PSMA004 Poradenská psychologie

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako systematický přehled o teoretických východiscích, mezioborových přesazích i obsahové náplni psychologického poradenství, se zaměřením na poradenskou péči o děti a dospívající v jednotlivých fázích jejich vývoje.
Cíl: Poskytnout přehled problematiky psychologického poradenství pro děti a mládež.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu bude student seznámen s problematikou výše uvedených oblastí, bude ovládat adekvátní terminologii a znát příslušné diagnostické kategorie. Dále bude schopen stanovit strategii průběhu poradenského procesu pro výše uvedené problémové okruhy, stanovit adekvátní postup při vyšetření a sestavit baterii vhodných psychogiagnostických metod.
Osnova
 • Se studenty budou diskutována následující témata: základní struktura poradenského procesu (anamnéza, metody pozorování), některé případy školního neprospěchu, poruchy pozornosti, specifické vývojové poruchy učení – dyslexie, dysgrafie, dysorotgrafie aj. (definice, etiologie, možnosti nápravy aj.), předškolní období, školní období, profesní a kariérové poradenství, emocionální poruchy v dětství a adolescenci, mentální retardace, dítě ve škole, školní psychologie. Program bude doplněn případovými studiemi. 1. Pedagogicko- psychologické poradenství. Aktuální stav, vývoj, vzdělávání, právní předpisy, vztah a spolupráce s dalšími obory, specifika, osobnost psychologa. 2. Poradenská péče o děti a mládež v jednotlivých obdobích života. Poradenský proces, jeho průběh, přehled problémů, diagnostické prostředky, typy vyšetření. 3. Vývojové poruchy řeči. Vývoj řeči v normě a patologii, poruchy výslovnosti, artikulace a rytmu řeči, poruchy gramatické stavby věty, sociálního užití řeči. Elektivní mutismus. Vývojová dysfázie. 4. Mentální retardace. Definice, diagnostika, epidemiologie, etilogie a patogeneze. Klinické obrazy jednotlivých stupňů m.r., průběh, prognóza, diferenciální diagnostika, péče. 5. Pervazivní vývojové poruchy. Autismus. Aspergerův syndrom, schizoidní porucha v dětství. 6. Poruchy aktivity a pozornosti. Hyperaktivita, impulzivita, hyperkinetická porucha, hyperkinetická porucha chování, ADHD. 7. Předškolní období. Opoždění a nerovnoměrnosti vývoje. Posuzování způsobilosti k zahájení školní docházky. Laterální preference jako poradenský problém. 8. Školní období. Zahájení ŠD, činitelé ovlivňující školní výkon. Školsky významné nedostatky ve struktuře schopností. Specifické potuchy učení- kompenzační možnosti, organizace péče (psychologická péče, postupy speciálně pedagogické nápravy). Výchovné problémy (záškoláctví, krádeže atd.) 9. Specifika práce s nadanými dětmi.. 10. Emoční poruchy v dětství a dospívání. Zejména úzkostné poruchy. 11. Děti ohrožené prostředím. Psychická deprivace, týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte. Prevence. 12. Kazuistický blok.
Literatura
  povinná literatura
 • MCLEOD, John. Doing research in counselling and psychotherapy. Third edition. Los Angeles: SAGE, 2015. xi, 269. ISBN 9781446201398. info
 • SLAVIN, Robert E. Educational psychology : theory and practice. Tenth edition, Pearson new i. Harlow: Pearson, 2014. ii, 578. ISBN 9781292020730. info
 • PROCHÁZKA, Roman. Teorie a praxe poradenské psychologie. Vyd. 1. Praha: Grada, 2014. 249 s. ISBN 9788024744513. info
 • COGNET, Georges. Dětská kresba jako diagnostický nástroj. Translated by Kateřina Bodnárová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 203 s. ISBN 9788026204992. info
 • MCLEOD, John a Julia MCLEOD. Counselling skills : a practical guide for counsellors and helping professionals. Second edition. Meidenhead: McGraw Hill, 2011. xiv, 356. ISBN 9780335244263. info
 • MATĚJČEK, Zdeněk. Praxe dětského psychologického poradenství. Vyd. 2., aktualiz. a upr., v. Praha: Portál, 2011. 342 s. ISBN 9788026200000. info
 • GELDARD, Kathryn a David GELDARD. Dětská psychoterapie a poradenství. Translated by Jiří Foltýn. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 328 s. ISBN 9788073674762. info
 • CULLEY, Sue a Tim BOND. Integrativní přístup v poradenství a psychoterapii : dovednosti a strategie pro zvyšování kompetence v pomáhajících profesích. Translated by Ivo Müller. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 222 s. ISBN 9788073674526. info
 • PEŠOVÁ, Ilona a Miroslav ŠAMALÍK. Poradenská psychologie pro děti a mládež. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 150 s. ISBN 8024712164. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2005. 430 s. ISBN 8024610744. info
  doporučená literatura
 • Child neuropsychology. reading disability and more... Licht, R., Bouma, A., Slot, W., Koops, W. Uitgeverij Eburon, 1998. ISBN 9051666144.
