LJSoZk First State Exam in the Latin Language and Literature

Faculty of Arts
Autumn 2004
Extent and Intensity
0/0/0. 0 credit(s). Type of Completion: SoZk (examination).
Teacher(s)
prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc. (seminar tutor)
doc. PhDr. Daša Bartoňková, CSc. (seminar tutor)
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (seminar tutor)
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc.
Department of Classical Studies – Faculty of Arts
Contact Person: Jitka Erlebachová
Prerequisites (in Czech)
K bakalářské (souborné) zkoušce z latinského jazyka a literatury se smí přihlásit student, který: a) získal předepsané kredity ze svého oboru (viz postup plnění kreditů A);
b) splnil podmínky společného základu studia na Filozofické fakultě;
c) zvládl penzum povinné četby: Caesar: Bell. Gall. I, IV, VI; Zpaměti: I 1, 1-3 - k postupové zkoušce po 1. roce studia. Cicero: In Catilinam I (ke zkoušce z latinské normativní mluvnice po 2. roce studia); Pro Archia poeta; De imperio Pompei; Laelius de amicitia (zápočet po 2. roce studia, prerekvizita k bakalářské zkoušce); Tusculanae disputationes (I kniha) - k bakalářské zkoušce. Sallustius: Catilinae coniuratio - ke zkoušce z latinské normativní mluvnice po 2. roce studia. Ovidius: Met. I 1-415; II 1-328; III; IV 55-166; VI 143-381;VIII 183-235, 616-724; X 1-77; XV 871-887. Trist. IV 10. Zpaměti: Met. I 1-4, 89-112; XV 871-879. Četba Ovidia se dokládá zápočtem po 2. roce studia (prerekvizita k bakalářské zkoušce). Vergilius: Aeneis I, II, IV, VI; Buc. (I, IV); Georg. I 1-5, II 458-474. Zpaměti: Aen. 1-15; Buc. I, 1-10; Georg. I, 1-15 - k bakalářské zkoušce. Livius: Ab urbe condita I, XXI - k bakalářské zkoušce;
d) předložil a obhájil bakalářskou diplomovou práci resp., předložil bakalářskou oborovou práci z nediplomového oboru.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Státní bakalářská zkouška se skládá z písemné a ústní části, přičemž k oběma částem přistupuje student v témže zkušebním období. Zkouška začíná písemnou částí. Termíny souborných zkoušek (zpravidla dva v každém zkušebním období) vyhlašuje vedoucí ústavu a zveřejní je na úřední vývěsce tak, aby se zájemci mohli přihlásit.
Syllabus (in Czech)
 • Náplň bakalářské (souborné) zkoušky tvoří: Důkladná znalost latinské normativní mluvnice v rozsahu I. a II. dílu gramatiky F. Novotného Základní latinská mluvnice, Praha 1957 (a pozdější vydání), skript A. Bartoněk, J. Janda, E. Kamínková, B. Mouchová, E. Kuťáková: Latinská syntaktická cvičení, Praha 1993 (a pozdější vydání), a latinské stylistiky v rozsahu §960-1038 (nauka o slohu) 2. svazku Historické mluvnice latinského jazyka F. Novotného, Praha 1955.
 • Znalost odborné lingvistické terminologie, povšechné znalosti o jazycích antického Středomoří.
 • Důkladná znalost vývojových rysů římské literatury a informovanost o jejích souvislostech s hlavními vývojovými stadii řecké literatury, v rozsahu Dějin řecké literatury od L. Canfory a Dějin Římské literatury od G. B. Conta.
 • Všeobecná informovanost o vědách o antickém starověku a o jejich místu v komplexu společenských věd, o jejich dílčích disciplínách a vědecké metodologii.
 • Součástí zkoušky je rovněž Úvod do studia latiny v rozsahu latinského prosemináře.
 • Důkladná sčetlost v autorech předepsané povinné četby.
Literature
 • L. Canfora: Dějiny řecké literatury. Praha: KLP, 2001
 • Dějiny římské literatury (History of Roman Literature). Praha: Koniasch Latin Press, 2003, 790 pp. ISBN 80-85917-87-4. info
 • BARTONĚK, Antonín. Latinská syntaktická cvičení :se slovníkem. Praha: Universita Karlova, 1993, 192 s. ISBN 80-7066-807-5. info
 • NOVOTNÝ, František. Základní latinská mluvnice. 2. vyd., 1. vyd. v H & H. Praha: H & H, 1992, 297 s. ISBN 80-85467-91-7. info
 • NOVOTNÝ, František. Historická mluvnice latinského jazyka. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1955, 361 s. URL info
Assessment methods (in Czech)
zkouška písemná a ústní
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught each semester.
The course is also listed under the following terms Autumn 1999, Spring 2000, Autumn 2000, Spring 2001, Autumn 2001, Spring 2002, Autumn 2002, Spring 2003, Autumn 2003, Spring 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2004, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2004/LJSoZk