LJ410 Etique of the civilizations of Antiquity II

Faculty of Arts
Spring 2021

The course is not taught in Spring 2021

Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Department of Classical Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Jitka Erlebachová
Supplier department: Department of Classical Studies - Faculty of Arts
Prerequisites
LJ409 Ancient Etique I
None.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 16 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The course is focused on the changes in ethical values during Hellenistic period ("globalization", individualization, equality of men), during the crisis of the Roman Empire (introduction of oriental cults) and the Dominate(antiuity and Christianity); it presents the value system of the “barbarians” meeting Rome.
Learning outcomes
At the end of the course, students will:
- be able to describe the changes in ethical values in the periods apart from the classical ancient world;
- be able to assess the significance of the periods formerly decadent;
- be able to search for the implicit information on ethics in ancient sources;
- be able to answer the question whether we find ourselves to be in a similar situation as late Romans.
Syllabus
 • 1) Ideological shifts during Hellenistic period; the influence of the anthropocentric philosophies, oriental thinking, and religion.
 • 2) The conception of values and man in Hellenistic world; the real status of upper and lower classes.
 • 3) Hellenistic ways to monotheism.
 • 4) The decline of ancient civil society during Hellenism and its consequences.
 • 5) Hellenization and later “orientalization” of Roman society and thinking; putting Roman absolutism into a broader historical context.
 • 6) The values of "res publica", "civilitas", and "libertas" in Late Antiquity; their reflection in written sources; the shift in the lifestyle of the majority of Roman population.
 • 7) The emperor and his conception in late Roman society; the divinity of emperor as a value; the decline of the values of citizenship.
 • 8) The clash of the old Roman religion and the spreading Christianity.
 • 9) Collectivism and individualism in the life of ancient society. Patriotism and globalization.
 • 10) Roman art of integration, integration as a value.
 • 11) Life values of the "barbarians" according to the authors of the Principate.
 • 12) Life values of the "barbarians" during the Great Migration; preserved and lost ancient life values.
Literature
  required literature
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Podzimní čas mocné říše (The Autumn Time of the Powerfull Empire). I. Brno: MOBA, 2004. ISBN 80-243-1344-8. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Stěhování národů (The great migration of peoples). 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2003. 416 pp. Edice Historica. ISBN 978-80-7021-705-4. info
 • GRANT, Michael. Dějiny antického Říma. Translated by Alena Jindrová. 1. vyd. v čes. jaz. [Praha]: BB art, 1999. 472 s. ISBN 8072570099. info
  recommended literature
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Charakteristika "barbarských" států. Příspěvek k metodologii dějin. Studia historica Nitriensia, Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2016, roč. 2016/20, č. 1, s. 3-16
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Čest v Evropě "barbarů" (Honour in the "Barbarian" Europe). Acta iuridica olomucensia, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, vol. 2013, No 8, p. 39-49. ISSN 1801-0288. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Attila : Hunové, Řím a Evropa (Attila : Huns, Rome and Europe). Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2012. 340 pp. Historica. ISBN 978-80-7429-169-2. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Církev, král a etika mezi antikou a středověkem (The church, the King and the Ethics between Antiquity and Medieval epoch). In Bednaříková, J., et al.. Krize a kairos: společenské výzvy. I. Červený Kostelec: P. Mervart, 2010. p. 11-26, 16 pp. Krize a kairos. ISBN 978-80-87378-78-6. info
 • ČEŠKA, Josef. Zánik antického světa. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2000. 277 s. ISBN 8070213868. info
 • GRANT, Michael. Pád říše římské. Translated by Gerik Císař. 1. vyd. [Brno]: BB art, 1997. xii, 208 s. ISBN 80-86070-32-8. info
 • ČEŠKA, Josef. Římský stát a katolická církev ve IV. století [1-6653]. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1983. info
 • BURIAN, Jan [historik]. Řím : světla a stíny antického velkoměsta. Praha: Svoboda, 1970. info
  not specified
 • TACITUS. Dějiny (Obsaž.) : Z dějin císařského Říma. info
 • APPIÁNOS, z Alexandrie. Římské dějiny (Variant.) : Krize římské republiky : (Římské dějiny II - Občanské války) : Zrod římského impéria (Římské dějiny I). info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Freiheit in der Spätantike. In Laetae segetes iterum. Brno: Ústav klasických studií FF MU, 2008. s. 277-291, 15 s. ISBN 978-80-210-4775-4.