 • SVOBODOVÁ, Dagmar. Profesní poradenství : vybrané kapitoly. vyd. 1. Praha: Grada, 2015. 160 s. ISBN 9788024750927. info
 • SVOBODOVÁ, Dagmar. Profesní poradenství : vybrané kapitoly. vyd. 1. Praha: Grada, 2015. 160 s. ISBN 9788024750927. info
 • COOPER, Peter J. Bulimie a záchvatovité přejídání : jak je překonat. Translated by Alice Zavadilová - Hana Antonínová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2014. 183 s. ISBN 9788026207061. info
 • PELLETIER, Emmanuelle. Porucha pozornosti bez hyperaktivity : pomoc rodičům a učitelům. Translated by Veronika Matiášková. Vyd. 1. Praha: Portál, 2014. 115 s. ISBN 9788026205999. info
 • PIAGET, Jean a Bärbel INHELDER. Psychologie dítěte. Translated by Eva Vyskočilová. Vydání 6., v této edici p. Praha: Portál, 2014. 142 stran. ISBN 9788026206910. info
 • SOBOTKOVÁ, Veronika. Rizikové a antisociální chování v adolescenci. Vyd. 1. Praha: Grada, 2014. 147 s. ISBN 9788024740423. info
 • ATTWOOD, Tony. Aspergerův syndrom : porucha sociálních vztahů a komunikace. Vyd. 2. Praha: Portál, 2012. 203 s. ISBN 9788026201939. info
 • ŠEVČÍK, Drahomír a Naděžda ŠPATENKOVÁ. Domácí násilí : kontext, dynamika a intervence. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011. 186 s. ISBN 9788073676902. info
 • WEISS, Petr. Etické otázky v psychologii. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011. 349 s. ISBN 9788073678456. info
 • ŠVARCOVÁ-SLABINOVÁ, Iva. Mentální retardace : vzdělávání, výchova, sociální péče. Vyd. 4., přeprac. Praha: Portál, 2011. 221 s. ISBN 9788073678890. info
 • ŠVARCOVÁ-SLABINOVÁ, Iva. Mentální retardace : vzdělávání, výchova, sociální péče. Vyd. 4., přeprac. Praha: Portál, 2011. 221 s. ISBN 9788073678890. info
 • HAVIGEROVÁ, Jana Marie. Pět pohledů na nadání. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 144 s. ISBN 9788024738574. info
 • KRCH, František David. Mentální anorexie. Druhé, přepracované vydá. Praha: Portál, 2010. 259 stran. ISBN 9788073678074. info
 • Spektrum poruch příjmu potravy : interdisciplinární přístup. Edited by Hana Papežová. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. 424 s. ISBN 9788024724256. info
 • MARTÍNEK, Zdeněk. Agresivita a kriminalita školní mládeže : druhy agresí, přístupy k agresívnímu chování, poruchy chování, šikana. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 152 s. ISBN 9788024723105. info
 • GJURIČOVÁ, Šárka a Jiří KUBIČKA. Rodinná terapie : systemické a narativní přístupy. 2., doplň. a přeprac. vyd. Praha: Grada, 2009. 280 s. ISBN 9788024723907. info
 • HORT, Vladimír. Dětská a adolescentní psychiatrie. Vyd. 2. Praha: Portál, 2008. 492 s. ISBN 9788073674045. info
 • MUNDEN, Alison a Jon ARCELUS. Poruchy pozornosti a hyperaktivita : přehled současných poznatků a přístupů pro rodiče a odborníky. Translated by Dagmar Tomková. Vydání druhé. Praha: Portál, 2006. 119 stran. ISBN 8073671883. info
 • HOSKOVCOVÁ, Simona. Psychická odolnost předškolního dítěte. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 160 s. ISBN 9788024714240. info
 • SCHLIPPE, Arist von. Systemická terapie a poradenství. Edited by Jochen Schweitzer. Brno: Cesta, 2006. 251 s. ISBN 8072950827. info
