PV1B105 Medieval Archaeology

Faculty of Arts
Autumn 2020
Extent and Intensity
1/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Rudolf Procházka, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D.
Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Contact Person: Jitka Šibíčková
Supplier department: Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Timetable
Mon 16:00–17:40 M22
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Course description:
Systematics of the field within the framework of Central Europe, individual settlement types and features, the problem of abondoment villages, the culture of every-day life in medieval towns, the study of castles and monasteries.
Learning outcomes
The student will be able to
- understand the principal methodological approaches used in archeology of the Middle Ages
- to focus on the issues of the field(mining archeology, castellology, etc.)
- use the results of archaeological excavations and their interpretations
Syllabus
 • 1. Introduction, definition, chronological approach to the High and Late Middle Ages:
 • a. principal stages of European historiography from antiquity to the 20th century
 • b.time definition, periodization of the European Middle Ages. The main features of society, economy, political development, the concept question of feudalism; Written sources, iconography.
 • literature: add a) Assmann, J. 2001: Kultura a paměť. Písmo, vzpomínka identita v rozvinutých kulturách starověku. Praha.; Borovský, T. a kol. 2014: Úvod do studia dějepisu 2. Brno.; Horský, J. 2009: Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním. Úvahy o povaze, postupech a mezích historické vědy. Praha.; Iggers, G. G. 2002: Dějepisectví ve 20. století. Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě. Praha.; Kutnar, F. - Marek, J. 1997(2007): Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví. Od počátků národní kultury až do sklonku 30. let 20. století. Praha.; Veyne, P. 2010: Jak se píšou dějiny. Červený Kostelec.; Nodl, M. 2007: Dějepisectví mezi vědou a politikou. Úvahy o historiografii 19. a 20. století. Praha.
 • lietrature add b) Bobková, L. – Šmahel, F. 2012 (ed.): Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Ebvropy. Praha.; Ennen, E. 2001: Ženy ve středověku. Praha.; Fuhrmann,H. 2006: Středověk je kolem nás. Praha.; Le Goff, J. 2005: Kultura středověké Evropy. Praha.; Le Goff, J. – Schmitt, J. C. (ed.)1999: Encyklopedie středověku. Praha.; Huizinga J. 1999: Podzim středověku. Praha.; Nodl, M. 2015: Středověk v nás. Praha.; Nodl, M . – Šmahel, F. (eds.): Člověk českého středověku. Praha.; Ohler, N. 2004: Válka a mír ve středověku, Jinočany.; Ohler, N. 2001: Umírání a smrt ve středověku, Praha.; Ohler, N. 2003:Cestování ve středověku, Jinočany.; Ohler, N. 2006: Katedrála Náboženství, politika, architektura, dějiny. Praha.; Sommer, T. - Třeštík, D. - Žemlička, J. 2009: Přemyslovci. Budování českého státu, Praha.; Spunar, P. a kol. 1995: Kultura středověku. Praha.; Seibt, F. 2000: Lesk a bída středověku. Praha.; Šmahel, F. 1993: Husitská revoluce I-IV. Praha.
 • 2. Archaeology of the High and Late Middle Ages: development of sub-discipline , main scientists
 • a. concept of Archaeology of the Middle Ages (1200–1500)
 • b. development of methodological approaches, significant scientific personalities   emphasis on the Czech lands
 • c. institucionalizacion
 • d. main journals
 • e. importance of the rescue excavations for the development of medieval archeology, relationship to so. exploratory excavation
 • literature: Carver, M.- Klápště, J. 2011: Archaeology of Medieval europe 2. Aaarhus.; Fehring, G.F. 2000: Die Archäologie des Mittelalters. Eine Einführung. 3. verbesserte und aktualisierte Auflage. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt.; Gerrard, C.M. 2003: Medieval Archaeology. Understanding traditions and contemporary approaches. London: Routledge.; Irsigler, F. 1995: Mittelalterarchäologie in Zentraleuropa aus desr Sicht des Historikers, in: Mittelalterarchäologie in Zentraleuropa, Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 9, 217-224.; Klápště, J. 2005: Proměna českých zemí ve středověku. Praha.; Smetánka, Z. 2003: Archeologické etudy. Praha.; Smetánka, Z. 1987: Hledání zmizelého věku. Praha.
 • 3. The main current methods and instruments of research, study the specifics of the High and Late Middle Ages, written and other sources, the limits of research methods and instruments
 • a. interdisciplinary cooperation in the study of the Middle Ages
 • b. remote versus direct field survey
 • c. work with cartographic sources, aerial photography and the relief
 • d. written sources vs. landscape, settlements
 • e. geophysical prospecting medieval sites
 • f.research methods of changes and dynamics of medieval landscape
 • g. criticism and limits of current methods of field research
 • literature: Čapek, L. 2011: Studium sídelních struktur na Českobudějovicku se zaměřením na zaniklé středověké vesnice - Studium der Siedlungsstrukturen in der Region České Budějovice (Böhmisch Budweis) mit Augenmerk auf mittelalterliche Dorfwüstungen, Archaeologica historica 36, 351-372.; Čapek, L. – Malina, O. – Rytíř, L. 2013: Jenišovice (okr. Písek) – výzkum zaniklé středověké vesnice na základě prostorové distribuce Keramiky - Jenišovice (Kr. Písek) – Erforschung einesuntergegangenen mittelalterlichen Dorfes mit Hilfe von Oberflächenprospektionen, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 26, 183-205.; Černý, E. 1979: Zaniklé středověké osady a jejich plužiny. Metodika historicko geografického výzkumu v oblasti Drahanské vrchoviny. Praha.; Černý, E. 1992: Výsledky výzkumu zaniklých středověkých osad a jejich plužin. Historicko – geografická studie v regionu Drahanské vrchoviny. Brno.; Gojda, M. 2000: Archeologie krajiny. Vývoj archetypů kulturní krajiny. Praha.; Holata, L. 2010: Možnosti lokalizace zaniklých sídel na Rakovnicku - Possibilities with Locating of Deserted setlement, Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni 4, 200-218.; Holata, L. 2011: Příspěvek k možnostem studia sídelních forem a mikroreliéfu raně středověkých vesnic v lesním prostředí - Contribution to the study of settlement forms and the micro-relief of early-medieval villages in the forest environment, Archaeologia historica 36/2, 373-385.; Holata, L. 2013: Settlement Patterns in Drahany Uplands (Czech Republic): GIS and Quantitative Methods Based Approach. Archaeology in the Digital Era Volume II e-Papers from the 40th Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology Southampton, 26-30 March 2012, 636-644.; Hrubý, P. - Hejhal, P. - Kočár, P. - Libor, P. - Malý, K., 2014: Centrální Českomoravská vrchovina na prahu vrcholného středověku Archeologie, geochemie a rozbory sedimentárních výplní niv. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity - Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica 422.; Kirchner, K. - Smolová, I. 2010: Základy antropogenní geomorfologie. Olomouc.; Klápště, J. – Smetánka, Z. 1982: Archeologický výzkum české středověké vesnice v letech 1971-1981, Archaeologia historica 7, 11-31.; Krajíc, R. 1980: Příspěvek k dokumentaci některých zaniklých středověkých osad na Táborsku, Archaeologica historica 5, 165–172.; Krajíc, R. 1987: Vesnice husitského období na Táborsku ve světle archeologických výzkumů, Archaeologia historica 12, 85-95.; Křivánek, R. 2004: Geofyzikální metody. In: M. Kuna (ed.): Nedestruktivní archeologie. Praha, 117-183.; Křivánek, R. 2008: Příklady využití magnetometrických metod při průzkumech zalesněných archeologických lokalit, In: V. Hašek – R. Nekuda – M. Ruttkay (eds): Ve službách archeologie 1/2008, Brno, 70-77.; Křivánek, R. 2009: Uplatnění geoelektrických metod při průzkumech zaniklých středověkých lokalit, In: V. Hašek – R. Nekuda – M. Ruttkay (eds): Ve službách archeologie 1/2009, Brno, 22-28.; Kuna, M. – Tomášek, M. 2004: Povrchový průzkum reliéfních útvarů, In. Kuna, M. a kol. 2004: Nedestruktivní archeologie. Praha.; Lissek, P. 2005: Povrchový průzkum dehtářských pracovišť v Českém Švýcarsku. Archaeologia technica 16, 72-78.; Macek, P., 2001: Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum, Praha.; Milo, P. 2015: Geofyzikální prospekce v areálech historických zahrad a parků, In: M. Gojda a kol.: Archeologický výzkum památek zahradního umění. Odborná metodika Národního památkového ústavu, Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži. Praha, 44-53.; Navrátil, V., 1986: K povrchovému průzkumu zaniklých středověkých osad a jejich plužin na jihozápadní Moravě, Historická geografie 25, 201-229.; Mazáčková, J. – Doležalová, K. 2012: Stančice, povrchová prospekce a systematické zaměřování zaniklé vsi. Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales XCVII/2, 259-284.; Navrátil, V. 1986: K povrchovému průzkumu zaniklých středověkých osad a jejich plužin na jihozápadní Moravě, Historická geografie 25, 201-229.; Razím, V.,–Macek, P., edd. 2011: Zkoumání historických staveb, Praha.; Smetánka, Z. – Škabrada, J. 1976: K metodice studia půdorysu české raně středověké vesnice – Zur Methodik des Studiums der Grundrisse frühmittelalterlicher Dörfer, Archaeologia historica 1, 55–60.; Smetánka, Z. – Klápště, J. 1979: Geodeticko-topografický průzkum zaniklých vesnic. Archeologické rozhledy XXI, 614-631.; Smetánka, Z. – Klápště, J. 1981: Geodeticko-topografický průzkum zaniklých středověkých vsí na Černokostelecku. Památky archeologické LXXII, 416-458. Václavík, R., F., 2014: Průzkum, dokumentace a inventarizace architektonických prvků, Praha.; Veselý, J., 2014: Měřičská dokumentace historických staveb pro průzkum v památkové péči, Praha.