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Etika bohatství a chudoby v nejstarších civilizacích (starověk a některé výhledy do středověku. In Ambros, Pavel. Nouze, chudoba, bohatství. Výhledy do postrestituční epochy života církví. I. Olomouc: Refugium, Olomouc, 2015. s. 120
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Proč všechny velké civilizace kolabují. In Meteor, populárně vědecký magazín, Český rozhlas II, 24. 12. 2013. I. Praha: Český rozhlas Praha, 2014. s
 • PRCHLÍK, Ivan. Tacitus de Christianis : kde získal Tacitus své informace o křesťanech? (Tacitus de Christianis : where did his information about Christianity come from?). Auriga. Zprávy Jednoty klasických filologů, Jednota klasických filologů, 2015, roč. 57, No 1, p. 46-66. ISSN 1211-3379. info
 • FRÝDEK, Miroslav. Crimen maiestatis v neprávních pramenech – Livius, Tacitus, Ammianus Marcellinus (Crimen maiestatis in non-legal sources – Livius, Tacitus, Ammianus Marcellinus). Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2011, vol. 14, 3., p. 264-269. ISSN 1210-9126. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Die älteste Individualisierung und die Beziehung des Individuums zu Natur und Gesellschaft (The Oldest Individualisation and teh Relations of Individuum to the Nature and Sicuety). Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, Brno: MU, 2008, vol. 2008, N 13, p. 5-19. ISSN 1211-6335. info
 • KYSUČAN, Lubor. Individuum versus antická ekotopie (Individuum vs. Antique Utopia). In Minerva : Odborný periodický sborník společenských věd. Sv. 3. České Budějovice: Katedra společenských věd, Pedagogická fakulta, Jihočeská Univerzita, 2007. p. 48-56. ISBN 978-80-7394-022-5. info
 • KLVAČ, Pavel. Člověk a les (Man and Forest). In KLVAČ, Pavel. Člověk a les. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 5-7, 80 pp. ISBN 80-210-4202-8. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Die Gewalt bei der Steuererhebung in der Spätantike (The Violenece in the Tax Collection in the Later Roman State). Classica Cracoviensia, Krakov, 2006, vol. 2006, No 10, p. 9-26. ISSN 1505-8913. info
 • ECK, Werner. Augustus a jeho doba. Translated by Vlastimil Drbal. Vydání první. V Praze: Vyšehrad, 2004. 118 stran. ISBN 8070216883. info
 • AMMIANUS MARCELLINUS. Dějiny římské říše za soumraku antiky. Translated by Josef Češka. 2., přepracované vydání,. Praha: Arista, 2002. 849 stran. ISBN 8086223728. info
 • MARCUS AURELIUS, Antoninus. Hovory k sobě. Vyd. tohoto překladu 8., v. Praha: Mladá fronta, 1999. 174 s. ISBN 80-204-0799-5. info
 • HANUŠ, Jiří. Od katakomb k světové církvi. Rozhovory s historikem starověku Josefem Češkou. Brno: CDK, 1998. ISBN 80-85959-38-0. info
 • DOSTÁLOVÁ, Růžena and Radislav HOŠEK. Antická mystéria. Vydání první. Praha: Vyšehrad, 1997. 365 stran. ISBN 8070212179. info
 • KYSUČAN, Lubor. Na zlomu času : devět zastavení na konci starověku a druhého tisíciletí. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1997. 98 s. ISBN 8070677740. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Občanská společnost v antickém Římě (The civic society in ancient Rome). In Duchovní svět občanské společnosti. 1. vyd. Brno: Bolzano, sdružení pro vědu a kulturu, 1996. p. 71-87, 17 pp. info
 • OLIVA, Pavel and Jan [historik] BURIAN. Civilizace starověkého Středomoří. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1984. 549 s. info
 • ZOSIMOS. Stesky posledního Římana [22254]. Praha: Odeon, 1983. info
 • Portréty světovládců. 1, Od Hadriana po Alexandra Severa [21374/1]. Translated by Bohumila Mouchová - Jan [historik] Burian. Praha: Svoboda, 1982. info
 • Portréty světovládců. 1, Od Hadriana po Alexandra Severa [21374/1]. Translated by Bohumila Mouchová - Jan [historik] Burian. Praha: Svoboda, 1982. info
 • Synové slávy - oběti iluzí : z pozdních římských panegyriků. Praha: Svoboda, 1977. info
 • TACITUS, Publius Cornelius. Letopisy [Tacitus, 1975]. 3., přeprac. vyd. Praha: Svoboda, 1975. 554 s. info
 • Antika v dokumentech. 2, Řím. Edited by Jan Pečírka - Julie Nováková, Translated by Julie Nováková. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1961. 652 s. info
 • AUGUSTINUS, Aurelius. O Boží obci : knih 22. [sv.] 1. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1950. 690 s. info
 • Salvianus. De gubernatione Dei. Ed. F. Pauly. Vindobonae, 1883. info
Teaching methods
Lectures, class discussion, presentations by students (topics: the ancient values of life and living of ancient society).
Assessment methods
Essay comparing the ancient and contemoporary values of life, or the presentation in class.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught once in two years.
The course is taught: every other week.

 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2021/LJ410