FJ2A053 Magisterská diplomová práce

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Christophe Gérard L. Cusimano (přednášející)
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Alena Polická, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Vurm, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Christophe Gérard L. Cusimano
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Předpoklady
Znalost francouzštiny alespoň na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Connaissance du français au niveau C1 selon le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) au moins.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Odevzdání hotové diplomové práce. Přijetí dokončené práce k obhajobě stvrzuje vedoucí práce hodnocením započteno. Klasifikované hodnocení práce je výsledkem obhajoby, která vychází z posudků oponenta a vedoucího práce.
Výstupy z učení
Student svou prací dokládá schopnost napsat učené pojednání na vědecké téma z oblasti lingvistiky či literatury. Diplomovou prací také ukazuje, že umí uchopit problematiku, jasně formulovat hypotézy a náležitě zkonstruovat metodologická východiska pro své rozbory. V závěru pak dokazuje, že umí synteticky formulovat výsledky svého bádání.
Dans le mémoire de master, l'étudiant démontre sa capacité à écrire une étude savante sur un sujet scientifique relevant du domaine de la linguistique ou de la littérature. Le mémoire de diplôme montre également que l'étudiant peut saisir des problèmes, formuler clairement des hypothèses et construire des bases méthodologiques pour ses analyses linguistiques ou littéraires. Dans la conclusion, il prouve qu'il peut synthétiser les résultats de ses recherches.
Osnova
  • Diplomová práce se odevzdává na zadané téma ve francouzském jazyce v rozsahu cca 140000 znaků. Termín odevzdání: 30. duben.
Literatura
  • Další literaturu zadá vedoucí práce dle zvoleného tématu.
  • Dle zadání školitele
  • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
Výukové metody
Konzultace s vedoucím práce nebo školitelem a následné odevzdání hotové práce jednak v tištěné podobě ve 2 vyhotoveních dle zásad psaní dipl. prací na MU, a jednak v elektronické podobě do archivu záv. práce v IS MU.
Metody hodnocení
Zápočet za práci, PŘIJATOU vedoucím.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Práci v rozsahu 140 000 znaků nutno odevzdat do 30.4.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/FJ2A053