PGK41A99 Srovnávací pedagogika

Filozofická fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/10/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Milan Pol, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr. (přednášející)
Mgr. Martin Sedláček, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ivana Klusáková
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý sudý pátek 7:30–11:35 K33, každý sudý pátek 12:30–16:35 K33
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory
Cíle předmětu
Kurz srovnávací pedagogiky seznamuje se základními teoriemi a koncepcemi této disciplíny a s její mezinárodní infrastrukturou. Důraz je položen na současné evropské a světové trendy ve výchově a vzdělávání v souvislosti se společenskými a dalšími podmínkami příslušných regionů. Studijním materiálem jsou práce významných postav světové srovnávací pedagogiky a prestižní komparativní studie posledních let, zejména z oblasti srovnávání vzdělávacích výsledků z produkce OECD a tematických studií EU. Základní metodou práce je metoda komparativní, přičemž za východisko komparací je brán současný stav české vzdělávací soustavy.
Osnova
  • (1)Postavení srovnávací pedagogiky v rámci pedagogických věd, synchronní a diachronní pohled, předmět jejího zkoumání, smysl a užití. Infrastruktura srovnávací pedagogiky, metody srovnávací pedagogiky. (2) Teorie srovnávací pedagogiky (teorie uplatňované ve srovnávacích studiích: teorie konvergence, teorie strukturálního funkcionalismu, teorie kulturního kapitálu, teorie sociální kontroly, marxistická teorie, modernizační teorie, teorie závislosti, teorie legitimity, ekonomická teorie). (3) Typologie světových vzdělávacích systémů (modely založené na systému sociální stratifikace, modely založené na identifikaci a srovnávání klíčových prvků vnitřní struktury vzdělávacích systémů, ekonomická typologie, typologie podle sociálního státu). (4) Typy a příklady realizovaných srovnávacích studií (IEA: TIMSS, RLS; OECD: PISA, PIRLS, přínosy a metodologická úskalí těchto studií). (5) Pohled na evropský kontext výchovy a vzdělávání (charakteristika od 60. let do současnosti, s důrazem na vliv sjednocovacích snah na evropské školství, role školy v Evropě, profesionalizace, standardy, kurikulum, financování). (6) Pohled na světové trendy ve výchově a vzdělávání v kontextu konkrétních podmínek demografických, ekonomických, technických a technologických, etnických, náboženských a ekologických (prognózy vývoje výchovy a vzdělávání, důsledky očekávaného vývoje pro školství: ekonomická náročnost, požadavky na učitele, počty učitelů, využívání technologií apod., srovnání mezinárodních ukazatelů vzdělání – UNESCO: Education for All, OECD: Education at a Glance). (7) Výchova a vzdělávání v rozvojových zemích, negramotnost a funkční gramotnost jako celosvětový problém (kampaně za gramotnost ve 20. století, funkční gramotnost v ČR – IALS, PIAAC). (8) Vzdělávací politika v různých systémech, školské reformy a jejich priority posledních desetiletí (9) Srovnání stavu a vývojových trendů v českém preprimárním, primárním a nižším sekundárním vzdělávání s vývojem ve vyspělých zemích (Statistiky ČR + statistiky EU, OECD a UNESCO). (10) Srovnání stavu a vývojových trendů v českém vyšším sekundárním vzdělávání s vývojem ve vyspělých zemích (Statistiky ČR + statistiky EU, OECD a UNESCO). (11) Srovnání stavu a vývojových trendů v českém terciárním vzdělávání s vývojem ve vyspělých zemích (Statistiky ČR + statistiky EU, OECD a UNESCO). (12) Srovnání stavu a vývojových trendů v českém vzdělávání dospělých s vývojem ve vyspělých zemích (Statistiky ČR + statistiky EU, OECD a UNESCO
Literatura
  • Správa a řízení škol: rady škol v mezinárodní perspektivě (Variant.) : Řízení a správa škol: rady škol v mezinárodní perspektivě. info
  • RABUŠICOVÁ, Milada. Hlavní témata, otázky a problémy vzdělávací politiky v moderní evropské společnosti v 60. a 90. letech 20. století. Studia Paedagogica, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, U3-4, Brno: Masarykova univerzita, 1999, roč. 1998-1999, č. 1, s. 25-41. ISSN 1211-6971. info
