PAM141 Intercultural competence

Faculty of Arts
Spring 2022
Extent and Intensity
0/16/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
Mgr. Klára Berg (seminar tutor)
Mgr. Kateřina Martínková (seminar tutor)
Mgr. Petr Chaluš (lecturer)
Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Kateřina Zelená
Supplier department: Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Timetable
each even Wednesday 16:00–19:40 C43
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 15 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 14/15, only registered: 0/15
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Předmět Interkulturní kompetence je realizován v rámci programu Erasmus+ a projektu Among Others ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce při MŠMT.
Seminář se zaměřuje na problematiku interkulturních kompetencí, sleduje aktuální společenská témata a poskytuje příležitost seznámit se s rozvojem interkulturních kompetencí pomocí metod neformálního vzdělávání.
Předmět má za cíl posílit identitu a pocitu sounáležitosti s ostatními, buduje respekt a empatii k druhým, kriticky reflektuje předsudky a aktivizuje k jednání proti diskriminaci. Seminář má interaktivní charakter, využity jsou sebezkušenostní metody, důraz je kladen na praktické zkušenosti a sebereflexi studentů a studentek.
Learning outcomes
Studující po absolvování předmětu:
- získají lepší orientaci v tématu interkulturních kompetencí a neformálního vzdělávání
- budou si více vědomí své vlastní identity a pocitu sounáležitosti s ostatními
- budou schopni vyjadřovat své názory s větším respektem a empatií k druhým
- budou umět kriticky reflektovat předsudky a jednat proti diskriminaci
Syllabus
 • 1. Úvod do kurzu, obsah a cíle, očekávání studujících, principy neformálního vzdělávání, interkulturní kompetence a přístupy k interkulturnímu vzdělávání
 • 2. Práce s vlastní identitou, sebereflexe nad vlastní kulturou
 • 3. Stereotypy, předsudky a diskriminace ve společnosti a jak s nimi pracovat ve vzdělávání
 • 4. Živá knihovna
 • 5. Nenásilná komunikace a empatie
 • 6. Metody designu neformálně vzdělávacích aktivit a projektová logika
 • 7. Design a realizace aktivit studujících, zpětná vazba a evaluace aktivit
 • Pozn.: Plán jednotlivých setkání je předběžný a bude v průběhu upravován dle potřeb skupiny.
Literature
  required literature
 • RANDA, Jana. FELCMANOVÁ, Alena. Metodika přístupu anti-bias. Arpok, 2019. https://arpok.cz/wp-content/uploads/2017/01/Anti_bias-metodika-v-cj.pdf
 • MOREE, Dana. Základy interkulturního soužití. Vydání první. Praha: Portál, 2015. 204 stran. ISBN 9788026209157. info
  not specified
 • Salto-Youth. European Training Strategy II. Amended version of competences for trainers working at international level. 2014, s. 2–5, 22–24. https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-3044/Amended%20version%20-%20Set_of_trainer_competences_low%20resoluti
 • WINKELMANN, Anna Sophie. More than culture – Víc než kultura. Plzeň: Tandem, 2016. https://www.strukturovanydialog.cz/sites/default/files/file/files/1468320566/more-than-culture-vic-nez-kultura.pdf
 • Salto-Youth. Intercultural Competence – Research Report. 2012, s. 21–23. https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-2740/Intercultural%20Competence%20Research%20Report%20-%20final.pdf?
 • JANSKÁ, Iva (ed.). Než začneme s multikulturní výchovou. Praha: Člověk v tísni, 2008. https://www.varianty.cz/download/docs/118_nez-zac-neme-s-multikulturni-vy-chovou-od-skupinovy-ch-konceptu-k-osobnostni-mu-pr-i-stupu.pdf
Teaching methods
Seminář má interaktivní charakter, využity jsou sebezkušenostní metody, důraz je kladen na praktické zkušenosti a sebereflexi studentů a studentek.
Assessment methods
1. Vypracování eseje - reflexe
- Termín odevzdání: do 8.června 2022
- rozsah: nejméně 2 normostrany
- tematické zadání bude na základě konzultace s vyučujícími upřesněno v průběhu semestru
2. Plnění průběžných praktických úkolů a cvičení - samostatná nebo skupinová práce k jednotlivým tematickým blokům (splnění alespoň 5 ze 7 těchto průběžných aktivit)
3. Plná účast alespoň na 6 setkání ze 7
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Teacher's information
Mgr. Klára Berg

Gruzie, kde jsem žila, prohloubila mou citlivost k nerovnostem, zájem o politiku a víru v kolektivní řešení problémů současné doby. Jako školitelka neformálního vzdělávání vidím v rozmanitosti sílu a zohledňuji, jak je v naší společnosti rozdělená moc. Solidarita je pro mě velice důležitá. Kurz interkulturních kompetencí vedu tento rok po čtvrté. Od roku 2010 se na volné noze věnuji neformálnímu vzdělávání na mezinárodní úrovni; od roku 2014 pracuji jako školitelka programů Erasmus+ a European Solidarity Corps pod Domem zahraniční spolupráce. Jsem také součástí představenstva evropské politické nadace, zabývající se klimatickou změnou a sociální spravedlností, kde mám na starost capacity building.

Mgr. Kateřina Martínková

Jsem lektorka a facilitátorka neformálního vzdělávání na volné noze, od roku 2014 spolupracuji a tvořím kurzy pro (převážně) neziskové organizace, pracuji s mezinárodními skupinami, mladými lidmi, dobrovolníky a pracovníky s mládeží. Často se profesně pohybuji v programu Erasmus+ a školím pro Dům zahraniční spolupráce. Vystudovala jsem Učitelství angličtiny a francouzštiny na PdF MU (magisterské studium), sociologii na FSS MU (bakalářské studium), po studiu jsem strávila rok v Chorvatsku jako mezinárodní dobrovolnice. Zajímají mě lidi, jejich fungování ve skupinách, komunikace, formování identity a vliv různých aspektů jejich identity na jejich život.

The course is also listed under the following terms Spring 2021, Spring 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2022/PAM141