KSCB801 Qualitative Research Theories and Methods

Faculty of Arts
Autumn 2015
Extent and Intensity
1/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Zdeňka Pitrunová (seminar tutor)
Mgr. Jana Vávrová Mašková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D. (alternate examiner)
Guaranteed by
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.
Department of Chinese Studies - Asia Studies Centre - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Jana Vávrová Mašková, Ph.D.
Supplier department: Department of Chinese Studies - Asia Studies Centre - Faculty of Arts
Timetable
each odd Tuesday 14:10–15:45 M24
Prerequisites (in Czech)
TYP_STUDIA ( N )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět se zaměřuje na prohloubení a specializaci metod kvalitativního výzkumu jako procesu zkoumání jevů a problémů v autentickém prostředí s cílem získat jejich kompletní obraz. Předmět se zaměřuje na problémy týkající se specifických problémů kvalitativního výzkumu v čínském prostředí. Předmět se zabývá řešením výzkumných projektů a praktickým nácvikem jednotlivých designů výzkumu. Jedním ze záměrů předmětu je naučit studenty postupy a metody, jimiž je možné rozkrýt a reprezentovat to, jak lidé chápou, prožívají a vytvářejí sociální realitu s ohledem na specifika čínského prostředí. Cílem je poukázat na možnosti a meze empirického výzkumu, se zaměřením na biografický a narativní výzkum, zakotvenou teorii a případovou studii.
Po úspěšném absolvování předmětu bude student schopen aplikovat některou z metod sběru dat na počátku terénního výzkumu, získat pochopení studovaného jevu, získaná data analyzovat a interpretovat a vypracovat výzkumnou zprávu, která je syntézou zkušenosti a teorie.
Student bude rozumět specifikám kvalitativního výzkumu v čínském prostředí a samostatně jim přizpůsobovat design výzkumu.
Syllabus (in Czech)
 • Základní tematické okruhy:
 • Etnografie, etnologie a kvalitativní výzkum
 • Výzkumný projekt, výzkumný problém, designy výzkumu
 • Zakotvená teorie
 • Oral history - biografický výzkum
 • Narativní výzkum
 • Případová studie
Literature
 • YIN, Robert K. Case study research : design and methods. 4th ed. Los Angeles, Calif.: Sage Publications, 2009. xiv, 219. ISBN 9781412960991. info
 • HAMMERSLEY, Martyn and Paul ATKINSON. Ethnography : principles in practice. 3rd ed. London: Routledge, 2007. xi, 275. ISBN 9780415396042. info
 • SILVERMAN, David. Ako robiť kvalitatívny výskum : praktická príručka. Translated by Martin Štulrajter. Bratislava: Ikar, 2005. 327 s. ISBN 8055109044. info
Teaching methods (in Czech)
přednášky, cvičení
Assessment methods (in Czech)
návrh výzkumu, aktivita na hodinách
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught once in two years.

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2015/KSCB801