PG11A02 Alternative views on school

Faculty of Arts
Spring 2020
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Kateřina Zelená
Supplier department: Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Timetable of Seminar Groups
PG11A02/01: Mon 12:00–13:40 C43, R. Švaříček
PG11A02/02: Tue 12:00–13:40 C43, R. Švaříček
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 10 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 1/10, only registered: 0/10
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Studenti se skrze diskuze, projekty a samostatnou práci budou seznamovat s jednotlivými alternativními pedagogickými koncepcemi, budou analyzovat jejich specifika a budovat si na ně podložené názory. Předmět je koncipován jako přehled typických stížností na tradiční školu, a ukazuje, jak se s těmito výhradami snaží vyrovnávat alternativní pedagogické přístupy. Kurz navazuje na předmět Obecná pedagogika a vede k hlubšímu pochopení základních konceptů pedagogiky, jako jsou cíle výchovy a vzdělávání, kurikulum, socializace, činitelé výchovy, formy a metody výchovy.
Learning outcomes (in Czech)
Po absolvování předmětu bude student schopen: o - identifikovat specifika hlavních alternativních koncepcí v cílech, principech, kurikulu, vztahu učitele a žáka, formách a metodách výuky o - předložit argumenty, jimiž jednotlivé alternativní koncepce vzdělávání hájí své postupy o - poučeně diskutovat o přednostech a limitech řešení, které jednotlivé alternativní koncepce nabízejí.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Proč si stěžujeme na tradiční školu? (analýza slabých a silných míst tradiční školy a porozumění pozici alternativ)
 • 2. Škola nás učí soupeřit, ne spolupracovat (podpora schopnosti spolupracovat v alternativních školách)
 • 3. Škola je odtržená od života (Daltonský plán a projektové vyučování)
 • 4. Ve škole nemůžeme o ničem rozhodovat (možnosti a limity žákovské samosprávy)
 • 5.) Učíme se pro známky, ne proto, že nás to zajímá (školy Marie Montessori a jejich práce se zájmem dítěte)
 • 6.)Nejsme jen racionální bytosti (Waldorfské školy a jejich celistvý rozvoj osobnosti)
 • 7.)Škola je masová záležitost (domácí vzdělávání jako prostor pro individualitu)
 • 8.) Učíme se papouškovat, a ne myslet (hnutí Čtením a psaním ke kritickému myšlení)
 • 9.) Reflexe: tradiční, nebo alternativní škola?
Literature
  recommended literature
 • MONTESSORI, Maria. Objevování dítěte. Translated by Vladimíra Henelová. Vydání druhé, v Portále. Praha: Portál, 2017. 351 stran. ISBN 9788026212348. info
 • HECKMANN, Helle. Pomalé rodičovství : vědomá péče o děti - inspirativní přístup školky Nøkken. Translated by Jana Čeřenová. Praha: DharmaGaia, 2016. 145 stran. ISBN 9788074360626. info
 • NEILL, Alexander Sutherland. Summerhill : příběh první demokratické školy na světě. Edited by Albert Lamb, Translated by Viktor Jurek. 1. vyd. Praha: PeopleComm, 2013. 348 s. ISBN 9788090489059. info
 • MONTESSORI, Maria. Tajuplné dětství. Translated by Jan Volín. Vydání druhé, v Tritonu p. Praha: Triton, 2012. 178 stran. ISBN 9788073873820. info
 • STEINER, Rudolf. Theosofie : úvod do nadsmyslového poznání světa a určení člověka. Hranice: Fabula, 2010. 163 stran. ISBN 9788086600680. info
 • STEINER, Rudolf. Eurytmie jako viditelná mluva. Vyd. 1. Hranice: Fabula, 2008. 271 s. ISBN 9788086600512. info
 • Metoda Montessori pro naše dítě : inspirace pro rodiče a další zájemce. Edited by Karel Rýdl. Vyd. 2., přeprac. a dopl. Pardubice: FF Univerzity Pardubice, 2007. 199 s. ISBN 9788073950040. info
 • ŠTRYNCLOVÁ, Gabriela. Summerhill : model antiautoritativní výchovy. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. 80 s. ISBN 8071945412. info
 • MONTESSORI, Maria. Absorbující mysl. 1998. ISBN 80-86189-02-3. info
 • STEINER, Rudolf. Výchova dítěte z hlediska duchovní vědy ; : Metodika vyučování a životní podmínky výchovy. Edited by Václav Jakubec, Translated by Zdeněk Váňa. 2. vyd. V Praze: Baltazar, 1993. 118 s. ISBN 8090030793. info
 • NEILL, Alexander Sutherland. Summerhill School : a new view of childhood. Edited by Albert Lamb. New York: St. Martin's Griffin, 1992. xxvii, 269. ISBN 0312141378. info
 • GRUNELIUS, Elisabeth M. Výchova v raném dětském věku : školky s waldorfskou pedagogikou. Translated by Milada Luňáčková. 1. vyd. Přerov: Baltazar, 1992. 59 s. ISBN 8090030734. info
 • CARLGREN, Frans. Výchova ke svobodě : pedagogika Rudolfa Steinera : obrazy a zprávy ze světového hnutí svobodných waldorfských škol. Edited by Arne Klingborg - Zdeněk Váňa, Translated by Václav Jakubec. 1. vyd. Praha: Baltazar, 1991. 263 s. ISBN 8090030726. info
 • MONTESSORI, Maria. The Montessori method. Edited by Joseph McVicker Hunt, Translated by Anne E. George. First published by Schocken. New York: Schocken Books, 1964. xxxix, 376. ISBN 0805209220. info
  not specified
 • RÖHNER, Roel and Hans WENKE. Daltonské vyučování : stále živá inspirace. Translated by Kateřina Čechová. První vydání. Brno: Paido, 2003. 156 stran. ISBN 8073150417. info
Teaching methods (in Czech)
Diskuze, skupinová práce, projektová výuka, argumentační esej, dokumentární film, analýza textu, reflexe.
Assessment methods (in Czech)
Student v průběhu semestru odevzdá do Elfu v předem stanovených termínech tři semestrální úkoly a závěrečnou reflexi kurzu. Za každý z těchto úkolů (některé jsou individuální, jiné skupinové) může získat maximálně 25 bodů. Pro úspěšné ukončení kurzu musí získat minimálně 70 bodů, přičemž žádný úkol nesmí být splněn na méně než 15 bodů.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2018, Spring 2019, Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2020/PG11A02