 • 4. Settlements structure at the end of the early Middle Ages and the beginnings of the High and Late Middle Ages
 • a. characteristic of society and economy at younger stage of the early Middle Ages (11th and 12th stolotí) in the Central European context.
 • b. the scope and structure of the main features of settlement (rural settlements, market sites/villages, castles, agglomeration of central importance) c. material culture, manifestation od the social elite
 • d. development of exchange
 • e. spiritual life, development of the Church
 • f. the symptoms of social change in the 12th century
 • literature: Čech, P. 2008: Současný stav poznání Žatce v raném středověku, Archeologické rozhledy LX, 36–60.; Čech, P. 2008: Frühmittelalterliche pyrotechnische Produktionsanlagen im Suburbium der Agglomeration von Žatec (Saaz) und die Chronologie der jung- und spätburgwallzeitlichen Keramik, in: L. Poláček, (ed.), Burg – Vorburg – Suburbium. Zur Problematik der Nebenareale frühmittelalterlicher Zentren, Internationale Tagungen in Mikulčice VII, Brno, 91–102.; Frolík, J. - Sigl, J. 1995: Chrudimsko v raném středověku. Vývoj osídlení a jeho proměny Hradec Králové.; Ježek, M. 1999: Sídelní pás u středověkého Zbečna, Mediaevalia Archaeologica 1, 269–304.; Klápště, J. 2005: Proměna českých zemí ve středověku, Praha.; Klápště, J. 2007: Das frühmittelalterliche Dorf in Böhmen und Mähren: Glanz und Elend des aktuellen Forschungsstandes,in : Jeute, G. H. - Schneeweiß, J. - Theune, C. (eds), Aedificatio terrae. Beiträge zur Umwelt und Siedlungsarchäologie Mitteleuropas. Festschrift für Eike Gringmuth-Dallmer zum 65. Geburtstag, Internationale Archäologie, Studia Honoraria 26. Rahden/Westf, 229–238.; Kováčik, P. 1999: ‘Záblacany, jejich ekonomika a služební organizace aneb Odpovědi a otázky, Archaeologia historica 24, 81–9.; Lutovský, M. 2006: Od palisády ke zdi: Raně středověká hradiště v Čechách ve světle archeologického bádání posledních dvou desetiletí. Archaeologia historica 31, 21–44.; Meduna, P. (ed.), 2012: Raně středověké sídliště v Hrdlovce (Early medieval settlement in Hrdlovka), Praha.; Měřínský, Z. 1982: Studium dějin osídlení na Moravě a ve Slezsku, Archaeologia historica 7, 113–156.; Milo, P. 2014: Frühmittelalterliche Siedlungen in Mitteleuropa. Eine vergleichende Strukturanalyse durch Archäologie und Geophysik. Studien zur Archäologie Europas 21. Bonn.; Nekuda, V. 2000: Mstěnice. Raněstředověké sídliště. Brno.; Procházka, R. 2009: Vývoj opevňovací techniky na Moravě a v českém Slezsku v raném středověku, Brno.; Procházka, R. 2011: Zur Funktion der mährischen Burgen des 10.–12. Jahrhunderts, in: Macháček, J. - Ungerman, Š. (eds.), Frühgeschichtliche Zentralorte in Mitteleuropa. Studien zur Archäologie Europas 14, Bonn, 611–621.; Smetánka, Z. 1973: Příspěvek k chronologické problematice pozdní doby hradištní, Památky archeologické LXIV, 463–486.; Wihoda, M. 2010: Morava v době knížecí. Praha.; Žemlička, J. 1997(2002): Čechy v době knížecí 1034–1197. Praha.
 • 5. Settlement structure and landscape of the High and Late Middle Ages, its changes, dynamics, changes in land holdings, colonization
 • a. landscape: mountain/highlands vs. lowlands, woods, wattercourses, the importance of climate-vegetation conditions, the importance of thesoil quality
 • b. the transformation of the natural environment in the Middle Ages: forest and deforestation, erosion, grazing, field, water resources, pollution and the depletion of the landscape
 • c. briefly to the residential structure: rural settlements, feudal manors, courts, monastic complexes, churches, cities, roads, fords
 • d. What's medieval colonization: perspectives and examples of the colonization´s initiators (the church and monasteries, sovereign, secular landlords)
 • literature: Derner, K. 2015: Kremsiger in the Ore Mountains: a mining settlement or a town?, in: J. Silvertant (ed.), Mining Archaeology. Perspectives, conflicts, challenges. Yearbook of the Institute Europa Subterranea 2015, Eichach/Gulpen, 106 -130.; Frolík, J. - Tomášek, M. 2002: Kutná Hora. Příspěvek archeologie k nejstarší topografii a komunikačnímu schématu města, In: Buśko, C. - Klápště, J. - Leciejewicz, L. - Moźdioch, S. (eds.), Civitas et villa. Miasto i wieś w średnioweiecznej Europie środkowej. Wrocław - Praha, 99-106.; Goš, V. - Novák, J. - Karel, J. 1985: Počátky osídlení Rýmařova, Památky archeologické 76, 184-227.; Hejhal, P. 2012: Počátky středověké kolonitzace české části Českomoravské vrchoviny, In: Zdeněk Měřínský et Jan Klápště (curantibus editae), Dissertationes archaeologicae brunenses pragensesque 14. Brno.; Hoffmann, F. 2009: Středověké město v Čechách a na Moravě. Praha.; Hrubý, P. - Hejhal, P. - Kočár, P. - Libor, P. - Malý, K., 2014: Centrální Českomoravská vrchovina na prahu vrcholného středověku Archeologie, geochemie a rozbory sedimentárních výplní niv. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity - Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica 422.; Kejř, J. 1998: Vznik městského zřízení v českých zemích. Praha.; Klápště, J. 2005: Proměna českých zemí ve středověku. Praha.; Klápště, J. 2016: The Archaeology of Prague and the Medieval Czech Lands, 1100-1600. Sheffield - Bristol.; Klír, T. 2008: Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku. Dissertationes archaeologicae brunenses pragensesque 5. Praha-Brno.; Klír, T. 2014: Zur Problematik der sogenannten Endphaseder hochmittelalterlichen Kolonisation und zu den Siedlungsformen in Böhmen. Die Wüstung Kří bei Sadská (Mittelböhmen) – On the issue of so called Final Phase of High medaeval Colonisation. and the Settlement Forms in Bohemia. The deserted medaeval Village of Kří near Sadská (Central Bohemia), Praehistorica 31/2, 373-403.; Kouřil, P. – Prix, D. – Wihoda, M. 2000: Hrady českého Slezska. Brno – Opava.; Le Goff, J. 1991: Kultura středověké Evropy. Praha.; Měřínský, Z. 1988: Počátky osídlení Brtnicka a nejstarší dějiny obce, In: Janák, J. a kol., Dějiny Brtnice a připojených obcí. Brno, 13-49.; Navrátil, V. 1986: Uspořádání sídla a plužiny – Pramen k dějinám osídlení úzce vymezeného regionu, Historická geografie 25, 53-96.; Nekuda, V. 1975: Pfaffenschlag. Zaniklá středověká ves u Slavonic. Brno.; Nováček, K. 1995: Zaniklé náhorní osídlení na Jinecku (k formám vrcholně středověké kolonizace brdského lesa), Podbrdsko 2, 7-37.; Smetánka, Z. – Klápště, J. 1975: Archeologie a česká vesnice 10.–13. století – Die Archäologie und dasböhmische Dorf des 10.–13. Jahrhunderts, Archeologické rozhledy 27, 286–296.; Starý, J., Šanderová, J., Tomášek, M., 2004: Kulturní krajina – středověké a raně novověké Čáslavsko. Evidence lokalit s pozůstatky montánní činnosti, In: Nováček, K. (ed), Těžba a zpracování drahých kovů: sídelní a technologické aspekty. Mediaevalia archaeologica 6. Praha – Brno – Plzeň, 11-42.; Šimák, J. V. 1938: Středověká kolonisace v zemích českých (řada České dějiny, díl I/5), Praha.; Vařeka, 2008: Archeologie zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku II – Archaeology of Deserted Medieval Villages in the Rokycany-Region (West Bohemia) II. Plzeň.; Vařeka, P. a kol. 2006: Archeologie zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku I – Archeology of Deserted Medieval Villages in the Rokycany Region (West Bohemia). Plzeň.; Vařeka a kol. 2008: Vařeka, P. - Holata, L. – Přerostová, H. – Švejnoha, J.: Zaniklé středověké vesnice na Blovicku (Plzeňský kraj) – Untergegangene mittelalterliche Dörfer in der Gegend um Blovice (Pilsener Land), Archaeologia historica 33, 85–100.; Vařeka a kol. 2011: Vařeka, P. –Holata, L. – Rožmberský, P. – Schejbalová, Z.: Středověké osídlení Rokycanska a problematika zaniklých vsí - The Mediaeval Settlement of the Rokycansko Region and the Issue of Deserted Villages, Archaeologia historica 36/2, 319-342.; Vařeka a kol. 2012: Vařeka, P. – Rožmberský, P. – Holata, L. – Schejbalová, Z.: Vesnické zázemí středověké Nové Plzně - Rural Hinterland of Nová Plzeň in the Middle Ages, Archaeologia historica 37/1, 289-318. Žemlička, J. 2002: Počátky Čech královských 1198 - 1253. Proměna státu a společnosti. Praha.; Žemlička, J. 2014: Království v pohybu. Praha.
