PV1B106 Historical Statistics

Faculty of Arts
Autumn 2016
Extent and Intensity
1/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D. (lecturer)
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Martina Maradová
Supplier department: Department of History - Faculty of Arts
Timetable
Wed 10:50–12:25 M21
Prerequisites (in Czech)
Schopnost samostatné práce s prameny a odbornou literaturou, základní znalost latiny.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními statistickými pojmy, vývojem statistického bádání, kvantitativními metodami v historickém výzkumu, etapami a technikou historicko-statistické práce, popisem jednorozměrných statistických souborů, problematikou středních hodnot, dále mírou variace, indexy, časovými řadami a způsoby jejich vyrovnávání. Základní informace budou poskytnuty také k práci s vícerozměrnými statistickými soubory. Uvedená témata budou studentům objasněna na příkladu statistické analýzy pramenů hromadné povahy z různých časových období od středověku až po 20. století.
Syllabus (in Czech)
 • 1.Úvod, pojmy, postupy
 • 2.Středověk: Městské berní a účetní prameny
 • 3.Středověk: Urbáře a vrchnostenské účty
 • 4.Středověk: Možnosti zpracování „sériových“ pramenů (testamenty ad.)
 • 5.Vývoj statistiky v raném novověku a přehled základních pramenů
 • 6.Možnosti zpracování pramenů vrchnostenské správy z protostatistického období (pozemkové knihy)
 • 7.Možnosti zpracování pramenů zemské správy z protostatistického období (katastry)
 • 8.Práce se statistickými prameny 19. století
 • 9.Práce se statistickými prameny 20. století
Literature
  required literature
 • Kvantitativní metody a historická statistika. In: Hroch, Miroslav a kolektiv: Úvod do studia dějepisu. Praha 1985, s. 215-222.
 • HAVRÁNEK, Jan and Josef PETRÁŇ. Základy statistické metody pro historiky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1963. info
  recommended literature
 • Stuchlý, Jaroslav: Statistika I. Cvičení ze statistických metod pro managery. Praha 1999, s. 30-50.
 • Bělina, Pavel: K počátkům statistiky v českých zemích. Československý časopis historický 25, 1977, č. 1, str. 63-86.
 • MORAVOVÁ, Jiřina. Základy sociální statistiky. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1998. 211 s. ISBN 8070793708. info
Teaching methods (in Czech)
Studenti pracují v semináři s prameny a na základě instrukcí a pod vedením přednášejícího samostatně analyzují vybrané prameny a seznamují se s jejich výpovědními možnostmi a limity.
Assessment methods (in Czech)
Předmět je ukončen kolokviem, které zahrnuje vypracování seminární práce a úspěšné zvládnutí závěrečného testu zaměřeného na znalost hlavních pojmů a (proto)statistických pramenů.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Information on course enrolment limitations: Zapisují imatrikulační ročníky 2016 a následující.
The course is also listed under the following terms Autumn 2017, Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2016, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2016/PV1B106