PSMA004 Consulting and Counselling Psychology for Children and Adolescents

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
1/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
Department of Psychology - Faculty of Arts
Contact Person: Jarmila Valchářová
Supplier department: Department of Psychology - Faculty of Arts
Timetable
Mon 8:00–9:40 D21
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The subject is conceived as a systematical overview of relations with others psychological disciplines and contents of investigation with focus on counseling care of children and juveniles in individual stages of their development.
The aim: providing of general knowledge base of psychological counseling for children and adolescents.
Learning outcomes
After the course students will be able to adequate control terminology and will be familiar with the diagnostic categories. At the end of the course students will to state thestrategy of counseling process for the above mentioned issues, adequate procedure of examination and build battery of relevant psychodiagnostic methods.
Syllabus
 • Following issues will be discussed in this course: the structure of the counseling process (anamnesis, assessment and diagnostic methods), causes of school failure, attention disorders, specific study development disorders - dyslexia, dysgraphy, dysortography (definition, etiology etc.), pre-school period, school period, career, professional consultancy, emotion disorders in childhood and adolescence, mental deprivation, children and their school class, educational psychology. Program would be enriched with case studies. 1. Pedagogical-psychological counseling. Actual state, development, education, relation and cooperation with other disciplines, personality of psychologist. 2. Counseling care of children and adolescents in the life course. Counseling process, overview of the issues, diagnostic devices, types of examinations. 3. Developmental language disorders. Language development and its pathology, pronunciation disorders, articulation and speech rhythm, disorders of grammatical sentence construction, social use of language. 4. Mental deficiency Definition, diagnostics, epidemiology, etiology, and pathogenesis. Clinical forms of m. d., prognosis, differential diagnosis, professional care. 5. Pervasive developmental disorders. Autism, Asperger s syndrome, schizoid disorder in childhood. 6. Activity and attention disorders. Hyperactivity, impulsivity, hyperkinetic disorder, ADHD. 7. Pre-school age. Irregular development. School attendance capability. Laterality in counseling process. 8. School age Start of school attendance, school performance. School relevant deficiencies in structure of abilities. Specific developmental learning disorders. Gifted children. Rearing problems. 9. Professional and career counseling. 10. Emotional disorders in childhood and adolescence. 11. Children endangered by environment. Mental deprivation, CAN, prevention. 12. Case studies and case reports.
Literature
  required literature
 • MCLEOD, John. Doing research in counselling and psychotherapy. Third edition. Los Angeles: SAGE, 2015. xi, 269. ISBN 9781446201398. info
 • SLAVIN, Robert E. Educational psychology : theory and practice. Tenth edition, Pearson new i. Harlow: Pearson, 2014. ii, 578. ISBN 9781292020730. info
 • PROCHÁZKA, Roman. Teorie a praxe poradenské psychologie. Vyd. 1. Praha: Grada, 2014. 249 s. ISBN 9788024744513. info
 • COGNET, Georges. Dětská kresba jako diagnostický nástroj. Translated by Kateřina Bodnárová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 203 s. ISBN 9788026204992. info
 • MCLEOD, John and Julia MCLEOD. Counselling skills : a practical guide for counsellors and helping professionals. Second edition. Meidenhead: McGraw Hill, 2011. xiv, 356. ISBN 9780335244263. info
 • MATĚJČEK, Zdeněk. Praxe dětského psychologického poradenství. Vyd. 2., aktualiz. a upr., v. Praha: Portál, 2011. 342 s. ISBN 9788026200000. info
 • GELDARD, Kathryn and David GELDARD. Dětská psychoterapie a poradenství. Translated by Jiří Foltýn. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 328 s. ISBN 9788073674762. info
 • CULLEY, Sue and Tim BOND. Integrativní přístup v poradenství a psychoterapii : dovednosti a strategie pro zvyšování kompetence v pomáhajících profesích. Translated by Ivo Müller. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 222 s. ISBN 9788073674526. info
 • PEŠOVÁ, Ilona and Miroslav ŠAMALÍK. Poradenská psychologie pro děti a mládež. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 150 s. ISBN 8024712164. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2005. 430 s. ISBN 8024610744. info
  recommended literature
 • Child neuropsychology. reading disability and more... Licht, R., Bouma, A., Slot, W., Koops, W. Uitgeverij Eburon, 1998. ISBN 9051666144.
