SC4BK_ONPS Ontogenetics psychology

Faculty of Education
Spring 2008
Extent and Intensity
0/0/1. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D.
Department of Social Education - Faculty of Education
Contact Person: Mgr. Zuzana Nováčková
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je získání základních vědomostí z vývoje dítěte, vědomosti o vývoji racionálně-kognitivních funkcí člověka, o vývoji imaginativně-emocionálních funkcí. Student si má osvojit poznatky ze sociálního vývoje člověka, základní vývojové úkoly, vývojové trendy, bio-psychologické zákonitosti.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Jedinečnost člověka 2. Postavení vývojové psychologie v systému psychologických disciplin, metody vývojové psychologie 3. Fenomén vývoje (definice vývoje, zákonitosti vývoje) 4. Periodizace vývoje člověka 5. Determinanty vývoje (dědičnost, zrání, učení) 6. Život před porodem (schopnosti plodu, reakce nenarozeného dítěte na negativní emoce matky, vliv životního stylu matky na plod, psychická situace matky a nenarozené dítě, role otce,porod) 7. Biologické zákonitosti psychického vývoje (genotyp a fenotyp) 8. Vývoj v 1. roce života (období novorozenecké a kojenecké) 9. Charakteristika batolete (somatický vývoj, vývoj řeči, psychický svět batolete, kognitivní výkonnost, hra a její význam, dětská kresba). 10. Předškolní věk (somatický vývoj, vývoj kognitivních funkcí, psychický svět předškoláka a jeho zvláštnosti, emocionální a sociální vývoj) 11. Mladší školní věk (otázka školní zralosti,vývoj řeči,vývoj kognitivních funkcí, rozdílnost kognitivní výkonnosti, vývoj jemné motoriky a malby,úroveň aspirace a výkonnová motivace,emocionální vývoj, formy komunikace) 12. Dospívání, (puberta a adolescence,problém akcelerace, somatický vývoj a sebepojetí, schopnost sebereflexe, odloučení od primární rodiny, heterosexuální vztahy, skupina a její význam) 13. Dospělost (mladší dospělost, střední dospělost, starší dospělost) 14. Stárnutí a stáří (mechanismy stárnutí, životní integrita)
Literature
 • ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem. 2., přeprac. vyd., v Portá. Praha: Portál, 2004. 390 s. ISBN 8071788295. info
 • DITTRICHOVÁ, Jaroslava, Mechthild PAPOUŠEK and Karel PAUL. Chování dítěte raného věku a rodičovská péče. Vyd. 1. Praha: Grada, 2004. 188 s. ISBN 8024703998. info
 • ŠULOVÁ, Lenka. Raný psychický vývoj dítěte. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2004. 247 s. ISBN 8024608774. info
 • MACEK, Petr. Adolescence. Vyd. 2. Praha: Portál, 2003. 143 pp. ISBN 80-7178-747-7. info
 • PIAGET, Jean and Bärbel INHELDER. Psychologie dítěte. Edited by Eva Vyskočilová. Vyd. 4., V nakl. Portál 3. Praha: Portál, 2001. 143 s. ISBN 807178608X. info
 • Vývojová psychologie :dětství, dospělost, stáří. Edited by Marie Vágnerová. 1. vyd. Praha: Portál, 2000. 522 s. ISBN 80-7178-308-0. info
 • Psychologie stárnutí. Edited by Ian Stuart-Hamilton - Jiří Krejčí. 1. vyd. Praha: Portál, 1999. 319 s. ISBN 80-7178-274-2. info
 • LANGMEIER, Josef and Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie [Langmeier, 1998]. Vyd. 3., přeprac. a dopl., v. Praha: Grada Publishing, 1998. 343 s. : i. ISBN 80-7169-195-X. info
 • ŠVANCARA, Josef. Psychologie stárnutí a stáří. 2., přeprac. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 111 s. info
Assessment methods (in Czech)
Typ výuky: přednáška zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught each semester.
The course is taught: in blocks.
Information on the extent and intensity of the course: 15 hodin.
The course is also listed under the following terms Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (Spring 2008, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2008/SC4BK_ONPS