PSA_056 Clinical neuropsychology and rehabilitation

Faculty of Arts
Autumn 2002
Extent and Intensity
1/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc. (lecturer), doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D. (deputy)
Guaranteed by
doc. PhDr. Mojmír Tyrlík, Ph.D.
Department of Psychology - Faculty of Arts
Contact Person: Jarmila Valchářová
Timetable
Wed 15:00–15:45 5, Wed 15:50–16:35 5
Prerequisites (in Czech)
PSA_0SZ Bachelor Degree Examination
Absolvování neurověd a biologických věd.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Clinical neuropsychology enables to the students to learn theoretical and practical skills in the context of neuropsychological diagnostics and rehabilitation and neuropsychological research. The transdisciplinar, holistic and theological system approach is prefered in the point of view at relationship between brain and mind in the norm or pathology.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Stručná systematická a funkční neuroanatomie 2. Základy obecné neurologie. Klinická patofyziologie pyramidového a extrapyramidového systému ( obrny, dyskinézy, syndromy hypokineticko - rigidní a hyperkineticko - dystonický ). Klinická patofyziologie mozečku a vestibulárních funkcí. Integrace motoriky a její poruchy ( apraxie ). Poruchy čití. Hlavové nervy a bulbární a pseudobulbární syndrom. RF a porucha jeho funkcí. Vegetativní systém a jeho syndromy. Vědomí a jeho poruchy. Orientačně pátrací reflex. Bdění, spánek, EEG. 3. Základy speciální neurologie. CMP - příčiny, klinické formy, diagnóza, restituce, rehabilitace, reedukace, resocializace, prevence. Traumata nervového systému - příčiny, klinické formy, diagnóza, restituce, rehabilitace, reedukace, resocializace, prevence. Degenerativní onemocnění nervového systému - příčiny, klinické formy, diagnóza, restituce, rehabilitace, reedukace, resocializace, prevence. Nádorová onemocnění nervového systému - příčiny, klinické formy, diagnóza, restituce, rehabilitace, reedukace, resocializace, prevence. Zánětlivá onemocnění nervového systému - příčiny, klinické formy, diagnóza, restituce, rehabilitace, reedukace, resocializace, prevence. Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění nervového systému - příčiny, klinické formy, diagnóza, restituce, rehabilitace, reedukace, resocializace, prevence. Neurologická symptomatologie některých interních onemocnění - příčiny, klinické formy, diagnóza, restituce, rehabilitace, reedukace, resocializace, prevence. Bolesti hlavy ( viz klinická psychologie I ). Neurologická onemocnění v raných etapách vývoje člověka ( viz. Poruchy psychického vývoje ). Mozková smrt. Pomocná vyšetření v neurologie: EEG, EMG, EP, USG, neuroradiologie, scintigrafie mozku, CT, MR, angiografie, SPECT, PET. 4. Definice a předmět klinické neuropsychologie Historie neuropsychologie. 5. Neuropsychologická metodologie a diagnostika. 6. Analýza mechanismu ukládání informací v mozku. Synaptická plasticita hipokampu a její úloha v paměťovém procesu. Reverberační okruhy, specifické bílkoviny ( S - 100 atd. ), úloha nukleových kyselin v transformaci informace do dlouhodobé paměti. 7. Emocionální systém v mozkových strukturách - neurobiologické a neurospsychologické aspekty. Neuropsychologická charakteristika poruch emocionality při různých formách postižení CNS. Vomeroferiny v léčbě hypotalamických poruch. Strach, úzkost a agrese vyvolané představou u zdravých lidí a u pacientů s různými formami postižení CNS. Vegetativní nervový systém a jeho syndromy. 8. Neuropsychologická charakteristika poruch kognitivních funkcí při různých formách postižení CNS. Poruchy paměťového procesu, úloha PH a LH při úmyslném zapamatování a bezděčném zapamatování informací různých modalit. Poruchy pozornosti, obecné intelektové schopnosti, usuzování a řešení problému. Alexie, agrafie, akalkulie. Agnózie. 9. Funkční specializace hemisfér. Neuropsychologická charakteristika poruch součinnosti hemisfér při zabezpečování vyšších forem sdělovacího procesu. Afázie. Dva mozky - jedna osobnost. 10. Neuropsychologická charakteristika vztahu mozek a osobnost. Prefrontální syndromy. 11. Akutní organický psychosyndrom, chronický organický psychosyndrom, apalický syndrom a neuropsychologická rehabilitace. 12. Klinická neuropsychologie v psychiatrii. Možnosti léčby pacientů s Korsakovovým syndromem v psychiatrické léčebně. 13. Cíle , možnosti a meze neuropsychologické rehabilitace. 14. Rozbor neuropsychologických kazuistik
Literature
  • Gazzaniga, M.S. (ed. ): The cognitive neurosciences. The MIT Press,
  • Druga, R.: Funkční a chemická anatomie mozku. Grada, Praha 1999.
  • Mumenthaler, M., Maltle, H.: Neurologie. Grada, Praha 1999.
  • DIAMANT, Jiří Jindřich and Lubomír VAŠINA. Kapitoly z neuropsychologie. Vyd. 2. přeprac. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 212 s. ISBN 8021017392. info
  • PREISS, Marek. Klinická neuropsychologie. Vyd. 1. Praha: Grada, 1998. 406 s. ISBN 8071694436. info
Assessment methods (in Czech)
LS, 1/1., zpt., ZK
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
Teacher's information
http://www.phil.muni.cz/psych/index_cz.html
The course is also listed under the following terms Autumn 1998, Spring 1999, Spring 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2002, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2002/PSA_056