RLB262 Foucault, analýza diskurzu a teorie náboženství

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Milan Fujda, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Sedlářová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé liché pondělí 10:00–11:40 pracovna
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Michel Foucault patří jednoznačně k nejvýznamnějším myslitelům 20. století. Jeho myšlení ovlivnilo nebývalým způsobem podobu všech společenskovědních disciplín a v každé z nich vedlo k hluboké sebereflexi a výraznému přehodnocení dosavadních přístupů. Foucaultovy analýzy diskursu, moci a utváření já tvoří dnes základ celé řady metodologických přístupů v sociálních vědách, a obeznámenost s Foucaultovým myšlením je tak jedním ze základních předpokladů chápání současných společenskovědních diskusí. Pro religionistiku má zásadní význam jak Foucaultovo pojetí historiografie, tak další rozpracovávání jeho myšlenek v sociologii a kulturní antropologii.
Cílem tohoto kurzu proto je uvést studenty prostřednictvím četby a diskusí o ní do myšlení Michela Foucaulta. V rámci kurzu budou seznámeni s jeho vlivem na soudobé sociální vědy a s vybranými způsoby aplikace a rozpracování archeologie vědění.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu studující
porozumí hlavním principům a postupům Foucaultovy archeologie vědění;
budou mít přehled o možnostech využití archeologické analýzy v sociálních vědách;
pochopí některé vlivné způsoby jejího rozvinutí v sociologii a historiografii;
dokáží tuto analýzu provádět.
Osnova
 • (0) Organizační setkání.
 • (1) Úvodní přednáška: Foucault, archeologie a sočasné socální vědy.
 • (2) Diskurs.
 • (3) Subjekt.
 • (4) Dějiny a genealogie.
 • (5) Archeologie.
 • (6) Společenské vědy a zrození člověka.
 • (7) Diskursivní a nediskursivní formace.
 • (8) Historické formace a jejich změny.
 • (9) Moc.
 • (10) Péče o sebe.
 • (11) Inspirace Foucaultem I: Sociální pole a kapitál (Pierre Bourdieu).
 • (12) Inspirace Foucaultem II: Subaltern studies a analýza moci v koloniálním kontextu.
Literatura
  povinná literatura
 • FOUCAULT, Michel. Dohlížet a trestat :kniha o zrodu vězení. Translated by Čestmír Pelikán. Praha: Dauphin, 2000. 427 s. ISBN 80-86019-96-9. info
 • FOUCAULT, Michel. Myšlení vnějšku. Praha: Herrmann & synové, 1996. 303 s. info
  doporučená literatura
 • FOUCAULT, Michel. Slova a věci. Translated by Jan Rubáš. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2007. v, 309. ISBN 9788025117132. info
 • FOUCAULT, Michel. Vůle k vědění : dějiny sexuality. I. : Dějiny sexuality. I., Vůle k vědění (Přid.). Praha: Herrmann & synové, 1999. 189 s. info
 • DELEUZE, Gilles. Foucault. V Praze: Herrmann & synové, 1996. 191 s. info
 • FOUCAULT, Michel. Diskurs ; Autor ; Genealogie : tři studie. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1994. 115 s. ISBN 8020504060. info
Výukové metody
přednášky, semináře
Metody hodnocení
Podmínky ukončení:
(1) Aktivní diskuse při seminářích (případně odevzdané position papery). (20 %)
(2) Esej o vybraném aspektu Foucaultovy archeologie. (50 %)
(3) Ústní rozmluva o eseji. (30 %)
Informace učitele
1. V případě nepřítomnosti na seminární diskusi jsou studenti povinni odevzdat position paper o délce tří odstavců obsahujících: a) stanovisko/názor/pojetí autora, b) zdůvodnění stanoviska autora, c) polemiku s autorem, případně návrh alternativního řešení problému.
2. Esej má délku konferenčního příspěvku (cca 4-8 stran [1 s=1800 znaků]). Jejím cílem je podat rozbor některého aspektu Foucaultovy metody s případným rozpracováním jejího významu a použitelnosti v rámci religionistického bádání. Jinou možností je pokus o zpracování některého problému (nejlépe řešeného v diplomové práci) způsobem využívajícím Foucaultovy metodologické postupy.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, podzim 2013, podzim 2020.