PSBA004 Úvod do psychologie

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Tatiana Malatincová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé liché pondělí 14:00–15:40 C33
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PSBA004/01: Po 10:00–10:50 C51, T. Malatincová
PSBA004/02: Po 11:00–11:50 C51, T. Malatincová
PSBA004/03: Po 12:00–12:50 C51, T. Malatincová
PSBA004/04: Po 13:00–13:50 C51, T. Malatincová
Předpoklady
Součástí předmětu (podobně jako celého studia v oboru Psychologie) je studium odborné literatury v anglickém jazyce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle předmětu jsou následující:
1. Představit psychologii jako obor, vědu a oblast aplikace, včetně jejich disciplin, interdisciplinárních přesahů a metod
2. Představit základní povahu psychologických konstruktů a základní témata řešena v rámci různých oblastí psychologie
3. Uvést studenta do základů kritického a vědeckého myšlení a odborné argumentace
4. Představit základní typy odborných zdrojů informací a uvést studenta do základů práce s těmito zdroji, včetně vyhledávání a zpracování
5. Uvést studenta do základů akademického psaní, včetně správného citování zdrojů
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student:
- znát postavení psychologie v systému věd a její povahu jakožto empirické pravděpodobnostní vědy
- mít přehled v základních oblastech aplikace a nutných kvalifikačních postupech
- schopen rozeznat základní charakteristiky kritického vědeckého myšlení od pseudovědeckého myšlení a aplikovat tuto schopnost na uvažování o běžných psychologických otázkách
- znát základní specifické rysy psychologických konstruktů, teorií, definic a metod
- orientovat se v základních psychologických oblastech a otázkách, kterými se zabývají
- znát přínos a podstatu interdisciplinárních zdrojů poznatků, s nimiž psychologie pracuje
- chápat limitace a neustálou proměnlivost poznatků získaných skrz empirické bádání
- schopen rozeznávat klíčová témata od proměnlivých přístupů
- orientovat se v odborné psychologické literatuře, znát typy odborných zdrojů a umět zhruba posoudit jejich kvalitu
- schopen pracovat s elektronickými databázemi zdrojů a vyhledávat zdroje k tématům
- správně citovat podle citačního standardu APA
- schopen napsat jednoduchou rešerši vědecké studie
- znát základné žánry akademického psaní a požadavky kladené na seminární práce
Osnova
 • TÉMATA PŘEDNÁŠEK: 1. Úvod: Náplň předmětu a podmínky ukončení. Informace ke studiu na VŠ – průběh studia, pravidla, základy akademické etikety.
 • 2. Psychologie jako obor: Postavení v systému věd. Psychologické disciplíny. Obsah bakalářského studia psychologie.
 • 3. Úvod do kritického a vědeckého myšlení: Vědecké versus pseudovědecké uvažování. Stručné dějiny vědeckého myšlení. Deduktivní a induktivní usuzování. Odborný argument a chyby kritického myšlení.
 • 4. Povaha a vývoj psychologických teorií: Paměť a učení. Studium jako rozvoj poznání. Hloubkové učení.
 • 5. Interdisciplinární modely v psychologii: Psychologie a filosofie, biologie, kognitivní věda.
 • 6. Odborné zdroje informací: Typy zdrojů. Elektronické informační zdroje MU. Vyhledávání zdrojů. Citace podle APA. Psaní odborných prací.
 • 7. Psychologie jako pravděpodobnostní věda: Povaha a limitovanost poznatků v psychologii. Pravidla induktivního usuzování. Důležitost statistiky v psychologii. Závislost psychologických konstruktů na metodologii. Typy konstruktů v psychologii.
 • 8. Vývoj a rozmanitost psychologických konstruktů: Osobnost, inteligence, temperament. Psychologie interindividuálních rozdílů. Typy měření v psychologii. Psychodiagnostika osobnosti a schopností.
 • 9. Lidské chování: Chování jako funkce osoby a prostředí. Lidské chování ve srovnání se zvířecími modely a ekonomickými modely racionálního chování. Specifika lidského prožívání. Sociální procesy, vědomí, automatické versus záměrné chování, seberegulace. Sociálně-psychologický experiment. Etika psychologického bádání.
