TGC009 Expressive Techniques in the Intermediate Expression

Faculty of Education
Autumn 2021
Extent and Intensity
0/0/0. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught in person.
Teacher(s)
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
Department of Art - Faculty of Education
Contact Person: Mgr. et Mgr. Jana Nedomová, Ph.D.
Supplier department: Department of Art - Faculty of Education
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Study of domestic and foreign publications in the field of contemporary theory of special art pedagogy, art therapy and psychology of creation. Introduction to current research in the field of psychotherapy.
Learning outcomes
Students are familiar with the field of expressive therapy and know the current literature. They are able to apply the knowledge in their own research and dissertation writing.
Syllabus
 • Basic literature of theory of special art pedagogy and psychology of creation, art brut and its position in contemporary art, theory of art therapy and art based research.
Literature
 • BABYRÁDOVÁ, H. – KŘEPELA, P. Spontánní umění. Brno: Masarykova univerzita 2010.
 • FRIEDLOVÁ, Martina, ed. a LEČBYCH, Martin, ed. Expresivní terapie jako podpora kvality života u různých klientských skupin. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 225 stran. ISBN 978-80-244-4599-1.
 • LHOTOVÁ, M. et al. Arteterapie ve speciálním vzdělávání I–II. České Budějovice: Jihočeská univerzita 2013.
 • SLAVÍK, J. (ed.) Současná arteterapie v České republice a v zahraničí / Art therapy today in the Czech Republic and abroad. Praha: Univerzita Karlova 2000.
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Obrazy příběhů - příběhy obrazů: (výzkum fenoménu příběhovosti v obrazech autorů s mentálním postižením). Brno: Masarykova univerzita, 2011.
 • Art therapy and anger [online]. London: Jessica Kingsley Publishers 2008. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10251529.
 • The art & science of valuing in psychotherapy: helping clients discover, explore, and commit to valued action using acceptance and commitment therapy [online]. Oakland: New Harbinger Publications 2009. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=1
 • KOMZÁKOVÁ, Martina, SLAVÍK, Jan a BLAŽEK, Vladimír. Umění ve službě výchově, prevenci, expresivní terapii: výzkumný záměr Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2009.
 • Art, psychotherapy, and psychosis [online]. London: Routledge 1997. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10058012.
 • BAŠTECKÁ, Bohumila, ed. Psychologická encyklopedie: aplikovaná psychologie. Praha: Portál 2009.
 • ŠICKOVÁ-FABRICI, J. Arteterapia - úžitkové umenie? Bratislava: Petrus 2006.
 • KOMZÁKOVÁ, M. – SLAVÍK, J. – BLAŽEK, V. Umění ve službě výchově, prevenci, expresivní terapii: výzkumný záměr Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova 2009.
 • BABYRÁDOVÁ, Hana and Jiří HAVLÍČEK. Spiritualita. Fenomén spirituality z pohledu filozofie, religionistiky, teologie, literatury, teorie a dějin umění, pedagogiky, sociologie, antropologie, psychologie a výtvarných umělců. Sborník transdisciplinárních esejů s mezinárodní účastí (Phenomenon of the Spirituality). In Spiritualita. Fenomén spirituality z pohledu filozofie, religionistiky, teologie, literatury, teorie a dějin umění, pedagogiky, sociologie, antropologie, psychologie a výtvarných umělců. Sborník transdisciplinárních esejů s mezinárodní účastí. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 543 pp. ISBN 80-210-4206-0. URL celá publikace na webových stránkách katedry výtvarné výchovy URL URL the whole publication on the website of the Departement of Art Education URL info
Teaching methods
Comparison of literature, empirical research in the field of psychotherapy and art therapy, implementation and reflection of empirical research
Assessment methods
5 obligatory consultations, oral exam, critical assesment of the student´s text, knowledge of at least five selected authors publishing in the given area
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
The course is also listed under the following terms autumn 2020, Spring 2022.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2021, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2021/TGC009