VV8MP_S4e2 Edukace jedinců s mentálním postižením 2

Pedagogická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/4/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VV8MP_S4e2/01: Čt 8:25–11:55 kancelář vyučujícího
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu VV8MP_S4e1 Edukace jedinců s mentálním postižením 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získat teoretické znalosti z oblasti osobnosti a edukace osob se středně těžkým mentálním postižením. Porozumět umět vysvětlit termín mentální postižení v kontextu současného pojetí terminologie v pedagogice osob s mentálním postižením. Součástí předmětu je osvojit si aktuální poznatky týkající se možností edukace žáků se středně těžkým mentálním postižením, včetně specifických metod edukace na základní škole speciální. Studenti budou schopni předkládat odůvodněná rozhodnutí k zařazení žáka se středně těžkým mentálním postižením do edukačního systému a interpretovat své znalosti z oblasti poradenství a legislativy. Součástí výuky je také problematika poruch autistického spektra.
Osnova
 • 1. Teorie edukace žáků s mentálním postižením, terminologická východiska. 2. Osobnost žáka se středně těžkým mentálním postižením, těžkým mentálním postižením, hlubokým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. 3. Raná péče. Rodina dítěte s mentálním postižením. Nestátní neziskové organizace. 4. Předškolní vzdělávání dětí s těžšími stupni mentálního postižení. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Raná péče. 5. Základní škola speciální, přípravný stupeň základní školy speciální. Vymezení v systému vzdělávání. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škole speciální. 6. Poradenské služby pro žáky vzdělávající se na základní škole speciální. Speciálně pedagogické centrum. 7. Okruh žáků základní školy speciální (souběžné postižení více vadami, Downův syndrom, PAS, mozková obrna a další syndromy, které se pojí s těžšími stupni mentálního postižení). 8. Speciálněpedagogická diagnostika se zaměřením na žáka se středně těžkým mentálním postižením. 9. Didaktické zásady používané při výuce na základní škole speciální. Didaktické metody používané při výuce na základní škole speciální včetně specifických metod práce (koncept bazální stimulace, Snoezelen, terapeutické přístupy, a další). 10. Vyučovací formy používané na základní škole speciální, specifika výuky, struktura přípravy učitele na vyučovací blok. 11. Metodika výuky čtení a psaní na základní škole speciální. 12. Specifické didaktické pomůcky používané na základní škole speciální. 13. Střední vzdělávání žáků s těžšími stupni mentálního postižení a specifika pracovního uplatnění osob se středně těžkým mentálním postižením. Dospělost osob se středně těžkým mentálním postižením. 14. Systém alternativní a augmentativní komunikace žáků základní školy speciální. 15. Legislativa týkající se školské problematiky vzdělávání žáků s těžšími stupni mentálního postižení. Podpůrná opatření.
Literatura
  povinná literatura
 • VALENTA, Milan. Mentální postižení: v pedagogickém, psychologickém a sociálně-právním kontextu. 2012. 349 s. ISBN 978-80-247-3829-1. info
 • VALENTA, Milan, Oldřich MÜLLER a Marie VÍTKOVÁ. Psychopedie. 3 aktual. a rozšířené vyd. Praha: Parta Praha, 2007. 386 s. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7320-099-2. info
  doporučená literatura
 • BENDOVÁ, Petra, Jana DLOUHÁ, Martin KALIBA a Petra KALIBOVÁ. "Vybrané kapitoly z psychopedie a etopedie nejen pro speciální pedagogy". Vydání první. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. 137 stran. ISBN 9788074354236. info
 • PIPEKOVÁ, Jarmila a Marie VÍTKOVÁ. Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 246 s. ISBN 978-80-210-7689-1. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Poruchy autistického spektra v kontextu české psychopedie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 278 stran. ISBN 9788021059306. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar. Raná intervence u dítěte s těžkým zdravotním postižením. In Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Early Support and Intervention for Children with Disabilities. první. Brno: MU, 2012. s. 105-114. ISBN 978-80-210-5880-4. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar a Zita NOVÁKOVÁ. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 321 s. ISBN 978-80-210-5880-4. info
 • CHALOUPKOVÁ, Soňa. Analýza školních vzdělávacích programů a vyučovacího procesu na základních školách praktických v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 232 s. ISBN 978-80-210-5646-6. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar. Poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v hlavním vzdělávacím proudu. 2011. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. 1. vyd. Brno: Paido, 2011. 298 s. ISBN 978-80-7315-219-2. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar. Pedagogická intervence v raném a předškolním věku u jedinců s dětskou mozkovou obrnou. 2., přepracované a rozšířené. Brno: MU, 2010. 150 s. ISBN 978-80-210-5266-6. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava, Barbora BAZALOVÁ a Jarmila PIPEKOVÁ. Psychopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007. 150 s. 1. vydání. ISBN 978-80-7315-144-7. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Současné trendy v edukaci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice. Vyd. 1. Brno: MSD, 2005. 420 s. ISBN 8086633373. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar. Speciálně pedagogická diagnostika a intervence u jedinců s kombinovaným postižením. In Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě, katedra speciální pedagogiky. Přednáška. 2003. info
  neurčeno
 • ČERNÁ, Marie. Česká psychopedie : speciální pedagogika osob s mentálním postižením. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2008. 222 s. ISBN 9788024615653. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar. Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 146 s. 55-984A-2005 02/58 11/Pd. ISBN 80-210-3819-5. info
Výukové metody
Seminář s povinnou aktivní účastí.
Metody hodnocení
1. Aktivní docházka do seminářů s 80% povinnou účastí. 2. Zpracování a prezentace aplikace podpůrných opatření v edukaci žáků na základní škole speciální. 3. Ústní zkouška.
Informace učitele
Další informaace (aktuální znění okruhů, literatury, požadavků apod.) bude sděleno vyučujícím na začátku výuky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018.