HV053 Úvod do hudební estetiky

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Katedra hudební výchovy – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy – Pedagogická fakulta
Rozvrh
Út 12:00–12:50 učebna 20
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
HV053/01: Út 13:00–13:50 učebna 20, M. Sedláček
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je příprava teoretického a historického vstupu do problematiky estetiky jako vědní disciplíny, dále snaha o osvojení základů pro hodnotovou orientaci v uměleckých dílech, zvláště pak v hudbě. Cílem semináře je prohloubení vědomostí a pochopení vnitřních souvislostí v historickém vývoji estetiky, osvojení základní hodnotové orientace v přístupu k uměleckému dílu.
Na konci kurzu by student měl být schopen přemýšlet v estetických kategoriích a pojmech, pochopit základní charakteristiky předmětu teorie umění a estetiky, jejich specifika a propojenost obou disciplín, axiologické vztahy včetně teoretické reflexe umění.
Výstupy z učení
Na konci kurzu by studenti měli být schopni přemýšlet v estetických kategoriích a pojmech.
Na konci tohoto kurzu bude student schopen pochopit základní charakteristiky předmětu teorie umění a estetiky, jejich specifika a propojenost obou disciplín, axiologické vztahy, teoretickou reflexi umění.
Osnova
 • Sylabus přednášek:
 • Definice a předmět estetiky.
 • Apekty chápání pojmu krásna a jeho fungování jako hodnotícího kritéria.
 • Přehled vývoje estetiky se zřetelem k hudbě: estetika antického středověku, středověk, renesance, klasicismus a osvícenství, německá klasická estetika, pokantovská estetika, estetika 19. století, základní tendence v estetice 20. století.
 • Podmínka ke zkoušce: seminární práce
 • Sylabus semináře:
 • Seminář je zaměřen k rozboru vybraných základních teoretických děl disciplíny v historických souvislostech: Antika (Pythagoreismus, Platón, Aristoteles, Plótínos,) Středověk (Augustin, T. Akvinský) Renesance (L. da Vinci) Klasicismus a osvícenství (Kant, fr. encyklopedisté, angl. škola vkusu) Romantismus a konec 19. stol (Goethe, Hegel, Schiller, Schopenhauer + Hanslick, Hostinský) 20. století (F. Busoni, teorie vcítění, strukturální estetika ad.) Literatura: Vybrané dílčí estetické spisy (Platón, Aristoteles, Plótínos, Kant, Schiller, atd.) Eco, U. Umění a krása ve středověké estetice. Praha : Argo, 1998. Chvatík, K Strukturální estetika. Praha : Victoria Publishing, 1995. Hanslick, E. O hudebním krásnu. Praha : Supraphon, 1973. Perniola, M. Estetika 20. století. Praha : UK, 2000. Zuska, V. a kol. Estetika na křižovatce humanitních disciplín. Praha : UK, 1997. ZÁKLADNÍ STUDIJNÍ LITERATURA: FUKAČ, J. Hudební estetika jako konkretizace obecné estetiky a muzikologická disciplína. Brno : MU, 2001. KULKA, T. Umění a kýč. Praha : TORST, 1994. VIČAR, J.; DYKAST, R. Hudební estetika. Praha : HAMU, 2001. VOLEK, J. Kapitoly z dějin estetiky. Praha : Panton, 1985. ZICH, J. Kapitoly a studie z hudební estetiky. Praha : Supraphon, 1987. DOPORUČENÁ LITERATURA: EGGEBRECHT, H.H. Hudba a krásno. Praha : NLN, 2001 FUKAČ, J., POLEDŇÁK a kol. Základy hudební sémiotiky I-III, Brno : MU, 1992. GILBERTOVÁ, K. E.; KUHN, H. Dějiny estetiky. Praha : SKNLU, 1965. HANSLICK, E. O hudebním krásnu. Praha 1973. HENCKMANN, W. LOTTER, K. Estetický slovník. Praha : Svoboda, 1995. CHVATÍK, K. Strukturální estetika. Praha : Victoria Publishing, 1995. JIRÁNEK, J. Tajemství hudebního významu. Praha : ČSAV, 1979. LISSA, S. Nové studie z hudební estetiky, Praha : 1982. MORPURGO-TAGLIABUE, G. Současná estetika. Praha : Odeon, 1985. ZICH, O. Estetické vnímání hudby. Praha : Supraphon, 1981. ZUSKA, V. a kol. Estetika na křižovatce humanitních disciplín. Praha : Karolinum, 1997.
Literatura
 • PHILIPSON, Morris. Aesthetics today. Cleveland: World Publishing Company, 1961. 475 s.
 • Vybrané dílčí estetické spisy (Platón, Aristoteles, Plótínos, Kant, Schiller, atd.)
 • SCRUTON, Roger. Hudobná estetika. Translated by Ivan Koska - Peter Zagar. Bratislava: Hudobné centrum, 2009, 483 stran. ISBN 9788089427116. info
 • SCRUTON, Roger. Understanding music : philosophy and interpretation. 1st pub. London: Continuum, 2009, 244 s. ISBN 9781847065063. info
 • POLEDŇÁK, Ivan. Hudba jako problém estetiky. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2006, 287 s. ISBN 8024612151. info
 • SEDLÁČEK, Marek. K problému komunikace v artificiální hudbě XX. století. In Musica viva in schola XVII. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2001, s. 130-134. řada hudebněvýchovná č. ISBN 80-210-2765-7. info
 • PERNIOLA, Mario. Estetika 20. století : L'estetica del novecento (Orig.). Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2000, 169 s. ISBN 80-246-0213-X. info
 • ECO, Umberto. Umění a krása ve středověké estetice. Vyd. 1. Praha: Argo, 1998, 239 s. ISBN 8072030981. info
 • ZUSKA, Vlastimil. Estetika na křižovatce humanitních disciplín. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1997, 198 s. ISBN 8071843792. info
 • HENCKMANN, Wolfhart a Konrad LOTTER. Estetický slovník. Translated by Dušan Prokop. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1995, 229 s. ISBN 8020504788. info
 • CHVATÍK, Květoslav. Strukturální estetika : řád věcí a řád člověka. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1994, 86 s. ISBN 8085865033. info
 • POLEDŇÁK, Ivan. Studie a kapitoly z hudební estetiky a sémiotiky. 1991, 199 s. info
 • VOLEK, Jaroslav. Kapitoly z dějin estetiky. 2. vyd. Praha: Panton, 1985, 312 s. URL info
 • ZICH, Otakar. Estetické vnímání hudby ; Estetika hudby. Edited by Miloš Jůzl - Otakar Zich. 1. vyd. Praha: Supraphon, 1981, 451 s. URL info
 • GILBERT, Katharine Everett a Helmut KUHN. Dějiny estetiky. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1965, 502 s. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse. Teoretická příprava.
Metody hodnocení
Jako podmínku k ústní zkoušce student vypracuje seminární práci na dohodnuté téma (zpracování vybraného problému z vývojové fáze dějin uměnovědné a hudební estetiky; problematika krásna v umění; problematika vztahu umění a kýče) v rozsahu 5-8 normostran, kterou odevzdá ve stanoveném termínu prostřednictvím odevzdávárny v ISu, přednese referát obsahově vycházející z vybrané estetické teoretické studie (výběr od Platóna po současnost). Ústní zkouška bude vycházet z okruhu přednášek a doporučené studijní literatury.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023, podzim 2024.