 • 6. Farmland, village, farmhouse
 • a. development of villages and rural settlements 13 to 15 century
 • b. appearance and typology of village groundplans
 • c. measurement of village
 • c. arranging features one the one rural plot
 • d. typology of the farmhouse and its layout (furnaces, equipment)
 • e. economic hinterland (agriculture, mining of materials (clay, wood, stone etc.)
 • f. typology of field system and its carrying capacity
 • g. character of medieval agriculture
 • literature: Bálek, M. – Unger, J. 1997: Umgrenzte mittelalterliche Dörfer in Südmähren, Ruralia I, 296-300.; Bálek, M. – Unger, J., 1996: Ohrazené středověké vesnice na jižní Moravě. Archaeologia historica 21, 429-442.; Belcredi, L 2000: Colonisation, development and desertion of the medieval village of Bystřec, Ruralia III, 187–201.; Belcredi, L., 2006: Bystřec. O založení, životě a zániku středověké vsi. Archeologický výzkum zaniklé středověké vsi Bystřece 1975-2005. Brno.; Čechura, J., 1990: Rolnictvo v Čechách v pozdním středověku (Perspektivy dalšího studia) – Die Bauern in Böhmen im Spätmittelalter (Perspektiven für das weitere Studium), Československý časopis historický LXXXVIII, 465–498.; Černý, E., 1973: metodika průzkumu zaniklých středověkých osad a plužin na Drahanské vrchovině, Zprávy ČSSAV XV/4-6, I-II.; Černý, E., 1979: Zaniklé středověké osady a jejich plužiny. Studie ČSAV 1, Praha.; Černý E., 1992: Výsledky výzkumu zaniklých středověkých osad a jejich plužin. Historicko-geografická studie v regionu Drahanské vrchoviny, Brno.; Dresler, P. – Tencer, T. – Vágenr, M., 2015: Prospekce zaniklé středověké vesnice Opatovice, k.ú. Hrušky, Studia archaeologia brunensia 20/1, 113-132.; Havrda, J. – Tryml, M. 2013: Nebovidy. Středověká osada v pražském podhradí, Praha.; Klápště J. 2002: Středověká vesnice v proměnách našeho poznávání, in: Civitas et villa. Miasto i wieś w średniowiecznej Europie środkowej, Wrocław-Praha, 327-338.; Klápště, J. – Ježek, M. – Tomášek, M. 2002: The medieval peasant house in Bohemia – continuity and change, Ruralia IV,347-356.; Klápště, J. – Smetánka, Z. 1982: Archeologický výzkum české středověké vesnice v letech 1971–1981, Archaeologia historica 7, 11–31.; Klápště, J. – Zdeněk Smetánka 1997: The archaeology of medieval villages in Bohemia and Moravia (Czech Republic), Rutralia I, 331-338.; Klápště, J. 1978: Středověké osídlení Černokostelecka - Die mittelalterliche Besiedlung im Raum von Kostelec nad Černými lesy, Památky archeologické 69, 423-475.; Klápště, J. 2016: On the meaning of agrarian tools from a Czech perspective, Ruralia X,443–448.; Klápště, J., 1994: Paměť krajiny středověkého Mostecka. Most.; Klápště, J., 2005: Proměna českých zemí ve středověku. Praha.; Klír, T. – Kenzler, H., 2009: Srovnávací studium areálů zaniklých středověkých vesnic na základě analýz fosforečnanů. Zaniklá středověká vesnice Schwarzenbach u Chebu – Vergleichende Untersuchungen von Arealen mittelalterlicher Ortswüstungen anhand von Phosphatanalysen. Die mittelalterliche Ortswüstung Schwarzenbach bei Cheb (Eger), Archaeologia historica 34, 657–68.; Klír, T., 2010: Osídlení horských oblastí Čech ve středověku a raném novověku – východiska interdisciplinárního výzkumu Archaeologia historica 35, 373-391.; Klír, T. 2013: A socio-economic interpretation of the regular village layouts in Bohemia and Moravia, Ruralia IX, 447-462.; Klír, T., 2008: Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku – Besiedlung und landwirtschaftliche Nutzung marginaler Böden im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit. Dissertationes Archaeologicae Brunenses / Pragensesque 5. Praha.; Krajíc R., 1987: Vesnice husitského období na Táborsku ve světle archeologických výzkumů, Archaeologia historica 12, 85-95.; Kypta, J., 2007: Recenze: Domy a usedlosti zaniklé středověké vsi Bystřece (Úvahy o výpovědních schopnostech nálezových situací a způsobu prezentace dokumentace), Archeologické rozhledy 59/3, 592-624. (recenze na: Belcredi, L., 2006: Bystřec. O založení, životě a zániku středověké vsi. Archeologický výzkum zaniklé středověké vsi Bystřece 1975-2005. Brno.); Měchurová, Z. 2016: Das Bauernjahr vom Mittelalter zur Neuzeit – Feldarbeiten und Landwirtschaftsgeräte dem Kalender nach. Archäologische Funde aus mittelalterlichen Ortswüstungen im Vergleich mit bildlichen Quellen und ethnographischen Belegen, RUralia X, 429-442.; Měchurová, Z., 1997: Konůvky – zaniklá středověká ves ve Ždánickém lese. Srovnávací analýza nálezového fondu ze zaniklé středověké vsi Konůvky, kat. Heršpice, okr. Vyškov. Studie archeologického ústavu akademie věd v Brně XVII/1, Brno.; Nekuda V., 2005: Das hoch- und spätmittelalterliche Dorf im Oszmitteleuropa im Lichtder archäologischen Forschung. Archaeologia historica 30, 263-328.; Nekuda, R. – Nekuda, V., 1997: Mstěnice. Zaniklá středověká ves, 2. Dům a dvůr ve středověké vesnici. Brno.; Nekuda, V., 1961: Zaniklé vesnice na Moravě. Brno.; Nekuda, V., 1971: Výsledky výzkumů zaniklých středověkých vesnic na Moravě. In. Zaniklé středověké vesnice v ČSSR ve světle archeologických výzkumů. 1, ed. Snášil, R., 71-88.; Nekuda, V., 1975: Pfaffenschlag. Zaniklá středověká ves u Slavonic. Brno.; Nekuda, V., 1985: Mstěnice. Zaniklá středověké ves, 1. Hrádek – tvrz- dvůr – předsunutá opevnění. Brno.; Nekuda, V., 2000: Zaniklá středověká ves u Hrotovic, 3. Raně středověké sídliště. Brno.; Smetánka, Z. – Klápště, J. 1975: Archeologie a česká středověká vesnice 10.-13. století - Die Archäologie und das böhmische Dorf des 10.-13. Jahrhunderts, Archeologické rozhledy 27, 286-296.; Smetánka, Z. 1988: Život středověké vesnice. Zaniklá Svídna. Praha.; Smetánka, Z. 1994: K problematice trojdílného domu v Čechách a na Moravě v období vrcholného a pozdního středověku, Památky archeologické - Supplementum 2, 117–138.; Smetánka, Z., 2004: Legenda o Ostojovi. Archeologie obyčejného života. Praha.; Vařeka, P. 1991: Příspěvek k problematice vypovídacích možností konstrukčních reliktů středověkého vesnického domu, Archeologické rozhledy 43, 585 - 592.; Vařeka, P. – Holata, L. – Rožmberský, P. – Schejbalová, Z. 2011: Středověké osídlení Rokycanska a problematika zaniklých vsí, Archaeologia historica 36, 319-342.; Vařeka, P. a kol. 2006: Archeologie zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku I. Plzeň.; Vařeka, P. a kol. 2008: Archeologie zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku II. Plzeň.; Vařeka, P., 2004: Archeologie středověkého domu I: Proměny vesnického obydlí v Evropě v průběhu staletí (6.-15. století). Plzeň.