 • 10. Lidský vývoj a duševní zdraví: Důležitost vývojové psychologie. Celoživotní vývoj jedince. Dědičnost versus prostředí. Psychologie a makrosociální jevy. Zkoumání vývojových fenoménů. Duševní zdraví versus psychopatologie. Pojetí normality.
 • 11. Psychologie v praxi: Aplikované disciplíny a profesní oblasti – náplň a kvalifikace.
Literatura
  povinná literatura
 • Publication manual of the American Psychological Association. Sixth edition. Washington, DC: American Psychological Association, 2010. xviii, 272. ISBN 9781433805622. info
  doporučená literatura
 • Ciccarelli, S. K., & White, J. N. (2017). Psychology (5th ed.). Pearson.
 • Gleitman, H., Gross, J., & Reisberg, D. (2011). Psychology (8th ed.). W. W. Norton & Company.
 • Myers, D. G., & DeWall, C. N. (2015). Psychology (11th ed.). Worth Publishers.
 • Coon, D., & Mitterer, J. O. (2012). Psychology: Modules for active learning (13th ed.). Wadsworth Cengage Learning.
 • Lilienfeld, S. O., Lynn, S. J., Namy, L. L., & Woolf, N. J. (2015). Psychology: From inquiry to understanding.Pearson.
 • Slife, B. D., Reber, J. S., & Richardson, F. C. (eds.) (2004). Critical thinking about psychology: Hidden assumptions and plausible alternatives. American Psychological Association.
 • Lilienfeld, S. O., Lynn, S. J., Ruscio, J., & Beyerstein, B. L. (2010). 50 great myths of popular psychology: Shattering widespread misconceptions about human behavior. Wiley-Blackwell.
 • DIENES, Zoltán. Understanding psychology as a science : an introduction to scientific and statistical inference. First published. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008. ix, 170. ISBN 9780230542303. info
 • Critical thinking in psychology. Edited by Henry L. Roediger - Robert J. Sternberg - Diane F. Halpern. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. xii, 340. ISBN 9780521845892. info
 • SINNOTT-ARMSTRONG, Walter a Robert J. FOGELIN. Understanding arguments : an introduction to informal logic. Ninth edition. Stamford: Cengage Learning, 2015. xvi, 510. ISBN 9781285197364. info
 • KAHNEMAN, Daniel. Thinking, fast and slow. 1st ed. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011. 499 s. ISBN 9780374275631. info
 • Ridley, D. (2012). The literature review: A step-by-step guide for students (2nd. ed.). SAGE.
 • MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta, 2006. 481 s. ISBN 8080632197. info
 • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
Výukové metody
Výuka se skládá z přednášek, videopřednášek, seminářů a domácích úkolů zaměřených na kritické myšlení a rozvoj akademických kompetencí.
Přednášky zahrnují výklad základních témat uvedených v sylabu předmětu. Přednášky v rámci kontaktní výuky probíhají každý druhý týden. Online přednášky budou dostupné v rámci e-learningu v ELFu.
Semináře probíhají každý týden a trvají 45 minut. Zahrnují skupinovou diskusi na předem stanovená témata, především z oblasti "každodenní psychológie". Cílem seminářu je ilustrovat, jak se pravidla probíraná v přednáškách uplatňují v přemýšlení o psychologických tématech z běžného života a proč toto přemýšlení vyžaduje integraci poznatků z různých psychologických disciplín. Do seminárních skupin se studenti přihlašují přes Informační systém.
Od studentů se očekává, že si v rámci přípravy na seminář prostudují dostupné materiály včetně videopřednášek. Docházka v seminářích je povinná.
Metody hodnocení
Pro úspěšné absolvování předmětu je nutno splnit 80% dochádzku v seminářích a vypracovat všechny domácí úkoly včas a v požadované kvalitě.
Předmět je ukončený ústním kolokviem ve zkouškovém období, které má formu diskuse ve skupinách. Studenti si losují vždy jedno z témat, která budou mít k dispozici před ukončením výuky.
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf3/course/view.php?id=4725
Průběh, materiály a úkoly k předmětu jsou obsaženy v e-learningovém kursu v ELFu (E-learning FF MU).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.