CS

FF:VH_328 Moravian folk song - Course Information

VH_328 Moravian folk song

Faculty of Arts
Autumn 2018
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Bc. Klára Hedvika Mühlová (lecturer)
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (assistant)
Supervisor
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Jan Karafiát
Supplier department: Department of Musicology - Faculty of Arts
Timetable
Mon 18:00–19:40 N43
Prerequisites (in Czech)
Předmět je otevřen zájemcům o problematiku všech pokročilostí, oborových zaměření, dispozic i individuálních zájmů.
Nejsou vyžadovány žádné zvláštní předpoklady, či znalosti.
Hudební atributy studenta nebudou žádným způsobem přezkoumávány ani nijak testovány.
Klíčový je zájem a chuť naučit se novým věcem, i zájem zapojit se.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 40 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 13/40, only registered: 0/40, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/40
Fields of study the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámení se s proměnami pohledů na repertoár moravské lidové písně v dílech významných sběratelů, skladatelů, etnografů, regionálních osobností, hudebních teoretiků a dalších badatelů, tak, aby studenti dokázali poznatky sami kriticky vnímat, hodnotit - a následně cíleně aplikovat při vlastní praktické muzikologické, potažmo etnomuzikologické, etnografické, sociálně antropologické, či kulturologické badatelské práci. Hlavní důraz bude kladen na hudební složku lidové písně a charakteristiku klíčových hudebních, a hudebně-strukturních, fenoménů, s daným repertoárem spjatých.
Předmět počítá s uplatněním, a u účastníků kurzu především rozvojem, analytických kompetencí při badatelském nakládání s písňovým tvarem.

Předmět má formu tematicky zaměřeného semináře s těžištěm v četbě, studiu a důkladném (a systematickém) obeznámení se s původními texty, dalšími doplňujícími zdroji, a otázkami po možnostech studia, k jednotlivým konstitutivním dílům v oblasti sběru, třídění, vydávání, zkoumání a šíření moravských lidových písní od 19. století do současnosti. V rámci výuky budou představeny i nejsoučasnější vývojové tendence českého i zahraničního etnomuzikologického bádání o lidové písni, a možnost jejich využití při kritickém zhodnocení starších badatelských a sběratelských modelů. Četba textů a poslech písní bude doplněn případovými studiemi, ukázkami (dobré i méně dobré) praxe, ukázkami pramenů a workshopy s odborníky, případně exkursemi.

Důraz je kladen na utřídění, systematizaci a napojení poznatků nabytých studiem v jiné předchozí (akademické, praktické i mimoškolní - např. zájmové) přípravě, či vytvoření základního rámce pro vstupní orientaci v problému. Akcentována budou hlediska systematická, teoretická a aplikační, s přesahem k interdisciplinárním vazbám a souvislostem - jak do oblasti příbuzných, i vzdálenějších, humanitních disciplín, tak oborů společenskovědních, a, v synergii se studovanou problematikou, (výběrově) i exaktních.

Teoretický základ předmětu připravuje studenta na konfrontaci se znějícím živým hudebním tvarem, a doplňuje poznatky získané studiem v jiných předmětech hudební teorie, potažmo systematické hudební vědy.
Pozornost bude věnována i praktickým otázkám plánování, přípravné rešerše, organizace a vnitřní strukturace terénního výzkumu podle současných badatelských modelů.
Learning outcomes (in Czech)
Po absolvování bude student schopen:
- orientace v jednotlivých stádiích sběratelské, a další odborné péče o repertoár moravské lidové písně;
- orientace v souvislostech a mechanismech tvorby, udržování a obnovy písňového fondu jak je popisují jednotliví autoři a badatelé;
- charakterizovat a popsat hlavní myšlenky klíčových koncepcí analýzy a teoretického popisu (na mikro- i makroúrovni) daného repertoáru, a vybrané prvky aplikovat;
- základním způsobem popsat, zařadit, s ohledem na dostupnou teorii utřídit, a deskriptivně strukturovat zvolený písňový, či repertoárový, útvar pro potřeby dalšího odborného rozpracování;
- orientace v relevantní české, i zahraniční analytické terminologii k problematice;
- charakterizovat hlavní, „identitní“ specifika, specifické jevy a příznačné stavebné znaky diskutovaných segmentů studovaného repertoáru;
- samostatně uvažovat a hodnotit předkládaná odborná témata, při střídání různých badatelských perspektiv (důraz na kritický odstup);
- na podkladě studovaných jevů formulovat hypotézy výchozí pro vlastní výzkum;
- samostatně, i týmově, vyhledávat relevantní případy pro uplatnění analýzy;
- samostatně, i týmově, vyhledávat relevantní případy pro vlastní výzkum;
- v návanzosti na případové studie a exkurse rozmyslet potřeby pro plánování terénního výzkumu;