 • 7. church administration and church buildings, property and parish churches, monasteries and their world. Burials in the High and Late Middle Ages
 • a. burial practices or specific ways of dealing with human remains: funerals variability (e.g. mass graves - epidemics, war mass graves), modification of grave pits a burial practices (coffins, equipment)
 • b. emplacement of cemeteries and binding their on the church building
 • c. special handling deceased: sacrifices, revenants, vampires, executed etc.
 • d. the formation of parish organizations, archeology rural churches
 • e. rural monasteries
 • f. convents of ecclesiastical (mendicants) orders in towns
 • literature: Boháčová, I. – Hošek, J., 2014: Archeologie středověkých konstrukčních technologií – sbíjená rakev s panty a kruhovými úchyty z pohřebiště při kostele sv. Klimenta ve Staré Boleslavi, Archaeologia historica 39, 241-255.; Borovský, T., 2005: Kláštery, panovník a zakladatelé na středověké Moravě. Brno.; Břicháček, P., 2009: Archeologický výzkum jádra premonstrátského kláštera v Milevsku (okr. Písek). In. ed. Mašek, M., Vladislav II. Druhý král z Přemyslova rodu, k 850. výročí jeho korunovace, 91-106.; Burian, V., 1966: Kartouzka v Dolanech – moravský protějšek hradu Sion, Střední Morava 1, Olomouc, 5–18. Čechura, M., 2010: Pohřební ritus ve středověku a novověku ve světle archeologického a antropologického výzkumu, Archaeologia historica 35/1-2, 111-120.; Čulíková, L., 2011: Projevy nepietního způsobu ukládání mrtvých u středověkých populací. Antropowebzin 2, 103-111.; Doležel, J., 1996: K problematice duchovní správy na panstvích Drahanské vrchoviny ve středověku, Archeologia historica 21, 183-191.; Foltýn, D. a kol. 2005: Encyklopedie moravských a slezských klášterů, Praha.; Hašek, V. – Konečný, L., 2014: Dosavadní průzkumy kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích, Jižní Morava 50, 362-371.; Jan, L. - Obšusta,P. (eds.) 2002: Ve stopách sv. Benedikta. sborník příspěvků z konference Středověké kláštery v zemích Koruny české konané v dnech 24.-25. května 2001 v Třebíči. Brno.; Jokeš, P. 2011: Farní organizace na středověké západní Moravě. Brno. Klápště, J., 2005: Proměna českých zemí ve středověku. Praha.; Klápště, J. - Muk, J. - Bubeník, J. 2010: Klášter minoritů v Mostě. Archeologické rozhledy, 62/3, 429-468.; Kolařík, V. – Merta, D. – Peška, M., 2011: Ke stavební dispozici areálu bývalého benediktinského opatství v Třebíči, Archaeologia historica 36, 153-163.; Konečný, L. – Borský, P. – Hořínek, J., 1994: K nejstarším stavebním dějinám kláštera Rosa coeli v dolních Kounicích, Jižní Morava 30, 264-273.; Kozák, P. – Prix, D. – Zezula, M. a kol. 2011: Kostel sv. Martina v Bohušově. Ostrava–Bohušov.; Křivánek, R. – Frolík, J. – Musil, J., 2011: Geofyzikální průzkum areálu zaniklého benediktinského kláštera v Podlažicích okr. Chrudim, In. eds. Doležalová, E. – Meduna, P., Co můj kostel dnes má, nemůže kníže odníti, Věnováno Petru Sommrovi k životnímu jubileu, Praha, 129-137.; Lutovský, M., 2010: Jak byli Božej s Bořutem jako hovada hozeni do jámy: pobití a padlí v sídlištních situacích českého raného středověku. Živá archeologie. (Re)konstrukce a experiment v acheologii. Supplementum. 3. Hroby, pohřby a lidské pozůstatky na pravěkých a středověkých sídlištích. Hradec Králové, 168-172.; Madaj, M. 1998: Přehled archeologických výzkumů středověkých klášterů na Moravě do roku 1995, Pravěk NŘ 8, 263 – 276.; Merta, D. – Peška, M. 2015: Ke stavu poznání stavebních dějin bývalého kláštera premonstrátek Rosa coeli v Dolních Kounicích. Nález románského obytného objektu pod stavbou barokního konventu, Archaeologia historica 40/2, 819-837.; Nováček, K. 2010: Kladrubský klášter 1115–1421. Osídlení – architektura – artefakty. Praha.; Prix, D. 2009 (ed.): Kostel sv. Benedikta v Krnově-Kostelci, Ostrava.; Soukupová, H. 1989 (2015): Anežský klášter v Praze, Praha.; Staněk, P., 2015: Panenský klášter v Doubravníku, Archeologia histo1rica 40/2, 839-855.; Široký, R. 1996: K počátkům mendikantských klášterů v českých zemích, Sborník Západočeského muzea v Plzni, historie 13, 79–91.; Široký, R. – Nováček, K., 2011: První etapa výzkumu v areálu premonstrátské kanonie v Teplé, Památky západních Čech I, 37-47.; Unger, J. 1992: Slovo archeologie k počátkům církevní architektury na jižní Moravě. Okres Břeclav, Jižní Morava 28, 7–36.; Unger, J. 1993: Přínos archeologických výzkumů k dějinám církevní architektury na jižní Moravě. Okres Hodonín, Jižní Morava 29, 65–84.; Unger, J. a kol., 1980: Pohořelice-Klášterka. Pravěké sídliště, slovanská osada a zaniklá středověká ves – Pohořelice-Klášterka. Brno.; Unger, J., 2001: Archeologický výzkum premonstrátského kláštera v Louce u Znojma. Příspěvek ke způsobu pohřbívání ve středověkých klášterech. Pravěk: časopis moravských a slezských archeologů. Nová řada 2000/10, 143-150.; Unger, J., 2002: Pohřební ritus a zacházení s těly zemřelých v českých zemích (s analogiemi i jinde v Evropě) v 1.–16. století. Brno.; Unger, J., 2008: Archeologie církevních památek na Moravě a ve Slezsku. Opava.; Unger, J., 2009: Kostel na zaniklé vsi Divice v povodí Harasky (okr. Břeclav), Jižní Morava 45, 149-164.; Vlček, P. – Sommer, P. – Foltýn, D. 1997: Encyklopedie českých klášterů, Praha.; Vrána, J., 2007: Kartuziánský klášter v Dolanech u Olomouce. Olomouc.
