PSMB030 Psychologie v somatické medicíně

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D. (přednášející), PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D. (zástupce)
Garance
MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 18:00–19:40 D41
Předpoklady
! PS_BB054 Psychol. v somatické medicíně &&! PSBB030
Základní orientace v biologii a somatické medicíně.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je především praktický. Studenti se seznámí s náplní práce psychologa a spektrem pacientů léčených v somatických lůžkových a ambulantních zařízeních, s konziliární psychologickou činností, s možnostmi širší spolupráce se zdravotnickým personálem a rodinnými příslušníky pacienta. Získají vhled do problematiky psychologické péče u různých typů často se vyskytujících somatických onemocnění včetně speciální problematiky péče o pacienty nevyléčitelně nemocné, seniory, transplantované, pacienty v terminálních stadiích nemoci apod. Seznámí se také s moderní terapií psychických poruch podle evidence based medicine. V neposlední řadě se studenti seznámí s aktuálními otázkami mezioborové interakce a komunikace s rodinou pacienta včetně otázek etických a právních.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v práci psychologa v somatické medicíně
- vnímat spektrum pacientů léčených v somatických lůžkových a ambulantních zařízeních
- znát specifika konziliární psychologické činnosti, včetně možností širší spolupráce se zdravotnickým personálem a rodinnými příslušníky pacienta - aplikovat vhled do problematiky psychologické péče u různých typů často se vyskytujících somatických onemocnění včetně speciální problematiky péče o pacienty nevyléčitelně nemocné, seniory, transplantované, pacienty v terminálních stádiích nemoci apod.
- orientovat se v moderních terapiích psychických poruch podle evidence based medicine
- zohlednit v praxi aktuální otázky mezioborové interakce a komunikace s rodinou pacienta včetně otázek etických a právních.
Osnova
 • Psychosomatická medicína z pohledu klinické medicíny
 • Podpůrná psychoterapie v klinické medicíně
 • Psychofarmakoterapie – současné poznatky, nové guide lines v terapii, nežádoucí účinky antipsychotické léčby
 • Vyšetření klinického stavu u somaticky nemocného klienta
 • Psychosomatika v interní medicíně
 • Psychosomatika v onkologii
 • Psychosomatika v dermatologii
 • Psychosomatika v endokrinologii a obezitologii
 • Psychosomatika v neurologii, psychologie bolesti
 • Psychosomatika v revmatologii
 • Psychosomatika v alergologii a imunologii, nejčastější autoimunitní onemocnění, psychoneuroimunologie
 • Psychosomatika v diabetologii
 • Psychosomatika ve stáří – specifika
 • Trauma, akutní a chronický posttraumatický syndrom
 • Metody a techniky psychohygieny
 • Interakce, komunikace zdravotník – pacient, etické, psychologické a právní aspekty
 • Aktuální témata klinické psychologie:
 • - transplantační program, dárcovství orgánů
 • - dříve vyslovená přání, péče o umírající
 • Doporučená literatura:
 • • Vágnerová, M. (1999). Psychopatologie pro pomáhající profese: variabilita a patologie lidské psychiky. Praha: Portál.
 • • Plante, T. G. (2001). Současná klinická psychologie. Praha: Grada.
 • • Allain, H., Schuck, S., Mauduit, N. (2000). Depression in Parkinson´s disease. British Medical Journal, 320: 1287–1288.
 • • Beebe, L. H., Tian, L., Morris, N.
 • • Baštecká, B., Goldman, P. (2001). Základy klinické psychologie. Praha: Portál.
 • • Kratochvíl, S. (1997). Základy psychoterapie. Praha: Portál.
 • • Danzer, G. (2001). Psychosomatika. Praha: Portál.
 • • Svoboda, M. (1999). Psychologická diagnostika dospělých. Praha: Portál.
 • • Svoboda, M. (2001). Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál.
 • • Langmeier, J., Balcar, K., Špitz, J. (1999). Dětská psychoterapie. Praha: Portál. (Lze i 1. vyd. z roku 1989, Praha: Avicenum.)
 • • MKN-10 Duševní poruchy a poruchy chování (1996). Praha: Psychiatrické centrum.
 • • Rahn, E., Mahnkopf, A. (2000). Psychiatrie. Učebnice pro studium i praxi. Praha: Grada.
 • • Robinson, D. J. (2002). Poruchy osobnosti podĺa DSM-IV – vysvetlené. Trenčín: Vydavateľstvo F.
 • • Praško, J. (et al.) (2003). Poruchy osobnosti. Praha: Portál.
 • • Smolík, P. (2002). Duševní a behaviorální poruchy. Praha: Maxdorf.
 • • Mentzos, S. (2000). Rozumíme sami sobě? Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
 • • Baštecká, B. a kol. (2003). Klinická psychologie v praxi. Praha: Portál.
 • • Baštecký, J., Šavlík, J., Šimek, J. (1993). Psychosomatická medicína. Praha: Grada – Avicenum.
 • • Beran, J. (2000). Základy psychoterapie pro lékaře. Praha: Grada.
 • • Danzer, G. (2001). Psychosomatika. Praha: Portál.
 • • Dahlke, R. (1998). Nemoc jako řeč duše. Praha: Pragma.
 • • Dahlke, R. (2000). Nemoc jako symbol. Praha: Pragma.
 • • Morschitzky, H. Satarz, S. (2007). Když duše mluví řečí těla. Praha: Portál.
 • • Poněšický, J. (1999). Neurózy, psychosomatická onemocnění a psychoterapie. Praha: Triton.
 • • Skála, J. a spol. (1999). Psychoterapie v medicínské praxi. Praha: Avicenum.
 • • Tress, W., Krusse, J., Ott, J. (2007). Základy psychosomatické medicíny. Praha: Portál.
 • • Vinay, I. (2007). Stres a zdraví. Praha: Portál.
 • • Vymětal, J. (2003). Lékařská psychologie. Praha: Portál.
 • • Faleide Asbjorn, O., Lian Lilleba, B., Faleide Eyolf, K. (2010). Vliv psychiky na zdraví. Praha: Grada.
 • • Hořejší, J., Bartůňková, J. (2008). Základy imunologie. Praha: Triton.
 • • Křivohlavý, J. (2001). Psychologie zdraví. Praha: Portál.
 • • Song, C., Leonard, B. E. (2002). Základy psychoneuroimunologie. Brno: ARTAX.
 • • Kadaňka, Z. (2009). Bolest jako psychologický problém. Neurologie pro praxi, 2: 86-90.
Literatura
  povinná literatura
 • Praško, J., Látalová, K. (2015). Psychiatrie v somatické medicíně. Praha: Mladá fronta.
  doporučená literatura
 • Doporučená literatura - viz osnova.
Výukové metody
Výuka není formálně členěna na přednáškovou a seminární část, má charakter seminářů s interaktivním zaměřením a užitečnými kazuistikami z klinické praxe. Cílem je zapojení studentů do výuky a společné řešení problémových otázek. Výuka probíhá jednou týdně, délka semináře je 90 minut s časovým prostorem pro diskuzi.
Metody hodnocení
Esej, rozsah práce 3 normostrany (tj. 5400 znaků včetně mezer), vytištěnou práci si studenti donesou s sebou na poslední závěrečný seminář. Týden před posledním seminářem je student povinen vložit práci v elektronické podobě do IS.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/PSMB030