Předmět zájemcům nabídne:
- přehled základních pramenů k jednotlivým vývojovým obdobím zkoumání repertoáru moravské lidové písně;
- tematicky relevantní prameny k diskutovaným badatelům a sběratelům;
- přehled klíčových současných publikací a metodik k problematice (české, zahraniční, interdisciplinární rozšíření výběru);
- seznámení s domácími i zahraničními periodiky a lexiky orientovanými na probíraná témata;
- sumarizaci hlavních relevantních tematických databází a bibliografií;
- znalost základní terminologie analýzy písňového tvaru;
- hlavní linie zájmu, a užité postupy hudební teorie při výzkumu moravské lidové písně;
- rozvahu nad možnostmi zapojení nových technologií do výzkumu a péče o repertoár moravské lidové písně.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Úvod do studia, propedeutika, organizační informace
 • 2. Metodologické problémy tématu v synchronní a diachronní perspektivě;
 • postmoderní, uměnovědné a mezioborové souvislosti tématu;
 • kritické momenty výzkumu;
 • nejstarší období (a prameny) bádání o moravské lidové písni;
 • 3. František Sušil (1804 - 1868),
 • kontext, doba, badatelský odkaz a jeho důsledky pro další vývoj
 • 4. František Bartoš (1837 - 1906)
 • a dimenze jeho badatelského, i kulturně společenského (a iniciačního)
 • přínosu a odkazu
 • 5. Leoš Janáček (1854 - 1928), Státní ústav pro lidovou píseň,
 • současné janáčkovské projekty v oblasti folkloristického díla;
 • databázové systémy
 • 6. Vlivy moravské lidové písně v oblasti artificiální hudby
 • 7. Vladimír Úlehla (1888 - 1947),
 • koncepce empirického výzkumu (L. Janáček, Antonín Sychra (1918 - 1969),
 • dobová technika;
 • rané fáze formalizace ve sběru, katalogizaci a analýze písní);
 • moravská lidová píseň v zahraničí (migrace a reflexe)
 • 8. Alois Hába (1893 - 1973),
 • otázky mikrointervaliky;
 • improvizace a autentická interpretace jako badatelské téma moravského písňového repertoáru;
 • etnoorganologická problematika
 • 9. Slavistické a komparatistické koncepce v oblasti moravského písňového repertoáru
 • (Ludvík Kuba (1863 - 1956),
 • Volodymyr Leonidovyč Hošovskyj (1922 - 1996));
 • evropské badatelské (i novější „globální") koncepce zasahující oblast zvnějšku,
 • či přidružující repertoár pod příslušnost k vyššímu areálovému celku
 • 10. Karel Vetterl (1898 - 1979),
 • vliv rozvoje technologií na studium repertoáru
 • 11. Lidová duchovní píseň a podoby jejího výzkumu;
 • tematika (obsahová stránka, tematické - a funkční - kategorie repertoáru)
 • moravské lidové písně jako problém;
 • otázky kategorizace repertoáru, jejího vývoje a proměn názorů na odvozování pořádacích mechanismů kategorizačního třídícího systému
 • 12. Analytické modely v rozboru moravské lidové písně
 • (Jiří Vysloužil, Alois Hába, Jan Trojan, Miloš Štědroň, Dušan Holý ad.);
 • vybrané jevy - modalita a flexibilní diatonika, nápěvy s kolísavými stupni, hudecké funkce, melodická rezidua a archaismy,
 • celotónová melodika, mikrointervalika...;
 • problematika harmonizace a úprav písní;
 • repertoárové paralely se zahraničním;
 • automatizace a formalizace analýzy
 • 13. Dušan Holý (* 1933); Sociální a etnické teorie utváření repertoáru
 • (variablita repertoáru, procesy utváření a generačního přenosu repertoáru atd.);
 • pronikání sociálně-antropologické a kulturologické etnomuzikologie anglosaského typu do problematiky;
 • zahraniční výzkumy moravské lidové písně a „globalizace“ repertoáru;