 • 8. Medieval ciies and towns
 • a. formation of medieval town in relation to the old site with a market function. Problematics of new arising towns without foregoing settlemets
 • b. the legal status of city dwellers
 • c. spatial components of the medieval town and the importance of archeology in their exploring and cognition
 • d. watter supply and problematics with the waste in medieval towns
 • e. development of the urban landscape in the Middle Ages
 • literature: Čapek, L. 2012: Město České Budějovice a jeho zázemí ve vrcholném středověku Archaeologia historica 37, 143–64.; Čapek, L. – Netolický, P. 2014: Vyhodnocení zahloubených staveb (tzv. ‘zemnic’ a ‘suterénů’ z počátků měst v Čechách a na Moravě na základě studia jejich formální a prostorové struktury, Forum urbes medii aevi 8, 80–99.; Čulíková, V. 2011: Rostlinné zbytky jedním z pramenů pro interpretaci čáslavského středověkého objektu’ Forum urbes medii aevi 6, 276–303.; Doležel, J. 2000: K městskému zřízení na středověkém Brněnsku do roku 1411, In: Mediaevalia archaeologica 2, Praha – Brno, 159–259.; Dragoun, Z. – Škabrada, J. – Tryml, M. 2003: Románské domy v Praze, Praha.; Holub, P. – Kolařík, V. – Merta, D. – Peška, M. – Zapletalová, D. – Zůbek, A. 2005: Ke stavu poznání nezděné měšťanské architektury vrcholně středověkého Brna, Forum urbes medii aevi II, 44–101.; Ebel, M. – Frolík, J. 1998: Opevnění města Českého Brodu, Průzkumy památek, 5/ 2, 47–76.; Ježek, M. 1997: Hospodářský region středověkého města’ (Wirtschaftsregion der mittelalterlichen Stadt), in: Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi, Praha, 309–20.; Kejř, J. 1998: Vznik městského zřízení v českých zemích, Praha.; Klápště, J. 1994: Paměť krajiny středověkého Mostecka, Most.; Klápště, J. 1996: Urbanizace střední Evropy jako archeologický problém, In: Słowiańsczyna w Europie Średniowiecznej. Tom 2. Miasta i rzemiosła, Wrocław.; Klápště, J. 1997: Das mittelalterliche Most und das Moster Land: die Stadt und ihre Region, in Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi, Praha, 327–341.; Klápště, J. 2004: Hausbau früher Lokationsstädte in Böhmen: Verlegenheiten eines archäologischen Themas, in: R. Czaja – G. Nawrolska et al.(eds.), Archaeologia et historia urbana. Pamięci Tadeusza Nawrolskiego, Elbląg , 81–87.; Kočár, P. - Kočárová, R. – Opravil, E. – Procházka, R. 2014: Archeobotanická výpověď brněnských parcel, Přehled výzkumů 55/2, 125–66.; Kočár, P. – R. Kočárová – L. Petr 2009: Rostlinné zbytky z výplní středověkých jímek z Kašperských Hor, Archaeologia historica 34, 161–172.; Kolář, F. – Kaniová, P. – Rosová, R. – Zezula, M. 2008: Opevnění města Opavy (současný stav výzkumu), Forum urbes medii aevi V, 174–249.; Kolář, F. – Zezula, M. 2014: Das städtische Grundstück im Opava (Troppau) des 13. und 14. Jahrhunderts aus archäologischer Sicht, Praehistorica 31/2, 545–566.; Kolařík, V. 2008: Vrcholně středověké opevnění města Brna, Forum Urbes Medii Aevi V. Městské fortifikace ve vrcholně středověkých zeměpanských městech střední Evropy, 122–161.; Krajíc, R. 2009: Voda a odpady jako privátní i komunální problém městských aglomerací. Doklady z města Tábora od 13. do 18. století. Památky archeologické C, 261 – 300.; Michna, P.1988: K poznání zahloubených obydlí doby velké kolonizace, in: Rodná země, Brno, 222–284.; Krejsová, J. 2008: K obléhání českých a moravských měst ve středověku, Forum urbes medii aevi V, 2008, 312–335.; Měřínský, Z., 2008: Opevnění města Jihlavy v zrcadle archeologie, Forum urbes medii aevi V, 104–121.; Měřínský, Z. – Plaček, M. 2008: Opevnění moravských zeměpanských a biskupských středověkých měst, Forum urbes medii aevi V, 6 –33.; Merta, J. 2011: Zásobování města Brna železem v období středověku, Forum urbes medii aevi VI, 184–193.; Neustupný, Z. 1999: Zázemí Prahy na sklonku raného středověku – příklad vypovídací schopnosti pramenů Mediaevalia Archaeologica I.; Nováček, K. - Razím, V. - Ebel, M. 2004: Opevnění města Tachova. Průzkumy památek 11/2, 51-94.; Opravil, E. 1997: Vegetační poměry Sezimova Ústí a jeho okolí ve středověku, in: Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi, Praha, 498–506.; Procházka, R. 2000: Zrod středověkého města na příkladu Brna (K otázce odrazu společenské změny v archeologických pramenech), Medievalia archaeologica 2, 7-158.; Procházka, R. 2006: Město – fenomén doby posledních Přemyslovců, in: Sága moravských Přemyslovců. Život na Moravě od 11. do počátku 14. století. Sborník a katalog výstavy pořádané k 700. výročí tragické smrti Václava II., posledního českého krále z dynastie Přemyslovců, Olomouc – Brno 2006, 153-172.; Procházka, R. 2007: Archeologie a poznání moravských a slezských měst, Archaeologia historica 32, 37–80.; Procházka, R. 2007: Area … sive parva, sive magna…Parcela ve vývoji raného a komunálního města, in: Forum Urbes medii aevi IV. Parcelace a uliční síť ve vrcholně středověkých městech střední Evropy, Brno, 6-41.; Procházka, R. 2009: Otázka předlokačního a lokačního Brna v konfrontaci písemných a archeologických pramenů, In: Žuffová, J. (ed.): Trnava a počiatky stredovekých miest. Pamiatky Trnavy 12, Trnava, 103–112.; Procházka,R. – Holub, P. – Sedláčková, L. 2015: Der Umgang mit Abfällen im mittelalterlichen Brno. Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 31, 111–122,; Razím, V. 1995: Fortifikace českých měst jako indikace jejich významu a postavení, Archaeologia historica 20, 1995, 9-22.; Razím, V. 1995: K postupu výstavby středověké městské fortifikace, Průzkumy památek 2, 43–50.; Razím, V. 2003: Středověké opevnění města Berouna. Beroun.; Razím, V. 1988: Městská opevnění - smysl, východiska a zásady památkové ochrany. In: Zříceniny historických staveb a jejich památková ochrana, Praha, 16–26.; Razím, V. 2013: Ke stavu a potřebám výzkumu středověkých fortifikací v ČR. Svorník, sborník příspěvků z 11. specializované konference stavebněhistorického průzkumu uspořádané 12.-15. června 2012 v Žacléři. Opevnění. Praha, Sv. 11, 142–148.; Richter, M. 1982. Hradišťko u Davle, městečko ostrovského kláštera. Praha.; Široký, R. 2000: Pitná, užitková a odpadní voda v českých městech ve středověku a v raném novověku. Stav a perspektivy archeologického poznání, Památky archeologické 91, 347-411.; Tomášek, M. 2008: Opevnění královského města Čáslavi z pohledu archeologie, Forum urbes medii aevi V, 262–271.
 • 9. Fortified seats of elites: castles, manor-house, stronghold, courts
 • a. development of the stone castle architecture from the 12th to the end of the 15th century
 • b. fortified seat in landscape, settlements structure
 • c. Castle/manor house/courts and their hinterland, the size of the estate
 • d. Castles: royal, aristocratic and ecclesiastical
 • e. types and structure of castle/manor house buildings
 • f. typology of castle layouts
 • g. typology of manor-house
 • h. development of fortification elements
 • ch. economic component of the castle/manor-house
 • i. residential comoponent of the castle/manor house (heating, floors, equipment etc.)
