Bi2RC_1P2S Obecná biologie – praktické činnosti

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/0/.5. laboratorní výuka blokově 6 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Robert Vlk, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Znalost anatomie a morfologie rostlin a živočichů na gymnaziální úrovni.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
1. rozpoznat základní struktury rostlinné a živočišné buňky;
2. rozlišit typy rostlinných a živočišných pletiv, popsat rostlinná a živočišná pletiva;
3. popsat kořen, stonek, list, květ, semeno, plod, orientovat se v jejich anatomické skladbě; popsat a popsat orgánové sosutavy živočichů
4. sestavit a přečíst květní vzorec, orientovat se v typech květenství;
5. popsat správně botanicky rostlinu, porozumět popisu rostlin v botanickém klíči;
6. pracovat správně s rostlinným materiálem. 7. prokázat prohloubení základních vědomostí o problematice obecné zoologie
8. prokázat poznání stavby a funkcí živočišných buněk - poznání jednotlivých charakteristických tkání a orgánů
9. prokázat osvojení si dovedností při práci s mikroskopem
10. pořizovat kresebného záznamu - vytvoření si základního kladného postoje k pitevním studijním postupům.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen: - používat správnou odbornou botanickou terminologii a vybrat pojmy a jevy odpovídající úrovni žáků ZŠ; - vybírat a ve výuce využívat modelové organismy pro dokladování vybraných pojmů a jevů související s botanikou; - pracovat s rostlinným materiálem a zpracovávat jej do podoby didaktických prostředků pro potřeby výuky na ZŠ; - vysvětlit souvislosti mezi morfologií a funkcí živočišné buňky; - vysvětlit základy histologie, včetně podstaty histogeneze; - vysvětlit základy problematiky rozmnožování živočichů; - vysvětlit základy embryologie a ontogeneze živočichů.
Osnova
 • 1. Základy mikroskopování, pozorování rostlinné buňky, pozorování rostlinných pletiv (parenchym, prosenchym), pozorování krycích pletiv (epidermis, průduchy), řez stonkem, pozorování cévních svazků, letokruhy.
 • 2. Pozorování morfologie rostlinných orgánů: Typy stonků podle tvaru, pozorování morfologie listové čepele, členění listů dle čepele, metamorfózy listu, pozorování stavby květu.
 • 3. Květenství: Pozorování a určení typu květenství. Rozbor květenství. Plod – klasifikace plodů.
 • 4. Pozorování a zakreslení trvalých preparátů epitelů – typy epitelů podle tvaru epiteliálních buněk, podle počtu vrstev epiteliálních buněk a druhy epitelů podle funkce
 • 5. Pozorování a zakreslení trvalých preparátů pojiv (výplňová a oporná p.) – vaziva, chrupavky a kosti
 • 6. Pozorování a zakreslení trvalých preparátů leukocytů člověka (nebo kočky) – krevní roztěry a pozorování a zakreslení trvalých preparátů svalové a nervové tkáně
Literatura
  povinná literatura
 • KOUSALOVÁ, Ivana, Marie KUMMEROVÁ a Miroslava VICHERKOVÁ. Praktikum z cytologie a anatomie rostlin. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 121 s. ISBN 8021019824. info
  doporučená literatura
 • Novák J. et Skalický M. (2008): Botanika. Cytologie, histologie, organologie a systematika. - Powerprint, Praha.
 • PALEČEK, Jiří. Obecná zoologie :praktická cvičení. Vyd. 2. Praha: Univerzita Karlova, 1991. 141 s.
 • Raven P. H., Eichhorn S. E et Evert R. F. (2004): Biology of plant 7th. Freeman Company, V. H., 944 p., ISBN: 0716710072
 • KNOZ, Jan. Obecná zoologie. I, Taxonomie, látkové složení, cytologie a histologie [Knoz, 1990]. 4. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 328 s. info
 • KNOZ, Jan. Obecná zoologie. II, Organologie, rozmnožování, vývoj živočichů a základy evoluční biologie [Knoz, 1973]. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1973. 320 s. info
  neurčeno
 • KINCL, Miroslav. Cvičení z anatomie a morfologie rostlin. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta, 1981. 364 s. : i. info
Výukové metody
Forma výuky: laboratorní cvičení
Výukové metody: pozorování, práce s literaturou
Metody hodnocení
Metody hodnocení - poznávací test
Požadavky k ukončení předmětu:
- řádně vedené protokoly
- úspěšně zvládnuté zkoušení z poznatků získaných ve výuce (poznávací test - 20 objektů, min. 15 musí být správně).
Informace učitele
Užitečné odkazy: http://botany.natur.cuni.cz/fer/folie/folie.htm: http://www.sci.muni.cz/kfar/predmety.html (cytologie a anatomie rostlin) http://botany.natur.cuni.cz/fer/folie/folie.html (částečně morfologie rostlin)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/Bi2RC_1P2S