 • autenticita v postmoderním (a popkulturním) kontextu - alternativní, nonartificiální hudba, „world music";
 • improvizace a současné úpravy moravských písní z pohledu rozličného vymezení „tradice" a konceptu autenticity
Literature
  required literature
 • Moravské národní písně : s nápěvy do textu vřaděnými [Sušil, 1941]. Edited by František Sušil. 3. vyd. Praha: Čin, 1941. 794 s. info
 • BARTOŠ, František and Leoš JANÁČEK. Národní písně moravské. Vyd. 2., v ERM 1. Praha: ERM, 1995. 141 s. ISBN 80-85913-05-4. info
 • JANÁČEK, Leoš. O lidové písni a lidové hudbě : dokumenty a studie. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955. 661 s. info
 • Národ v písni : tisíc národních písní. Edited by Jan Seidel, Edited by Vítězslav Novák. Praha: L. Mazáč, 1940. 419 s., 6. info
 • ÚLEHLA, Vladimír. Živá píseň. 1949. info
 • VETTERL, Karel and Olga HRABALOVÁ. Nápěvy lidových písní z Moravy a Slezska a jejich základní melodické typy. Brno: Etnologický ústav AV ČR, 2003. 93 stran. ISBN 8085010526. info
 • JANÁČEK, Leoš. Folkloric studies :(1886-1927) : essays, reviews, feuilletons and articles. Vyd. v této řadě 1. Brno: Editio Janáček, 2009. clviii, 46. ISBN 9788090405226. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Jarmila. Vzaty do fonografu : slovenské a moravské písně v nahrávkách Hynka Bíma, Leoše Janáčka a Františky Kyselkové z let 1909-1912. 1. vyd. Brno: Etnologický ústav AV ČR, Praha - pracoviště Brno, 2012. 2 sv. ISBN 9788087112625. info
 • HOLÝ, Dušan. Problémy vývoje a stylu lidové hudby. Lidová taneční hudba na moravské straně Bílých Karpat v subregionu Horňácko (Development and style of folk music. Folk dance music on the Moravian side of the White Carpathians in the Horňácko sub-region). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 179 pp. Etnologické studie, sv. 15. ISBN 978-80-210-6629-8. Online knihkupectví Munipress info
 • SEHNAL, Jiří and Jiří VYSLOUŽIL. Dějiny hudby na Moravě. : Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2001. Vlastivěda Moravská. Země a lid. Svazek 12. ISBN 80-7275-021-6. info
 • PEČMAN, Rudolf. Morava v české hudbě. Brno, 1985. info
 • FROLCOVÁ, Věra. Výzkum lidové duchovní písně v 21. století a metodické inspirace Václava Frolce. In: Národopisný věstník 71 (2012), č. 2, s. 5–16.
 • TROJAN, Jan. Moravská lidová píseň: melodika : harmonika : o harmonické struktuře lidové písně jako rezultátu melodické složky. Praha: Editio Supraphon, 1980.
 • NETTL, Bruno. Theory and method in ethnomusicology. London: Free Press of Glencoe, 1964.
 • STONE, Ruth M. Theory for ethnomusicology. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, 2008. xiii, 242. ISBN 9780132408400. info
 • HOŠOVSKIJ, Volodymyr. U pramenů lidové hudby Slovanů : studie z hudební slavistiky. Translated by Olga Hrabalová - František Hrabal. 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1976. 332 s., [1. info
 • VOLEK, Jaroslav. Modalita a její formy z hlediska hudebně teoretického. Praha: Svaz českých skladatelů a koncertních umělců, 1980.
 • ZAPLETAL, Miloš. Horňácké lidové písně z pohledu modality a flexibilní diatoniky (Folk songs of Horňácko from the viewpoint of modality and flexible diatonic). Opus musicum : hudební revue, Brno: Opus musicum, 2012, roč. 44, č. 5, p. 22-40. ISSN 0862-8505. info
 • UHLÍKOVÁ, Lucie. Hudební a taneční folklor v ediční praxi. Vyd. 1. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2011. 286 s. ISBN 9788087112571. info
