CJp315 Jazykový rozbor 1

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kateřina Žvaková (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CJp315/01: Po 8:00–9:50 učebna 72, K. Žvaková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem semináře je shrnutí a praktická aplikace získaných poznatků z lingvistických a disciplín, systematická všestranná analýza jazykových textů, zejména z pohledu fonetického, lexikálního, morfologického, pravopisného a syntaktického. Pozornost je věnována nejčastějším pravopisným chybám (interpunkce, psaní velkých písmen, správné psaní souhláskových skupin…), chybám tvaroslovným a dalším tvaroslovným jevům (variantnost koncovek substantiv, variantní tvary sloves, správné psaní a užívání zájmen, skloňování a správné psaní tvarů číslovek…), vhodnému užívání slov, sousloví a dalších víceslovných jednotek slovní zásoby, volbě vhodného výrazu mezi výrazy konkurenčními.
Student absolvováním kurzu získá schopnost:
- provést korekturu textu, identifikovat chyby a nedostatky a vysvětlit je
- opravit stylistické nedostatky v textu
- samostatně analyzovat text podle stanovených požadavků a svoje názory na text zdůvodnit a vysvětlit
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: a) analyzovat text jako celek i jevy jednotlivých jazykových rovin (jevy hláskové a pravopisné, jevy morfologické, slovotvorné, lexikální, syntaktické); b) vysvětlit jevy současného českého jazyka se zřetelem k jejich zakotvení v textu a komunikační situaci, některé jako důsledek změn v průběhu vývoje jazyka. c) ukázat na konkrétním textu současné tendence ve vývoji jednotlivých jazykových rovin; d) zvládat korekturu gramatických a pravopisných chyb v textu (požaduje se výborná znalost českého pravopisu.
Osnova
 • 1. Cíle a metody komplexního jazykového rozboru.
 • 2. Pravopisné jevy v textu, jejich vysvětlení; oprava pravopisných chyb a jejich zdůvodnění.
 • 3. Pravopisné problémy související se zvukovou stránkou jazyka – pravopis zdvojených hlásek, souhláskových skupin.
 • 4. Vybrané problémy tvaroslovné:
 • – obtížné jevy ve skloňování substantiv domácích a přejatých;
 • – tvary zájmen, druhy zájmen; některé problémy při určování druhů zájmen;
 • – hláskové alternace při tvoření gramatických tvarů;
 • – slovesné tvary a jejich možné funkce ve větě;
 • 5. Slovotvorné prostředky a slovotvorné postupy v češtině. Poznávání slov s konkrétními slovotvornými formantem v textu. Významy slovotvorných formantů, nejvíce produktivní formanty v češtině. Kompozita v textu. Funkce a hodnocení stylového zabarvení hybridních kompozit v českých textech. Slovotvorná analýza.
 • 6. Stavba slova a využití postupů slovotvorné a tvarotvorné analýzy.
 • 7. Využití slov z různých vrstev slovní zásoby v textu, zvážení jejich konkurence. Využití synonym s různým stylovým zabarvením. Důsledky a příčiny spojení antonym v textu.
 • 8. Syntaktické funkce slovních druhů. Vyjadřování syntaktických vztahů a významů ve větě prostředky lexikálními a gramatickými.
Literatura
  povinná literatura
 • HAUSER, Přemysl. Jazykové rozbory. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 48 s. ISBN 80-210-2557-3. info
 • ČECHOVÁ, Marie a František DANEŠ. Komplexní jazykové rozbory. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 325 s. ISBN 80-04-24305-3. info
  doporučená literatura
 • ČECHOVÁ, Marie. Čeština - řeč a jazyk. Praha: ISV nakladatelství, 1996. 380 s. ISBN 80-85866-12-9. info
 • ČECHOVÁ, Marie a Karel OLIVA. Hrátky s češtinou : jazyková a slohová cvičení. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1993. 144 s. ISBN 8004251285. info
Výukové metody
- Čtení s porozuměním - Řízený rozhovor - Analýza jazykových jevů v textu, syntéza - Problémová metoda
Metody hodnocení
Typ výuky: seminář
Předmět je ukončen zápočtem.
Předpokladem pro získání zápočtu je zvládnutí látky dané osnovami a obsažené v doporučené studijní literatuře. Znalosti a praktické dovednosti analýzy textu budou ověřeny písemkou v zápočtovém týdnu. V písemce je zahrnuto 30-40 jazykových jevů, z nichž student musí úspěšně vyřešit 80 %.
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=678
Bližší informace o předmětu viz - More information see http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=678
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2020, podzim 2021.