TIM_BK_017 Methods and Technics of Research for Bachelors

Faculty of Arts
Autumn 2023
Extent and Intensity
1/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught in person.
Teacher(s)
Mgr. et Mgr. Petra Jansa (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: Bc. Jitka Leflíková
Supplier department: Department of Musicology - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 100 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/100, only registered: 0/100, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/100
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem kurzu je seznámit studenty se základy empirického výzkumu s důrazem na výzkumné metody společenských věd, které mohou být užitečné při realizací vlastního výzkumu v oblasti interaktivních médií, například pro potřeby vypracování diplomové práce.
Kurz má úvodový a přehledový charakter, budou v něm diskutovány klíčové metodologické koncepty a výzkumné metody společenských věd, s nimiž se studenti mohou potkat při tvorbě diplomové práce v oboru Teorie interaktivních médií. Kurz seznámí studenty se základy vědeckého poznání a empirického výzkumu s důrazem na možnost použití vybraných výzkumných metod společenských věd při zkoumání interaktivních médií. Jeho první část je věnovaná základům vědeckého poznání a stěžejním aspektům empirického výzkumu – základním znakům vědeckého poznání, logice empirického výzkumu, problematice odborných zdrojů, výzkumného designu, a také specifikám kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Druhá část kurzu nabízí přehled vybraných výzkumných metod společenských věd, které lze použit ve výzkumu v oblasti interaktivních medií jako jsou dotazování (dotazníkové šetření a rozhovory), pozorování a etnografické metody, kvalitativní a kvantitativní analýzy komunikačních sdělení.
Learning outcomes (in Czech)
Po absolvování kurzu student bude schopen:
- vyjmenovat a definovat hlavní znaky a koncepty vědeckého poznání v kontextu společenských a humanitních věd
- vyjmenovat základní aspekty výzkumného designu a ilustrovat je na vlastním projektu výzkumu
- vyhledat relevantní odborné zdroje týkající se zkoumaného výzkumného problému
- popsat výzkumné metody, které byly probírány v kurzu a ilustrovat jejich uplatnitelnost v rámci studovaného oboru
- zvolit vhodný výzkumný soubor nebo případ pro vlastní výzkum
- zvolit vhodnou metodu sběru a analýzy dat pro potřeby vlastního výzkumu a reflektovat její limity
Syllabus (in Czech)
 • 1. Základy vědeckého poznání, výzkumný projekt, jeho příprava a parametry
 • 2. Základní znaky, aplikace a specifika kvantitativního výzkumu
 • 3. Základní znaky, aplikace a specifika kvalitativního výzkumu
 • 4. Přehled vybraných výzkumných metod
Literature
  required literature
 • Metody výzkumu ve společenských vědách. Edited by Hedvika Novotná - Ondřej Špaček - Magdaléna Šťovíčková. Vydání první. Praha: FHS UK, 2019. 495 stran. ISBN 9788075710253. info
  recommended literature
 • Hendl, J. 1997. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum. Kapitola 1: Kvalitativní a kvantitativní výzkum, s. 12-19.
 • Strauss, A. a J. Corbinová. 1999. Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice: Albert. Kapitola 2: Začínáme; kapitola 3: Teoretická citlivost; kapitola 4: Použití literatury, s. 21-38.
 • Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky / Jadwiga Šanderová ; spolupracovala Alena Miltová. -- Vydání první. -- Praha : Sociologické nakladatelství, 2005, s 13-106.
 • Disman, M. 2000. Jak se vyrábí sociologická znalost : příručka pro uživatele. 3. vyd. Praha: Karolinum. 374 s. ISBN 9788024601397.
 • Babbie, E. 2001. The Practice of Social Research. Wadsworth Publishing Company. Kap. 1 – Human Inquiry and Science, s. 17-37.
 • Johansson, L.G., 2016. Philosophy of Science for Scientists. Springer. Kap. 14 – Some recent trends in science, s. 227-232.
Teaching methods (in Czech)
přednášky, semináře, konzultace, diskuse, čtení
Assessment methods (in Czech)
Podmínkou ukončení kurzu je úspěšné složení zkoušky, přistoupení ke zkoušce je podmíněno získáním přinejmenším 10 (z 18) bodů za tři průběžné úkoly. Závěrečná zkouška sestává z praktické (návrh výzkumného projektu) a teoretické části. Pro úspěšné ukončení kurzu je třeba u zkoušky získat alespoň 60 (ze 100) bodů, v tom přinejmenším 20 (ze 35) bodů za praktickou část.
Průběžné úkoly:
1. úkol: Rešeršní dotaz pro vyhledávání literatury v odborných databázích
2. úkol: Formulace výzkumného problému, cílů výzkumu a hlavních výzkumných otázek
3. úkol: Základní vymezení, reflexe výhod a limitů zvolené výzkumné metody
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
Information on the extent and intensity of the course: 80 hodin výuky/semestr.
The course is also listed under the following terms Autumn 2019, Autumn 2020, Autumn 2021, Autumn 2022.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2023, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2023/TIM_BK_017