 • literature castles: Durdík, T. – Bolina, P. 2001: Středověké hrady v Čechách a na Moravě. Praha.; Durdík, T., 1999: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha.; Klápště, J., 2005: Proměna českých zemí ve středověku. Praha.; Kohoutek, J., 1995: Hrady jihovýchodní Moravy. Zlín.; Kouřil, P. – Prix, D. – Wihoda, M., 2000: Hrady českého Slezska. Brno – Opava.; Menclová, D., 1971-1972 (1976; 2. doplněné vydání): České hrady 1-2. Praha. Plaček, M., 2001: Ilustrovaná encyklopedie moravských a hradů, hrádků a tvrzí. Praha.; Belcredi, L., 2015: Stavební vývoj dispozice předhradí hradu Skály. Příspěvek k poznání předhradí menších hradů, Archaeologia historica 40/2, 533-581.; Časopis/sborník: Castellologica Bohemica;
 • literature manor-house and courts: Belcredi, L., 1990: Čepička – opevnění nad klášterem Porta Coeli v Tišnově – Předklášteří, Časopis Moravského muzea 75, 99-122.; Čapek, L. – Netolický, P. – Plzák, J. – Vladař, J., 2014: Nové poznatky o stavební podobě tvrze v Řasenicích (okr. Plzeň – Jih), Archaeologia historica, 473-501.; Dresler, P. – Tencer, T., 2016: Neznámé opevněné sídlo v Dolních Bojanovicích, Archaeologia historica 41/1, 241-249.; Chotěbor, P. – Smetánka, Z. 1985: Panské dvory na české středověké vesnici, Archaeologia hsitorica 10, 47–56.; Chotěbor, P. 1982: K situaci a stavební podobě vesnických feudálních sídel. Archaeologia historica 7, s. 357–366.; Chotěbor, P. 1989: Nejstarší období výstavby českých tvrzí (do pol. 14. stol.), Archaeologia historica 14, 257–270.; Klápště, J., 1994: Paměť krajiny středověkého Mostecka. Most.; Musil, H. – Netolický, P., 2016: Mezi vesnicí a vrchnostenským sídlem. Dvory na středověkém Chrudimsku. Archaeologia historica 41/2, 211-228.; Nekuda, V. – Unger, J., 1981: Hrádky a tvrze na Moravě. Brno.; Nekuda, V. – Unger, J., 1981: Hrádky a tvrze na Moravě. Brno.; Novák, D., 2013: Drobná vrchnostenská sídla 13.-17. století v kontextu krajiny Křivoklátska a širšího okolí, Archaeologia historica 38/2, 463-489.; Novák, D. – Vařeka, P. 2013: Tvrze na Berounsku, Archaeologia historica 38/2, 491-506.; Novák, D. – Vařeka, P., 2014: Tvrze na Kladensku, Archaeologia historica 39/2, 439-471. Novák, D. – Vařeka, P., 2015: Tvrze na Rakovnicku, Archaeologia historica 40/2, 507-533.; Novák, D. – Vařeka, P., 2016: Late medieval manor farm in Rovný (Rokycany district, Pilsen region) - Pozdně středověký dvůr v Rovném (okres Rokycany, Plzeňský kraj), Archaeologia historica 41/1, 211-228.; Unger, J. 1988: Počátky středověkých opevněných sídel typu „motte“ na jihovýchodní Moravě, In: Frolec, V., Rodná země: sborník k 100. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně a k 60. narozeninám Vladimíra Nekudy, Brno, 207–221.; Unger, J. 1994: Koválov. Šlechtické sídlo z 13. století na jižní Moravě. Brno.; Unger, J. 1996: Opevněná sídla typu motte na jižní Moravě, In: Słowiańszczyzna w Europie średniowiecznej, Wrocław, 173-179.;
 • 10. Trade and trade routes, archeology of trade routes, selected questions of the economy the Middle Ages, the mining-towns
 • a. trade, trade routes: commodities and goods (salt, honey, wax, spices, silk, textiles, furs, weapons, glass, grain, fish, cattle, horses, slaves and prisoners, steel / iron, lead, copper, silver, amber , gold). Nordic trade and Central Asia called: Silk Route and Amber Road.
 • b. concept: exchange and coinig economy, Royal Regal - Münzregal, land routs, land gates, duty and penalts, knight orders vs. long distance path, robbers, towns mile law
 • c. centers of production, distribution, trade and consumption: early medieval trade center vs. periodic market-place. monastic complexes– např. Corvey – Höxter).
 • d. trade in the World - medieval cities: Mediterranean and Veneto, Baltic, North Sea and Hansa, inland transit in Western Europe vs. Czech lands. Traders, craftsmen and townsdwellers. Right to store, weekly or annual fair, specialized markets.
 • e. archeology of the old path and routs: whole bunch of AH, an example of the Golden Path.
 • f. archaeology of the trade and the exchange: coin hoards, a market place, sterling silver, lead and other metals, scales and weights in the Czech Middle Ages, the so-called touchstone.
 • g. raw material economy in the Middle Ages: the exploitation of gold, iron production, production vs. import of the precious metals. Metallurgical production at urban centers, mining towns, mining and metallurgical centers.
 • literature trade and trade routes:
 • Merkel, S. 2013: The Relationship of Hacksilver and Minting in 10th Century Southern Scandinavia, Metalla 20, 22, 75-79.; Merkel, S. - Hauptmann, A. - Hilberg, V. 2012: Analysis of Technical Ceramics from Haithabu. Gold and Silver-smithing in the Viking Age, Archäometrie und Denkmalpflege, Metalla Sonderheft 5, 106-109.; Merkel, S. - Sverchkov, L. - Hauptmann, A. - Hilberg, V. - Bode, M. - Lehmann, R. 2013: Analysis of Slag, Ore, and Silver from the Tashkent and Samarkand Areas: Medieval Silver Production and the Coinage of Samanid Central Asia, Archäometrie und Denkmalpflege, Metalla Sonderheft 6, 62-66. Merkel, S. - Hauptmann, A. - Hilberg, V.- Lehmann, R. 2015: Isotopic analysis of silver from Hedeby and some nearby hoards. Preliminary results, In: Erikse, M. H. - Pedersen, U. - Rundberget, B. - Axelsen, I. - Berg, H. L. (eds.), Wiking Worlds. Things, Spaces and Movement, Oxford, 195-212.; Merkel, S. - Bräutigam, B. - Klein, S. - Hauptmann, A. 2015: The Analysis of Slag from Panjhír Mining Region, Afghanistan: An Investigation of (Medieval) Silver Produktion Technology, In: Archäologische Mitteilungen aus Iran und Turan, Band 45/2013, 231-249.;
 • literature concept: coinige and exchange economy:
 • Nový, R. 1974: Organizace a vývoj českého mincovnictví v 13. století do měnové reformy Václava II., Sborník archivních prací 24, 366-425.; Petrtyl, J. 1976: Funkce slitkového stříbra v našich zemích ve 13. století. Sborník II. numismatického symposia1969. Brno, 85-105.; Pošvář, J. 1986: Počátky mincovního práva a mincoven na Moravě - Anfänge des Münzrechtes und der Münzstätte in Mähren, Denárová měna na Moravě. Brno, 319-327.; Radoměřský, P. 1956: České, moravské a slezské nálezy mincí údobí brakteátového, In: Nohejlová-Prátová, E., ed., Nálezy mincí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Díl II., Praha, 77–111.; Prokisch, B. - Kühltreiber, T. (Hrsg): Der Schatzfund von Fuchsenhof - The Fuchsenhof Hoard - Poklad Fuchsenhof. Studien zur Kulturgeschichte von Oberösterreich, Folge 15. Linz, 325-347.; Šmerda, J. 1996: Denáry české a moravské. Katalog mincí českého státu od X. do počátku XIII. století. Brno.; Zaoral, R. 1998: Počátky brakteátové měny v Čechách, in: Peníze v proměnách času I. Ostrava 1998, 51-60.; Zapletalová, D. - Peška, M. , 2004: Sv. Benedikt, Oldřich nebo Prokop? K otázce polohy středověké brněnské mincovny a její souvislosti se starobrněnskou kaplí sv. Prokopa, Archeologické rozhledy 56, 679-690.;
 • literature center of production, distribution, trade and consumption:
 • Bláha, R. - Hejhal, P. - Skala, J. 2013: Raně středověké olověné artefakty z katastru Roudnice (okr. Hradec Králové), in: Boroń, P. (Ed.): Argenti fossores et alii. Znaczenie gospodarcze wschodnich części Górnego Śląska i zachodnich krańców Małopolski w późnej fazie wczesnego średniowiecza (X-XII wiek). Wroclaw, 276-289.; Klein, S. - Urban, H. - Stephan, H.-G. - König, A. - Bollingberg, H.-J. 1993: Bunt- und Edelmetallverarbeitung in Höxter und Corvey, In: Steuer, H. - Zimmermann, U. (eds), Montanarchäologie in Europa. Berichte zum internationalen Kolloquium „Frühe Erzgewinnung und Verhüttung in Europa“ in Freiburg in Breisgau vom 4. bis 7. Oktober 1990. Sigmaringen, 291-301.
