CJA011 Theory of Literature II

Faculty of Arts
Autumn 2004
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Miroslav Balaštík, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Romana Rodanová (lecturer)
Mgr. Jan Tlustý, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Petr Zapletal (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.
Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Contact Person: Helena Bednářová
Timetable of Seminar Groups
CJA011/a: Thu 13:20–14:55 1, M. Balaštík
CJA011/b: Thu 15:00–16:35 44, M. Balaštík
CJA011/c: Wed 15:00–16:35 1, J. Tlustý
CJA011/d: Wed 15:00–16:35 40, P. Zapletal
CJA011/e: Fri 11:40–13:15 2, R. Rodanová
Prerequisites (in Czech)
CJA007 Theory of Lit. I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Course description. mgr.Balaštík: The seminar will focus especially on the reading of important studies in literary theory (R. Jakobson, J. Mukařovský, R. Welek, Terence Hawkes, Milan Jankovič, Northrop Frye, Paul Ricoeur, Fr. Miko) and the interpretation of key terminology of the field. The aim is to make the student acquainted with basic ways of theoretical thinking about literature and art generally. The second part of the seminar will focus on the interpretation of concrete poetic texts.

Mgr. Tlustý: The seminar will introduce students into main streams of the literary theory (from Positivism to Deconstruction). The basis of all seminars will be the reading of chosen theoretical texts, which will be discused during the seminars.

Mgr. Zapletal: The seminar will make students acquainted with important lines of thought during the development of literary theory. The students will compare various approaches to the interpretation of literary works on the basis of reading important theoretical articles. The aim is to analyze the similarities and differences among the particular theoretical conceptions. The ability of argumentation will be put to the test in a discussion.

Mgr. Rodanová: The seminar will focus on the reading of key studies in literary theory. In the lessons students will diskuse given theme and interprete initial thoughts in concrete literary works.
Syllabus
 • mgr. Balaštík: (1-2) René Welek/Austin Waren: Teorie literatury; (3-4) Terence Hawkes: Strukturalismus a sémiotika; (5-6) Jan Mukařovský: Kapitoly z české poetiky; (7-8) Jan Mukařovský: Studie z estetiky; (9) Roman Jakobson: Poetická funkce; (10) Milan Jankovič: Dílo jako dění smyslu; (11) Northrop Frye: Velký kód; (12) Paul Ricoeur: Život, Pravda, symbol; (13) František Miko: Od epiky k lyrike.
 • Mgr Tlustý:
 • Positivism (H.Taine); Formalism (V. Šklovskij); Czech aesthetics (J. Durdík, O. Hostinský; O. Zich); Czech structuralism (R. Jakobson, J. Mukařovský, F. Vodička); Phenomenology (R. Ingarden, J. Patočka); Hermeneutics (H. G. Gadamer); Reception aesthetics (H. R. Jauss, W. Iser); Thematic criticism (G. Poulet, G. Bachelard); Deconstruction (J. Derrida)
 • Mgr. Zapletal:
 • Positivism and psychologism (H. Taine, B. Croce); Formalism (V. Shklovsky); Czech structuralism (R. Jakobson, J. Mukařovský, F. Vodička); Phenomenology (R. Ingarden); Archetypal criticism (N. Frye); New Criticism (W. K. Wimsatt, R. Wellek); Theory of author's intention (E. D. Hirsch); Reception aesthetics (H. R. Jauss, W. Iser); Poststructuralism and deconstruction (R. Barthes, M. Foucault, J. Derrida); Model reader (U. Eco)
 • Mgr. Rodanová:
 • Positivism and psychologism (H.Taine, B. Croce); formalism (V. Šklovskij); Czech structuralism (R. Jakobson, J. Mukařovský, F. Vodička); phenomenology (R. Ingarden, J. Patočka); archetypal criticism (N. Frye); hermeneutics (H. G. Gadamer); thematic criticism (G. Poulet, G. Bachelard); poststructuralism & deconstruction (J. Derrida, R. Barthes, M. Foucault); model reader theory(U. Eco)
Literature
 • Úvod do literární vědy [Pechlivanos, 1999] : Einführung in die Literaturwissenschaft (Orig.). Edited by Miltos Pechlivanos, Translated by Miroslav Petříček. V Praze: Herrmann & synové, 1999. 452 s. info
 • ZIMA, Petr V. Literární estetika. 2. vyd. Olomouc: Votobia, 1998. 447 s. ISBN 80-7198-329-2. info
 • HORYNA, Břetislav and Pavel KOUBA. Jean Grondin, Úvod do hermeneutiky. překlad Břetislav Horyna. Praha: OIKOYMENH, 1997. 247 pp. ISBN 80-86005-43-7. info
 • WELLEK, René and Austin WARREN. Teorie literatury. Olomouc: Votobia, 1996. 555 s. ISBN 80-7198-150-8. info
 • Československá akademie věd (Praha : 1952-1992). Ústav pro česko. Průvodce po světové literární teorii. Edited by Milan Zeman - Vladimír Macura. 1. vyd. Praha: Panorama, 1988. 636 s. info
 • ŽILKA, Tibor. Poetický slovník [Žilka, 1987]. 2., dopl. vyd. Bratislava: Tatran, 1987. 435 s. info
 • Československá akademie věd (Praha : 1952-1992). Ústav pro česko. Slovník literární teorie [1984, Čs. spisov.]. Edited by Štěpán Vlašín. 2. rozš. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1984. 465 s. info
Assessment methods (in Czech)
Mgr. Balaštík: Podmínkou získání zápočtu je přednesení referátu a 70% účast.

Mgr. Tlustý: Přednesení referátu včetně vypracování hand-outu. Pravidelná četba zadaných textů, krátká písmená resumé na každou hodinu a aktivní práce v semináři. Zápočtový test; padesátiprocentní účast.

Mgr. Zapletal: Vypracovaný referát (včetně hand-outu pro ostatní studenty), pravidelná četba zadaných textů (krátká písemná resumé na každou hodinu) a aktivní práce v semináři, zvládnutý zápočtový test; padesátiprocentní účast.

Mgr. Rodanová: Písemně zpracovaný referát, 70% účast, četba zadaných textů (krátké písemné zpracováni textu jako podmínka pro prezenci v semináři).
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on completion of the course: Teorie literatury (sem.) I, II k sobě váže přednášku T.L. (CJC040). Celý kurs je zakončen zkouškou.
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 1998, Autumn 1999, Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2004, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2004/CJA011