 • LANYADO, Monica a Ann HORNE. Psychoterapie dětí a dospívajících : psychoanalytický přístup. Translated by Lucie Lucká. V Praze: Triton, 2005. 681 s. ISBN 807254568X. info
 • VANÍČKOVÁ, Eva. Tělesné tresty dětí : definice - popis - následky. Vyd. 1. Praha: Grada, 2004. 116 s. ISBN 8024708140. info
 • RIEGER, Zdeněk a Hana VYHNÁLKOVÁ. Ostrov rodiny : integrující přístup pro práci s rodinou : příručka pro odborníky. 2., uprav. vyd. Hradec Králové: Konfrontace, 2001. 254 s. ISBN 8086088065. info
 • SVOBODA, Mojmír. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 791 s. Studium. ISBN 80-7178-545-8. info
 • OLLIER, Kate a Angela HOBDAY. Tvořivé činnosti pro terapeutickou práci s dětmi. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 149 s. ISBN 8071783781. info
 • VANÍČKOVÁ, Eva. Sexuální násilí na dětech : výskyt, podoby, diagnostika, terapie, prevence. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 118 s. ISBN 8071782866. info
 • DUNOVSKÝ, Jiří, Zdeněk DYTRYCH a Zdeněk MATĚJČEK. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Vyd. 1. Praha: Grada, 1995. 245 s. ISBN 8071691925. info
  neurčeno
 • RÖHR, Heinz-Peter. Nedostatečný pocit vlastní hodnoty : sebedestruktivní vnitřní programy a jejich překonávání. Translated by Petr Babka. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 174 s. ISBN 9788026203544. info
 • VODÁČKOVÁ, Daniela. Krizová intervence. 3. vyd. Praha: Portál, 2012. 543 s. ISBN 9788026202127. info
 • PRAŠKO, Ján. Sociální fobie : jak překonat nadměrný stud. 2. vyd. Praha: Portál, 2012. 132 s. ISBN 9788026202042. info
 • PRAŠKO, Ján, Jana VYSKOČILOVÁ a Jana PRAŠKOVÁ. Úzkost a obavy : jak je překonat. 3. vyd. Praha: Portál, 2012. 226 s. ISBN 9788073679866. info
 • SORENSEN, Julia. Vyrovnávání se dítěte se ztrátou a odloučením : příběhy a cvičení pro děti ve věku 4-8 let. Translated by Pavla Le Roch. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. 86 s. ISBN 9788026200956. info
 • ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Krizová intervence pro praxi. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. 195 s. ISBN 9788024726243. info
 • MCLEAN, Alan. The motivated school. First published. London: P.C.P., 2003. xvi, 144. ISBN 9780761943853. info
Výukové metody
2 hodiny přednášek týdně, diskuse se studenty nad vybranými tématy, ukázky diagnostických a terapeutických postupů, kazuistiky.
Metody hodnocení
Ukončení: podmínkou připuštění k ústní zkoušce je odevzdání:
1) rešerše do 30.11.
2) esej do 30.11.
Bližší pokyny předá vyučující dopisem na začátku semestru.Termíny jsou závazné.
Informace učitele
Předmět byl inovován a podpořen z OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST: Cílená inovace systému vzdělávání v oblastech aplikované psychologie s cílem podpory diverzifikace a internacionalizace těchto oborů CZ.1.07/2.2.00/28.0239. Výuková videa, která jsou v rámci předmětu promítána, či vložena do studijních materiálů předmětu, slouží výhradně studijním potřebám studentů zapsaných do předmětu a vztahuje se na ně zákaz jejich kopírování a šíření.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.