  recommended literature
 • TONCROVÁ, Marta. K výzkumu repertoárových celků v lidové písni slezské oblasti. In Opus Musicum, roč. III, 1971, č. 5 - 6, s. 142 - 146.
 • AXMAN, Emil. Morava v české hudbě 19. století. Praha: Matice česká, 1920.
 • BALLOVÁ, Ľuba. Totožnost a podobnost melódií: príspevok k aplikácii matematických metód v muzikologickom výskume. Bratislava: Opus, 1982.
 • ZAPLETAL, Miloš. K otázce klasifikace a formalizované analýzy tónin (zejména v lidové hudbě) (On the issue of classification and formalized analysis of tone-modes (especially in folk music)). In Typologie tradiční hudby. 2016. info
 • TYLLNER, Lubomír. Tradiční hudba : hledání kořenů. 1. vyd. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2010. 222 s. ISBN 9788087112434. info
 • TROJAN, Jan. Josef Schreier (1718-?) : podivuhodné osudy života a díla zapomenutého moravského skladatele a kantora. V Olomouci: Votobia, 2005. 136 s. ISBN 8072202383. info
 • NETTL, Bruno. The study of ethnomusicology : thirty-one issues and concepts. New edition. Urbana: University of Illinois Press, 2005. xiii, 513. ISBN 9780252030338. info
 • TROJAN, Jan. Kantoři na Moravě a ve Slezsku v 17.-19. století :jejich sociální postavení, společenská funkce a význam ve vývoji národní hudební kultury. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2000. 671 s. ISBN 80-7275-006-2. info
 • TROJAN, Jan. Nové národní písně Františka Bartoše (1882) : faksimile výbraných zápisů s komentáři. Zlín: Studijně-dokumentační středisko Františka Bartoše Muzea jihovýchodní Moravy, 1996. 151 s. : i. info
 • ELSCHEKOVÁ, Alica and Oskár ELSCHEK. Úvod do štúdia slovenskej ľudovej hudby. V Bratislave: Národné osvetové centrum, 1996. 232 s. ISBN 80-7121-079-X. info
 • ŠTĚDROŇ, Miloš. Základy polymelodiky (12 analýz) (The Principles of the Polymelody (12 Analyses)). Brno: Masarykova univerzita, 1993. 143 pp. ISBN 80-210-0445-2. info
 • Hudobnofolklórne druhy a ich systémové súvzťažnosti. Edited by Oskár Elschek. 1. vyd. Bratislava: Veda, 1988. 169 s. : i. info
 • KRESÁNEK, Jozef. Slovenská ľudová pieseň so stanoviska hudobného. Bratislava: Slovenská akademia vied a umení, 1951. info
 • KUBA, Ludvík. Cesty za Slovanskou písní, 1885-1929. Sv. 1, Slovanský západ a východ. V Praze: Nákladem Slovanského ústavu, 1933. info
 • HOSTINSKÝ, Otakar. Česká světská píseň lidová : úvahy národopisné a hudební. V Praze: nákladem F. Šimáčka, 1906. 98 s. info
Teaching methods (in Czech)
1. Kontaktní výuka:
Seminární výklad s prezentací, společné čtení textů, skupinové analýzy, případové studie, skupinová diskuse. Setkání s expertem. Setkání s odborníkem z praxe. Případové studie a rešerše účastníků. Kritické diskusní fórum. Terénní exkurse, návštěva partnerských pracovišť.
2. Online výuka:
Případové rešerše elektronických zdrojů, online multimediální výukové materiály, strukturovaný harmonogram elektronické četby, elektronické studijní materiály.
Práce s databázemi.
3. Domácí příprava studenta: Četba k probíraným tématům, analýzy a rešerše, seminární projekt v souladu s individuálním zájmem studenta.
Assessment methods (in Czech)
Projekt, kolokvium.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught only once.
Teacher's information
http://www.nulk.cz/zdroje-informaci/digitalni-edice-zpevniku/

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2018/VH_328