 • literature archaeology of the trade and the exchange - scales and weights:
 • Doležel, J. 2007: Na okraj nálezů středověkých skládacích vážek z českých zemí, In: Od knížat ke králům. Sborník u příležitosti 60. narozenin Josefa Žemličky. Praha.; Doležel, J. 2008: Středověká miskovitá (lotová) závaží v českých a moravských nálezech, Přehled výzkumů 49, 183-212.; Steuer, H. 1997: Wagen und Gewichte aus dem mittelalterlichen Schleswig. Funde des 11. bis 13. Jahrhunderts aus Europa als quellen zur Handels- und Währungsgeschichte. Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters, Beiheft 10. Köln-Bonn.; Wachowski, K. 1974: Wagi i odważniki na Śląsku wczesnośredniowiecznym na tle porównawczym, Przegląd Archeologiczny 22, 173-207.; Wachowski, K. 2002: Przybory kupieckie ze Starego miasta we Wroclawiu, Rynek Wroclawski w świetle badań archeologicznych cz. II, Wratislavia Antiqua 5, 277-286.; Wachowski, K. 2010: Kultura kupiecka. In: Ulice średniowiecznego Wrocławia.Wratislawia antiqua. Wroclaw, 205-207.
 • literature archaeology of the trade and the exchange - touchstones:
 • Hrubý, P. - Hejhal, P. - Hoch, A. Kočár, P. Malý, K. - Macháňová, L. - Petr, L. - Štelcl, J. 2012: Středověký úpravnický a hornický areál Cvilínek u Černova na Pelhřimovsku, Památky archeologické 103, 339-418.; Ježek, M. 2012: Prubířský kámen raně středověké společnosti, Archeologické rozhledy 64, 26-58.; Ježek, M. - Zavřel, J. 2010: Prubířské kameny mezi archeologickými nálezy - Touchstones among archaeological finds, Archeologické rozhledy 62, 608-628.
 • literature raw materail economy in medieval - iron:
 • Podliska, J. Zavřel, J., 2001: Surovinové zdroje, výroba a zpracování železa v raně středověké Praze (historie, současný stav a další perspektivy bádání), Archeologické rozhledy 53, 91-118.; Klápště, J. 2005: Proměna českých zemí ve středověku. Praha.; Pleiner, R. 1958: Základy slovanského železářského hutnictví v českých zemích. Vývoj přímé výroby železa z rud od doby halštatské do 12. věku. Praha.; Pleiner, R. 2000: Iron in Archaeology. The European Bloomery Smelters. Praha.
 • literature raw materail economy in medieval - gold:
 • Goš, V. - Novák, J. - Karel, J., 1985: Počátky osídlení Rýmařova, Památky archeologické 76, 184-227.; Hrubý, P. - Hejhal, P. - Kočár, P. - Libor, P. - Malý, K., 2014: Centrální Českomoravská vrchovina na prahu vrcholného středověku Archeologie, geochemie a rozbory sedimentárních výplní niv. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity - Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica 422.; Kudrnáč, J. 1982: Rýžování zlata v Čechách, Památky archeologické 73, 455-485.; Novák, J. - Karel, J. 1981: Pozůstatky rýžování zlata z 13. století v Rýmařově (okr. Bruntál), Časopis Slezského muzea, Série B 30, 215-226.; Morávek, P. et. Al. 1992: Zlato v Českém masívu. Vydavatelství Českého geologického ústavu.; Morávek, P. 2015: Mapy výskytů zlata v České republice. Česká geologická služba.; Večeřa, J. - Malík, P. - Zezula, M., 2014: Suchá Rudná, záchranný archeologický výzkum a geologická charakteristika lokality, Stříbrná Jihlava 2013, Acta rerum naturalium 16, 75-84.; Vokáč, M. - Houzar, S. - Škrdla, P., 2007: Dolování zlata v širším okolí Hor u Předína na západní Moravě: dějiny výzkumů, historie dolování, topografie a archeologie lokalit a přehled geologických poměrů, Stříbrná Jihlava - Silberne Stadt Jihlava 2007, 26-55.; Vokáč, M. - Houzar, S. - Škrdla, P, 2008.: Zlatomlýn - středověká úpravna zlaté rudy na Třebíčsku, Argentifodina 2008. Zborník Prednášok. Banská Štiavnica, 35-42.; Žemlička, J. 2002: Počátky Čech královských 1198 - 1253. Proměna státu a společnosti. Praha.
 • literature minig towns, minig and metallurgical centers:
 • Bartoš, M. 2004: Středověké dobývání v Kutné Hoře - Mittelalterlicher Bergbau in Kuttenberg. In: Ježek, M. - Nováček, K. (editoři): Těžba a zpracování drahých kovů: sídelní a technologické aspekty. Mediaevalia archaeologica 6. Praha-Brno-Plzeň, 157-201.; Doležel, J. 200b: Městisko: zaniklá městská lokace 13. století na Prostějovsku, Archeologiké rozhledy 60, 459-508.; Doležel, J. - Sadílek, J. 2004: Středověký důlní komplex v trati Havírna u Štěpánova nad Svratkou. Příspěvek k dějinám těžby stříbra v oblasti severozápadní Moravy ve 13. a 14. století. Výsledky průzkumu v letech 1990-2001, edice písemných pramenů, In: Nováček, K. (ed): Mediaevalia archaeologia 6, těžba a zpracování drahých kovů: sídelní a technologické aspekty, 43-119.; Hrubý, P. 2011: Jihlava - Staré Hory. Archeologický výzkum středověkého důlního, úpravnického a obytného areálu v letech 2002-2006. Příspěvek ke studiu středověkého rudného hornictví, In: Jan Klápště et Zdeněk Měřínský (curantibus editae): Dissertationes archaeologicae brunenses pragensesque 9. Praha-Brno.; Hrubý, P. - Hejhal, P. - Kočár, P. - Libor, P. - Malý, K., 2014: Centrální Českomoravská vrchovina na prahu vrcholného středověku Archeologie, geochemie a rozbory sedimentárních výplní niv. Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica 422.; Nováček, K. 1994: Hornická sídliště - příspěvek ke studiu středověkého neagrárního osídlení, Mediaevalia archaeologica bohemica 1993. Památky archeologické - Supplémentum 2. Praha, 158-170.; Nováček, K. 2001: Nerostné suroviny středověkých Čech jako archeologický problém (Bilance a perspektivy výzkumu se zaměřením na výrobu a zpracování kovů), Archeologické rozhledy 53, 279-309.; Rous, P. 1998: Středověké hornické sídliště neznámého jména u Havlíčkova Brodu na k. ú. Termesivy, Stříbrná Jihlava 1998, 102-115.; Rous, P. 2001: K závěrečné fázi vrcholně středověkého hornictví na Havlíčkobrodsku, Stříbrná Jihlava 2001, 66-81.; Rous, P. 2004: Stříbrorudné hornictví na Havlíčkobrodsku od 13. do 17. století, Archaeologia technica 15, 49-58.; Žemlička, J. 2002: Počátky Čech královských 1198 - 1253. Proměna státu a společnosti. Praha.; Žemlička, J. 2014: Království v pohybu. Praha.