  • PRŮCHA, Jan. Vzdělávání a školství ve světě :základní mezinárodní komparace vzdělávacích systémů. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 319 s. ISBN 80-7178-290-4. info
  • VÁŇOVÁ, Miroslava. Teoretické a metodologické otázky srovnávací pedagogiky. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 1998. 91 s. ISBN 80-86039-51-X. info
  • WALTEROVÁ, Eliška. Objevujeme Evropu :kniha pro učitele. Praha: Karlova univerzita, 1997. 219 s. ISBN 80-86039-27-7. info
  • JEŽKOVÁ, Věra a Eliška WALTEROVÁ. Vzdělávání v zemích Evropské unie. V Praze: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1997. 194 s. ISBN 80-86039-19-6. info
  • WALTEROVÁ, Eliška. Kurikulum : proměny a trendy v mezinárodní perspektivě. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 185 stran. ISBN 8021008466. info
  • JŮVA, Vladimír a Čestmír LIŠKAŘ. Úvod do srovnávací pedagogiky. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 223 s. info
Výukové metody
Přednáška a seminář
Metody hodnocení
Typ výuky: 1 hodina přednáška + 1 hodina seminář Podmínky pro zíkání kreditů: prezentace seminární práce a písemná zkouška
Informace učitele
Povinná literatura: Education at a Glance. OECD Indicators. OECD, Paris. (vydáváno každoročně) Education for All. Unesco, Paris (výroční zprávy). Průcha, J.: Vzdělávání a školství ve světě. Portál, Praha 1999. Průcha. J. Srovnávací pedagogika. Praha: Portál, 2006. Váňová, M.: Teoretické a metodologické otázky srovnávací pedagogiky. PdF UK, Praha 1998. Walterová, E. Srovnávací pedagogika. Vývoj a proměny v globálním kontextu. Praha: PdF UK, 2006. World Education Report. Unesco. Paris. (vydáváno každoročně) Doporučená literatura: A Decade of Reforms at Compulsory Education Level in the European Union (1984-94). EURYDICE, The Information Nerwork on Education in Europe, Brusel 1997. Analýza vzdělávací politiky 1999, Ústav pro informace ve vzdělávání, Praha 2000. Bray, M., Adamson, B., Mason, M (eds.). Comparative Education Research. Hong Kong: CERC, University of HK, Springer, 2007. Halls, W., D. (Ed): Comparative Education. Contemporary Issues and Trends. Jessica Kingsley Publishers, Unesco, 1990. Husén, T., Tuijnman, A., Halls, W.D. (ed): Schooling in Modern European Society. A Report of the Academia Europaea. Pergamon Press, Oxford 1992. Ježková, V., Dvořák, D., Greger, D., Daun, H. (2011). Školní vzdělávání ve Švédsku. Praha: Karolinum. Ježková, V., Dvořák, D., Chapman, Ch. (2010). Školní vzdělávání ve Velké Británii. Praha: Karolinum. Ježková, V., Kopp von, B., Janík, T. (2008). Školní vzdělávání v Německu. Praha: Karolinum. Lawn, M. (ed.) (2008). The Rise of Data in Education Systems: collection, visualisation and use. UK: Symposium Books. Meyer, H. D., Benavot, A. (2013). PISA, Power, and Policy: the emergence of global educational governance. UK: Symposium Books Pol, M., Rabušicová, M.: Správa a řízení škol: Rady škol v mezinárodní perspektivě. Paido, Brno 1996. Prokop, J. K otázkám srovnávací pedagogiky. Praha: Karolinum, 2003. Pre-school and Primary Education in the European Union. EURYDICE, Brusel 1994. Rabušicová, M.: Hlavní témata, otázky a problémy vzdělávací politiky v moderní evropské společnosti v 60. až 90. letech 20. století. In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada pedagogická, U3, Brno 1999. Rabušicová, M.: Gramotnost: staré téma v novém pohledu. Masarykova univerzita a Georgetown, Brno 2002. Rabušicová, M., Rabušic, L. (editoři). Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. Masarykova univerzita, Brno, 2008. Učení je skryté bohatství. Zpráva mezinárodní komise UNESCO „Vzdělávání pro 21. století“. PdF Univerzity Karlovy, Ústav výzkumu a rozvoje školství, Praha 1997. Vyučování a učení. Cesta k učící se společnosti (Bílá kniha o vzdělávání a odborné přípravě). Učitelské noviny – Gnosos, Praha 1997. Walterová, E., Ježková, V.: Vzdělávání v zemích Evropské unie. PdF UK, Centrum evropských studií, Praha 1997. Walterová, E. a kol.: Objevujeme Evropu. PdF UK, Centrum evropských studií, Praha 1997. Walterová, E.: Kurikulum, proměny a trendy v mezinárodní perspektivě. MU, Brno 1994 Zprávy o národní politice ve vzdělávání, Česká republika. OECD, Paris 1996.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.