OVp107 Seminář k etice

Pedagogická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr. (přednášející)
Mgr. Slavomír Lesňák, PhD. (cvičící)
Garance
Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
OVp107/01: Út 8:25–9:10 učebna 39, S. Lesňák
OVp107/02: Út 13:00–13:45 učebna 30, S. Lesňák
OVp107/03: Út 9:20–10:05 učebna 39, S. Lesňák
Předpoklady
NOW ( ovp106 Etika )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen: - předkládat odůvodněná rozhodnutí ohledně konkrétních morálních problémů, analyzovat etické přístupy a aplikovat ve výuce.
Osnova
  • 1) Osamělý člověk tváří v tvář globálním ohrožením - ekologická krize, světová chudoba, střet kultur. ztráta smyslu, úniky, osamělost, ztráta mravní orientace, svět zábavy. Sociologická kritika podle G. Lipovetského. 2) Příklad selhání modernizačního procesu – nacismus, komunismus. Otázky historické a kolektivní viny podle K. Jaspersa a G. Schwanové. 3) Postmoderní krize podle A. Finkielkrauta. 4) Humanistická morálka a výchova podle E. Fromma, podstata humanistického svědomí. 5) Ontologie a etika. Morální výzvy a riziká konstituování biofilní ekonomiky. 6) Nový životní styl LOHAS. Podnikatelská etika. Ekologismus a ekonomizmus. 7) Profesijní etiky. Učitelská etika. 8) Etická výchova jako prosociální výchova? 9) Etika autenticity C. Taylora. Multikulturalismus. 10) Feminizmus v etice. 11) Politická etika. 12) Scifi a morální dilemy v beletrii. Význam simulace
Literatura
    doporučená literatura
  • Teaching ethics. Edited by Rosamund M. Thomas. Suffolk, U.K.: Ethics International Press Ltd., 2011. xvii, 300. ISBN 9781871891133. info
  • A companion to ethics. Edited by Peter Singer. 1st ed. Malden: Blackwell Pub., 2007. xxii, 565. ISBN 9780631187851. info
  • VALACH, Milan. Češi v neklidné době. 1. vyd. Brno: L. Marek, 2006. 306 s. ISBN 8086263754. info
  • Practical companion to ethics. Edited by Anthony Weston. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2002. xi, 96. ISBN 0195141997. info
Výukové metody
Skupinová diskuse.
Metody hodnocení
Seminář. Zápočet. Podmínkou udělení zápočtu je aktivní práce v semináři (projekt eseje, prezentace v stanovený čas, diskuse). Prezentovaný projekt obsahuje intepretaci několik pozoruhodných myšlenek vybraného autora, analýzu výroků, zhodnocení výroků a nakonec zhodnocení koncepce celkově (použitelnost, slabé, silné stránky, přínos autora a koncepce, důsledky pro naše morální jednání, zaujetí postoje - argumentama podložené odmítnutí nebo přijetí pro vlastní život). Pro udělení zápočtu jsou povolené maximálně 3 vopřed ospravědlněné absence.
Informace učitele
Doporučená literatura: 1); Lipovetsky, G.: Soumrak povinnosti. Praha, Prostor, 1999. LIPOVETSKY, Gilles. Paradoxní štěstí :esej o hyperkonzumní společnosti. Translated by Martin Pokorný. V českém jazyce vydání p. 443 stran. ISBN 9788072601844. LIPOVETSKY, Gilles. Éra prázdnoty :úvahy o současném individualismu. Translated by Helena Beguivinová. 2. vyd. Praha: Prostor, 2001. 269 s. ISBN 8072600443. 2) Jaspers, K.: Otázka viny. Příspěvek k německé otázce. II. vydání. Praha: Mladá fronta, 1991. ISBN 80-204-0244-6. Schwanová, G.: Ničivá moc dvojí morálky. Praha, Prostor, 2004. 3) Finkielkraut, A.: Destrukce myšlení. Atlantis 1993; 4) Fromm, E.: Lidské srdce. Český klub, Praha, 1996. Fromm, E.: Umění milovat. Portál, Praha 2015. 5)Šmajs, J., Binka, B., Rolný I.: Etika, ekonomika, příroda. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4293-9. (část J. Šmajsa) 6) Šmajs, J., Binka, B., Rolný I.: Etika, ekonomika, příroda. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4293-9. (část I. Rolného, B. Binky) 7) Malankievičová, S.: Profesijná etika (v súčasných perspektívach aplikovaného diskurzu). Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity. 2008. ISBN 978-80-8068-811-0. 8) Gluchman, V., Gluchmanová, M.: Učiteľská etika. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity. 2008. ISBN 978-80-8068-808-0. 9) Roche, O.R.: Etická výchova. Bratislava: Orbis Pictus 1992. 10) Taylor, C.: Multi-kulturalismus. Zkoumání politiky uznání. Praha, Filosofia 2001; Lesňák, S.: Ďalších 20 rokov zneuznania Rómov v Čechách a na Slovensku. In Dvacet let samostatné existence České republiky. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. Spisy Pedagogické fakulty č. 163, ISBN 978-80-210-6517-8, s. 83-95. Taylor, Ch.: Etika autenticity. Praha: Filosofia, 2002. ISBN: 80-7007-150-8. 11) Alison M. Jaggarová, Feministická etika: projekty, problémy, perspektívy, In: Filosofický časopis 1992, číslo 5. S. 7826798. nebo Eislerová, R.: Číše a meč, agrese a láska. Praha. NLN 1995. nebo KICZKOVÁ, Z. 1998. Príroda: vzor žena?! Bratislava : Aspekt, 1998. 175 s. ISBN 8096758535. nebo Fraser, N.: Rozvíjení radikální imaginace. Globální přerozdělování, uznání a reprezentace. Praha: Filosofia - nakladatelství FÚ ČR, 2007. ISBN 9788070072516. 12) Sutor, B.: Politická etika. Oikoymenh, Praha 1996. 13) Lesňák, S.: Scifi a Bondyho morálne dilemy. In: Realita a fikcia. (Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie v rámci 9. výročného stretnutia SFZ pri SAV). Bratislava: SFZ pri SAV, 2009. ISBN 978-80-970303-0-8. s. 207-212. a Bondy, E.: Hry. Praha : Akropolis, 2007. 296 s. ISBN 978-80-86903-43-9. (hra Ministryně výživy).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020.