 • literature metallurgical productions in towns:
 • Ettler a kol. 2015: Ettler, V. - Johan, Z. - Zavřel, J. - Selmi Wallisová, M. - Mihaljevič, M. - Šebek, O.: Slag remains from the Na Slupi site (Prague, Czech Republic): evidence for early medieval non-ferrous metal smelting, Journal of Archaeological Science 53, 72-83.; Frolík, J. – Šrein, V. – Tomášek, M. 2001: Archeologické doklady zpracování kovů v Čáslavi 13. a 1. poloviny 14. století. Archaeologia historica 26, 55–66.; Havrda, J. - Podliska, J. 2011: Hutnictví kovů v podhradí Pražského hradu, Forum Urbes medii Aevi VI. Brno, 68-97.; Havrda, J. - Zavřel, J. 2008: Pozůstatky raně středověkého metalurgického pracoviště v areálu Klementina na Starém Městě pražském, Archaeologia Pragensia 19, 333-357.; Hložek, M. - Merta, D. - Peška, M. 2004: Ke kovolitectví ve středověkém Brně, nálezy tyglíků z Dominikánské 5, In: V. Hašek - R. Nekuda - M. Ruttkay eds., Ve službách archeologie V, Brno, 301-304.; Nováček, K. 2004: Středověká výroba „falešného“ stříbra v Kutné Hoře? K interpretaci technologií v hutnické dílně mezi Malínem a Novými Dvory na Kutnohorsku, In: Nováček, K. 2004 (ed): Těžba a zpracování drahých kovů: sídelní a technologické aspekty. Mediaevalia archaeologica 6. Praha - Brno - Plzeň, 211-221.; Procházka, R. 2011: Archeologické doklady výroby z 12.-13./14. století v jihovýchodní části Brna ve vztahu k vývoji zástavby, Forum Urbes Medii Aevi VI. Brno, 212-251.; Vyšohlíd, M. 2011: Zvonařská dílna na Náměstí Republiky v Praze, Forum Urbes Medii Aevi VI. Brno, 308-323.
 • 11. Craft and productions in different social settings
 • a.kind of medieval crafts by archaeological and written sources
 • b. examples of manufacturing features and production sites
 • c. specialization
 • d. craft impacts on landscape and settlements and their structure
 • e. concentration of craft production
 • f. crafts: in towns, villages, castles and monasteries
 • literature: Havrda, J. – Matějková, K., 2014: Hrnčíři ve středověké Praze. Výsledky výzkumu výrobních zařízení z Malé strany v kontextu dosavadních poznatků. Archaeologia historica 39, 23-51.; Hložek, M. – Loskotová, I., 2014: Zdroje keramických surovin brněnské kachlové produkce 15. století, Archaeologia historica 39, 139-153.; Kaván, J., 1994: Koželuzi a technologie vydělávání kožených usní. Archeologia technica 9, 57-64.; Kolařík, V. – Peška, M., Středověké vápenické pece z Moravského náměstí v Brně. Archeologia technica 17, 30-42.; Kos, P., 1996: Středověká kůlová stavba v souvislosti s místním vápenictvím v Mokré u Brna. Archeologia technica. Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami 10, 122-124.; Krajíc, R. – Skružný, L., 1988: Výzkum středověké pekárny v Soběslavi. Archaeologia historica 13, 117-131.; Krajíc, R., 2007: Sezimovo Ústí – archeologie středověkého poddanského města. 3. díl 1-2. Kovárna v Sezimově Ústí a analýza výrobků ze železa. Praha. Krajíc, R., 2008: Sezimovo Ústí – archeologie středověkého poddanského města. 4. středověké cihlářství. České Budějovice.; Merta, J. 2011: Zásobování města Brna železem v období středověku. Forum Urbes medii aevi VI, 184–193.; Měřínský, Z., 1983: K problematice archeologického výzkumu řemeslné výroby 10. až první poloviny 16. století na Moravě a ve Slezsku, Archaeologia historica 8, 41-68.; Petráň, J., 1983: Středověká řemesla v dějinách hmotné kultury. Archaeologia historica 8, 27-35.; Procházka, R. – Hložek, M. – Holubová Závodná 2011: Doklady neželezné metalurgie z Brna-Josefské ulice, Archeologické rozhledy LXIII, 65–89.; Procházka, R. 2001: Chlebové pece předlokačního a lokačního Brna, Archaeologia historica 26, 207 – 219.; Procházka, R. 2011: Archeologické doklady výroby z 12.–13./14. století v jihovýchodní části Brna, ve vztahu k vývoji zástavby, Forum urbes medii aevi VI, s. 212–251.; Šlézar, P., 2013: Nové poznatky ke zpracování kovů z Uničova ve středověku: k 800. výročí založení Uničova. Vlastivědný věstník moravský 65/4, 337-346.; Varadzin, L., 2010: Hrnčířská výroba ve východní části střední Evropy 6.–13. století v archeologických pramenech, Archeologické rozhledy 62, 17–71.; Wallisová, M., 1995: Pražské nálezy koželužen. Archaeologia historica 20, 623-628.; Zatloukal, R., 2000: Archeologické doklady hrnčířství ve 13. až první polovině 16. století. Archeologia technica 11/2000, Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami. Sborník přednášek z 18. semináře Archeologia technica - 13. duben 1999, 60-74.; Zatloukal, R., 1999: Středověké hrnčířské pece z Jihlavy a okolí, Vlastivědný sborník Vysočiny - oddíl věd společenských 11/1998, 27-44.; Hlubek, L. – Šlézar, P., 2014: Doklady zpracování železa v raném středověku na území Uničovska a Litovelska, Archaeologia historica 39, 583-607.; Vránová, V. – Vrána, J. – Moník, M., 2014: Doklady zpracování železa na hradě Tepenci, Archaeologia historica 39, 639-647.
Literature
  required literature
 • KLÁPŠTĚ, Jan. Proměna českých zemí ve středověku. Druhé rozšířené vydán. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 616 stran. ISBN 9788074221408. info
 • LE GOFF, Jacques. Kultura středověké Evropy. Vyd. 2., Ve Vyšehradu 1. Praha: Vyšehrad, 2005. 702 s. ISBN 8070218088. info
 • KLÁPŠTĚ, Jan. Paměť krajiny středověkého Mostecka. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 1994. 231 s. ISBN 80-85115-48-4. info
 • PETRÁŇ, Josef. Dějiny hmotné kultury. I. (1), Vymezení kulturních dějin. Kultura každodenního života od pravěku do 15. století. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 478 s., xi. info
 • Dějiny hmotné kultury. I. (2), Kultura každodenního života od 13. do 15. století. Edited by Josef Petráň. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. s. 489-997. info
  recommended literature
 • HEJHAL, Petr. Počátky středověké kolonizace české části Českomoravské vrchoviny (The Beginnings of Mediaeval Colonization of the Bohemian Section of the Bohemian-Moravian Highlands). Edited by Zdeněk Měřínský - Jan Klápště. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 92 s. ISBN 9788021061002. info
 • NEKUDA, Vladimír, Zdeněk MĚŘÍNSKÝ and Pavel KOUŘIL. Archaeologia historica 29/04. Sborník příspěvků přednesených na XXXV. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením hranice v životě středověkého člověka (Archaeologia historica 29/04. XXXV. Conference Proceedings of Medieval Archaeologists of The Czech Republik and Slovakia. Primary thema: The Boundaries in the Life of Medieval Man). In Archaeologia historica 29/04. Sborník příspěvků přednesených na XXXV. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením hranice v životě středověkého člověka. první. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Kláštorisko, n. o. Levoča, Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2004. p. 1-626. ISBN 80-7275-049-6. info
 • NEKUDA, Vladimír. Mstěnice : zaniklá středověká ves u Hrotovic. Vydání první. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2000. 388 stran. ISBN 8072750046. info
 • NEKUDA, Vladimír. Mstěnice :zaniklá středověká ves u Hrotovic. Vyd. 1. V Brně: Muzejní a vlastivědná společnost, 2000. 388 s. ISBN 80-7275-004-6. info
 • NEKUDA, Rostislav and Vladimír NEKUDA. Mstěnice : zaniklá středověká ves u Hrotovic. Brno: Moravské zemské muzeum, 1997. 132 s. ISBN 28085048663. info
Teaching methods
lectures, class discussion
Assessment methods
principal orientation in the field of archaeology and its methodology
knowledge of important literature, journals and results of work of clasical scholars in the scope of the lecture and prescribed literature.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught once in two years.
Information on the per-term frequency of the course: Výuku zajišťuje Ústav archeologie a muzeologie.
General note: Koná se v sudém roce.
The course is also listed under the following terms Autumn 2016, Autumn 2018.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2020/PV1B105