 • SVOBODOVÁ, Dagmar. Profesní poradenství : vybrané kapitoly. vyd. 1. Praha: Grada, 2015. 160 s. ISBN 9788024750927. info
 • SVOBODOVÁ, Dagmar. Profesní poradenství : vybrané kapitoly. vyd. 1. Praha: Grada, 2015. 160 s. ISBN 9788024750927. info
 • COOPER, Peter J. Bulimie a záchvatovité přejídání : jak je překonat. Translated by Alice Zavadilová - Hana Antonínová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2014. 183 s. ISBN 9788026207061. info
 • PELLETIER, Emmanuelle. Porucha pozornosti bez hyperaktivity : pomoc rodičům a učitelům. Translated by Veronika Matiášková. Vyd. 1. Praha: Portál, 2014. 115 s. ISBN 9788026205999. info
 • PIAGET, Jean and Bärbel INHELDER. Psychologie dítěte. Translated by Eva Vyskočilová. Vydání 6., v této edici p. Praha: Portál, 2014. 142 stran. ISBN 9788026206910. info
 • SOBOTKOVÁ, Veronika. Rizikové a antisociální chování v adolescenci. Vyd. 1. Praha: Grada, 2014. 147 s. ISBN 9788024740423. info
 • ATTWOOD, Tony. Aspergerův syndrom : porucha sociálních vztahů a komunikace. Vyd. 2. Praha: Portál, 2012. 203 s. ISBN 9788026201939. info
 • ŠEVČÍK, Drahomír and Naděžda ŠPATENKOVÁ. Domácí násilí : kontext, dynamika a intervence. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011. 186 s. ISBN 9788073676902. info
 • WEISS, Petr. Etické otázky v psychologii. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011. 349 s. ISBN 9788073678456. info
 • ŠVARCOVÁ-SLABINOVÁ, Iva. Mentální retardace : vzdělávání, výchova, sociální péče. Vyd. 4., přeprac. Praha: Portál, 2011. 221 s. ISBN 9788073678890. info
 • ŠVARCOVÁ-SLABINOVÁ, Iva. Mentální retardace : vzdělávání, výchova, sociální péče. Vyd. 4., přeprac. Praha: Portál, 2011. 221 s. ISBN 9788073678890. info
 • HAVIGEROVÁ, Jana Marie. Pět pohledů na nadání. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 144 s. ISBN 9788024738574. info
 • KRCH, František David. Mentální anorexie. Druhé, přepracované vydá. Praha: Portál, 2010. 259 stran. ISBN 9788073678074. info
 • Spektrum poruch příjmu potravy : interdisciplinární přístup. Edited by Hana Papežová. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. 424 s. ISBN 9788024724256. info
 • MARTÍNEK, Zdeněk. Agresivita a kriminalita školní mládeže : druhy agresí, přístupy k agresívnímu chování, poruchy chování, šikana. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 152 s. ISBN 9788024723105. info
 • GJURIČOVÁ, Šárka and Jiří KUBIČKA. Rodinná terapie : systemické a narativní přístupy. 2., doplň. a přeprac. vyd. Praha: Grada, 2009. 280 s. ISBN 9788024723907. info
 • HORT, Vladimír. Dětská a adolescentní psychiatrie. Vyd. 2. Praha: Portál, 2008. 492 s. ISBN 9788073674045. info
 • MUNDEN, Alison and Jon ARCELUS. Poruchy pozornosti a hyperaktivita : přehled současných poznatků a přístupů pro rodiče a odborníky. Translated by Dagmar Tomková. Vydání druhé. Praha: Portál, 2006. 119 stran. ISBN 8073671883. info
 • HOSKOVCOVÁ, Simona. Psychická odolnost předškolního dítěte. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 160 s. ISBN 9788024714240. info
 • SCHLIPPE, Arist von. Systemická terapie a poradenství. Edited by Jochen Schweitzer. Brno: Cesta, 2006. 251 s. ISBN 8072950827. info
 • LANYADO, Monica and Ann HORNE. Psychoterapie dětí a dospívajících : psychoanalytický přístup. Translated by Lucie Lucká. V Praze: Triton, 2005. 681 s. ISBN 807254568X. info
 • VANÍČKOVÁ, Eva. Tělesné tresty dětí : definice - popis - následky. Vyd. 1. Praha: Grada, 2004. 116 s. ISBN 8024708140. info
 • RIEGER, Zdeněk and Hana VYHNÁLKOVÁ. Ostrov rodiny : integrující přístup pro práci s rodinou : příručka pro odborníky. 2., uprav. vyd. Hradec Králové: Konfrontace, 2001. 254 s. ISBN 8086088065. info
 • SVOBODA, Mojmír. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. (Psychogiagnostics of Child and Adolescents). 1st ed. Praha: Portál, 2001. 791 pp. Studium. ISBN 80-7178-545-8. info
 • OLLIER, Kate and Angela HOBDAY. Tvořivé činnosti pro terapeutickou práci s dětmi. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 149 s. ISBN 8071783781. info
 • VANÍČKOVÁ, Eva. Sexuální násilí na dětech : výskyt, podoby, diagnostika, terapie, prevence. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 118 s. ISBN 8071782866. info
 • DUNOVSKÝ, Jiří, Zdeněk DYTRYCH and Zdeněk MATĚJČEK. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Vyd. 1. Praha: Grada, 1995. 245 s. ISBN 8071691925. info
  not specified
 • RÖHR, Heinz-Peter. Nedostatečný pocit vlastní hodnoty : sebedestruktivní vnitřní programy a jejich překonávání. Translated by Petr Babka. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 174 s. ISBN 9788026203544. info
 • VODÁČKOVÁ, Daniela. Krizová intervence. 3. vyd. Praha: Portál, 2012. 543 s. ISBN 9788026202127. info
 • PRAŠKO, Ján. Sociální fobie : jak překonat nadměrný stud. 2. vyd. Praha: Portál, 2012. 132 s. ISBN 9788026202042. info
 • PRAŠKO, Ján, Jana VYSKOČILOVÁ and Jana PRAŠKOVÁ. Úzkost a obavy : jak je překonat. 3. vyd. Praha: Portál, 2012. 226 s. ISBN 9788073679866. info
 • SORENSEN, Julia. Vyrovnávání se dítěte se ztrátou a odloučením : příběhy a cvičení pro děti ve věku 4-8 let. Translated by Pavla Le Roch. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. 86 s. ISBN 9788026200956. info
 • ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Krizová intervence pro praxi. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. 195 s. ISBN 9788024726243. info
 • MCLEAN, Alan. The motivated school. First published. London: P.C.P., 2003. xvi, 144. ISBN 9780761943853. info
Teaching methods
2 hours per week, discussions on selected topics with students, examples of diagnostic and therapeutic procedures, case study.
Assessment methods
Prerequisite for admission to the oral exam is handing:
1) researches until 30 October
2) essay to 30 October
Further instructions will be given by the teacher at the beginning of the semester.The terms are binding.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2018, Autumn 2020, Autumn 2021.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2019, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/PSMA004