, etiologie sluchového postižení, faktory negativně ovlivňující vývoj sluchového ústrojí, důsledky sluchové vady , psychologické zvláštnosti osobnosti sluchově postiženého 4. Diagnostika sluchových vad Klasifikace sluchových vad, diagnostika sluchových vad, objektivní a subjektivní sluchové zkoušky, screening 5. Řeč sluchově postižených Ontogeneze řeči, stádia vývoje řeči u sluchově postižených, přípravné období a vlastní vývoj řeči u sluchově postiženého dítěte, jazykové roviny, úroveň řeči po stránce obsahové, artikulační a gramatické, modulační faktory 6. Logopedická péče u sluchově postižených Charakteristika hlasového projevu u sluchově postižených, vyvození hlasu, hlasová hygiena, vyvozování jednotlivých hlásek, artikulace hlásek, individuální logopedická péče, rozvoj lexikální a gramatické stránky řeči, globální čtení 7. Český jazyk v komunikaci neslyšících Mluvená řeč, psaná podoba řeči, mentální slovník, čtení s porozuměním, úprava textu pro sluchově postižené, využití nových médií a internetu v komunikaci neslyšících 8. Komunikace Charakteristika a význam mezilidské komunikace, komunikační formy slovní a neslovní podstaty u sluchově postižených, mimika, odezírání, pomocné artikulační znaky, prstová abeceda, současné trendy intrakulturní a interkulturní komunikace 9. Vizuálně motorické systémy Teoretické základy znakového jazyka, znakovaný jazyk, tlumočení znakového jazyka, podmínky tlumočení, etický kodex tlumočníka znakového jazyka 10. Sluchová protetika Individuální sluchová protetika, přístroje a pomůcky pro individuální logopedickou péči a sluchovou výchovu, kompenzační pomůcky a jejich význam, metodika práce se sluchadly 11. Kochleární implantát Podmínky přidělení kochleárního implantátu, výběr kandidátů, předoperační příprava, logopedická péče po implantaci, metodika práce s kochleárním implantátem 12. Systém vzdělávání u sluchově postižených Předškolní zařízení, základní škola pro sluchově postižené, OU, SOU, SOŠ, SŠ pro sluchově postižené, vysoké školy volnočasové aktivity 13. Vzdělávací přístupy pro sluchově postižené Speciální vyučovací metody, organizace vyučování, orální metoda, totální komunikace, bilingvální výchova, sluchově postižený pedagog 14. Integrace sluchově postižených do běžných zařízení Podmínky integrace, spolupráce s SPC, služby poskytované SPC integrovaným žákům, učitelům běžných škol a rodičům 15. Včasná intervence u sluchově postižených Střediska rané péče, speciálně pedagogická centra, formy spolupráce s rodinou, situace rodičů sluchově postiženého dítěte, zdravotnická péče, depistáž, speciálně pedagogická diagnostika, výběr školského zařízení, včasná sluchově řečová výchova 16. Legislativa Zákony a vyhlášky vztahující se ke vzdělávání žáků se sluchovým postižením, zákon o znakové řeči, příspěvky na kompenzační pomůcky 17. Komunita neslyšících Filozofie sluchově postižených, organizace sluchově postižených, kluby neslyšících, volnočasové aktivity, kultura neslyšících, neslyšící X Neslyšící 18. Sluchová vada a další kombinovaná postižení Péče o jedince se sluchovou a další přidruženou vadou, současné pojetí vícenásobného postižení, možnosti augmentativní a alternativní komunikace 19. Hluchoslepota Pojetí a klasifikace hluchoslepoty,etiologie, možnosti vzdělávání, program péče LORM, Via, Záblesk 20. Komunikační systémy hluchoslepých Mluvená řeč, prstová abeceda, Braillovo písmo, Lormova abeceda, daktylografie, znakový jazyk, taktilní podoba znakového jazyka
Literature
  • BULOVÁ, Alena. Komunikace sluchově postižených (Comunicattion of hearing handicaped people). In Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1998. p. 63-67. ISBN 80-85931-51-6. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
General note: Specializace II. - na 1a navazuje 2c, na 1b je možnost výběru mezi 2d, 2e, 2f.
The course is also listed under the following terms Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, autumn 2020, Autumn 2021.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2006, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2006/SP4RC_SP2c