PG11A01 Key topics of the history of education

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Kateřina Zelená
Supplier department: Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Timetable
Tue 16:00–17:40 C33
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The course is focused on history of education and educational science history. Students will familiarize themselves with various educational systems and educational institutions from Middle Ages to modern era. Students will be familiar with basic terminology and definitions that are crucial for further studying history of education and educational science. Students will be familiar with works of important philosophers and thinkers (Plato, Aristotle, Komenský, Rousseau, Herbart etc.). Students should gain an overview of key thoughts and ideas of noted thinkers, they will be able to analyze their works, synthesize opinions on concrete theoretical issues of education theory and education in history. Furthermore, they will be familiar with work and thinking of Czech scholars – education scientists, who contributed to establishing of Czech modern educational science.
Syllabus
 • History of Educational Science as an Academic Discipline, its Concept and Classification. Historical Research in History of Educational Science.
 • Basic Characteristics of Antique and Middle Ages Education.
 • Schools, Education, Education Reforms, Education Legislative, Teachers Education from 18th century to 1989.
 • Theory of Education and Teaching, Education, Culture and Teaching in Antique Greece, Middle Ages and Early Modern Era.
 • Theory of Education and Teaching from 17h to the Beginning of 20th century. Czech Educational Science and Its Study at Universities in Czech Lands.
Literature
  required literature
 • ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ and Dana KNOTOVÁ. Socialistická základní škola pohledem pamětníků : sonda do života učitelů v Jihomoravském kraji (Socialist Primary School as Seen by Eyewitnesses : Probing teachers’ life in the South Moravia Region). Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 201 pp. ISBN 978-80-7552-493-5. info
 • ZOUNEK, Jiří and Michal ŠIMÁNĚ. Úvod do studia dějin pedagogiky a školství. Kapitoly z metodologie historicko-pedagogického výzkumu (Introduction to the Study of History of Education and Schooling. Chapters from the methodology of historical research). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 89 pp. ISBN 978-80-210-6944-2. Digitální knihovna FF MU info
 • KASPER, Tomáš and Dana KASPEROVÁ. Dějiny pedagogiky. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 224 s. ISBN 9788024724294. info
  recommended literature
 • CIPRO, Miroslav. Prameny výchovy. 1. vyd. Praha: Miroslav Cipro, vlastním nákladem, 1998. 636 s. ISBN 8023822144. info
 • CIPRO, Miroslav. Prameny výchovy. IV, 20. století. 1. vyd. Praha: Miroslav Cipro, vlastním nákladem, 1995. 567 s. info
 • CIPRO, Miroslav. Prameny výchovy : encyklopedický soubor statí o předních pedagogických myslitelích a reformátorech. Svazek třetí, IX. a XX. století. 1. vyd. Praha: Miroslav Cipro, vlastním nákladem, 1993. 600 s. info
 • CIPRO, Miroslav. Prameny výchovy : encyklopedický soubor statí o předních pedagogických myslitelích a reformátorech. Svazek první, Starověk, středověk, XVI. a XVII. století. Praha: Miroslav Cipro, vlastním nákladem, 1991. 568 s. info
 • CIPRO, Miroslav. Prameny výchovy. Svazek druhý, XVIII. a XIX. století. 1. vyd. Praha: Miroslav Cipro, vlastním nákladem, 1991. 598 s. info
 • JŮVA, Vladimír and Zdenka VESELÁ. Dějiny pedagogiky [Jůva, 1985]. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 147 s. info
 • HROCH, Miroslav. Úvod do studia dějepisu. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 304 s. info
 • PETRÁŇ, Josef. Úvod do studia dějepisu. 3, Nauka o historických pramenech [Petráň, 1983]. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 207 s. info
 • HAVRÁNEK, Jan. Úvod do studia dějepisu [Havránek, 1961]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961. info
 • Výchova v zrcadle pramenů : příručka k dějinám pedagogiky. 2. Edited by Otokar Chlup - Josef Novotný. Praha: Dědictví Komenského, 1950. info
 • CHLUP, Otokar. Výchova v zrcadle pramenů : příručka k dějinám pedagogiky. V Praze: Dědictví Komenského, 1948. info
 • Pedagogická encyklopedie. D. 3. Edited by J. Kubálek - Otokar Chlup - Jan Uher. V Praze: Novina, tiskařské a vydavatelské podniky, 1940. 528 s. info
 • Pedagogická encyklopedie. D. 2. Edited by J. Kubálek - Otokar Chlup - Jan Uher. V Praze: Novina, tiskařské a vydavatelské podniky, 1939. 640 s. info
 • Pedagogická encyklopedie. D. 1. Edited by J. Kubálek - Otokar Chlup - Jan Uher. V Praze: Novina, tiskařské a vydavatelské podniky, 1938. 640 s. info
 • BERNHEIM, Arnošt. Úvod do studia dějepisu [Bernheim, 1931]. Translated by Václav Líva. Praha: Jan Laichter, 1931. 190 s. info
 • KÁDNER, Otakar. Dějiny pedagogiky. D. 1, Do konce středověku. Vyd. 2., oprav. a rozš. V Praze: Nákladem České grafické Unie v Praze, 1923. 280 s. info
 • KÁDNER, Otakar. Dějiny pedagogiky. D. 2, Od renesance a reformace do konce století osmnáctého. Sv. 1 [Kádner, 1923]. Vyd. 2., opr. a rozš. V Praze: Nákladem České grafické Unie v Praze, 1923. 350 s. info
 • KÁDNER, Otakar. Dějiny pedagogiky. D. 3, Vývoj theorií pedagogických od konce století osmnáctého. Sv. 1 [Kádner, 1912]. V Praze: Nákladem Dědictví Komenského, 1912. 426 s. info
 • KÁDNER, Otakar. Dějiny pedagogiky. D. 2, Do konce století osmnáctého. V Praze: Nákladem Dědictví Komenského, 1910. 653 s. info
  not specified
 • KASPER, Tomáš. Výchova či politika? : úskalí německého reformně pedagogického hnutí v Československu v letech 1918-1933. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2007. 270 s. ISBN 9788024614106. info
 • JŮVA, Vladimír and Vladimír JŮVA. Stručné dějiny pedagogiky. 4. rozš. vyd. Brno: Paido, 1997. 76 s. ISBN 80-85931-43-5. info
 • VACULÍK, Jaroslav, Otto ZWETTLER and František ČAPKA. Úvod do studia dějepisu a technika historikovy práce. vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 1996. 119 s. ISBN 8021013664. info
Teaching methods
lecture; discussion with students; reading
Assessment methods
Written examination aimed at testing the student’s insight into the main theories, concepts and methodologies of the discipline, or in the work of the main representatives of the scholarly discourse, and at checking the student’s ability to connect relevant facts into logical relations.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
General note: Předmět musí být úspěšně absolvován v I. ročníku studia!.
Information about innovation of course.
This course has been innovated under the project "Faculty of Arts as Centre of Excellence in Education: Complex Innovation of Study Programmes and Fields at FF MU with Regard to the Requirements of the Knowledge Economy“ – Reg. No. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, which is cofinanced by the European Social Fond and the national budget of the Czech Republic.

logo image
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2017, Autumn 2018.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/PG11A01