PSMA001 Psychodiagnostika dospělých

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 8:00–9:40 C11
Předpoklady
Předmět navazuje na Metodologii I a II, Základy psychodiagnostiky a další disciplíny, zabývající se osobnostní strukturou a jejími charakteristikami. Navazuje na něj mj. Psychodiagnostika dětí a dospívajících, Psychoterapie apod.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je předložit systematický přehled psychodiagnostických metod, stručně připomenout zásady jejich konstrukce a psychometrické vlastnosti a poskytnout studentům nástroje k poznávání lidské psychiky.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student ovládat terminologii vztahující se k psychologické diagnostice; bude schopen naplánovat a realizovat diagnostický postup a v souladu s etickými pravidly vybrat a použít vhodné metody psychologické diagnostiky; sepsat zprávu z psychologického vyšetření.
Osnova
 • Okruhy otázek z Psychodiagnostiky dospělých

  Psychometrické vlastnosti diagnostických metod

  Klinické metody: pozorování

  Klinické metody: rozhovor

  Klinické metody: anamnéza

  Výkonové testy: princip, přehled, dělení

  Testy inteligence: princip, přehled, dělení

  Jednoduché testy inteligence: Kohsovy kostky, D 48 Domino

  Jednoduché testy inteligence: Ravenovy progresivní matrice (Standard PM, Advanced PM)

  Jednoduché testy inteligence: UNESCO, Krátký verbální inteligenční test KVIT, C.F. 2A

  Komplexní testy inteligence: Wechsler - Bellevue, WAIS-R, WAIS – III

  Komplexní testy inteligence: Meiliho Analytický test inteligence (AIT)

  Komplexní testy inteligence: Amthauerův Test struktury inteligence (I-S-T)

  Komplexní testy inteligence: T.I.P., Orientační zkouška, Mannheimský inteligenční test MIT

  Testy paměti : W-M, W-M III, ŠAP, LGT-3

  Testy kreativity: Torranceho test, Kreatos

  Testy parciálních a kombinovaných schopností: Bourdonův test, Test diferenciace schopností DAT, GABT

  Testy parciálních a kombinovaných schopností: Instrukce, Názorové řady, Číselné řady, Tvarový skládací test, Sčítací zkouška

  Testy parciálních a kombinovaných schopností: S test, DRČ, Test čtverců, Test koncentrace pozornosti, Test laterality

  Testy uměleckých schopností ( Seashore, Wing, Meier ) a technických schopností ( PFB, Loeweho pyramida, Soeweho kostka)

  Testy verbálních schopností ( Doplňování vět, G zkouška ) a matematických schopností (Kalkulia I + II)

  Testy organicity: Vizuální retenční test Bentonův, Minnesotský percepčně diagnostický test

  Testy organicity: Bender - Gestalt test , Perceptual Maze Test (Elithorn )

  Testy organicity: Grassiho test, Test organické integrity OIT

  Testy organicity : DCS Weidlichové, Test Grahamové – Kendallové

  Testy organicity: Test hledání písmen LFT, Test kreslení dráhy, Halstead-Reitanova neuropsychologická baterie

  Testy osobnosti: princip, přehled, dělení

  Projektivní testy: princip, přehled, dělení

  Verbální projektivní metody: Rorschachův test, Zulligerovy testy, HIT

  Verbální projektivní metody: Slovní asociační experiment, Test doplňování vět

  Verbální projektivní metody: TAT

  Verbální projektivní metody: Rosenzweigův frustrační test

  Verbální projektivní metody: Hand test, MAPS, Szondiho test

  Grafické projektivní metody: Warteggův test, Myokinetická psychodiagnostika

  Grafické projektivní metody: Kresba postavy (Machoverová DAP, Baltrusch FDT)

  Grafické projektivní metody: Kochův test stromu, Test tří stromů

  Grafické projektivní metody: MDZT, H-T-P

  Projektivní metody volby: Lüscherův test, Mozaikový test Lowenfeldové LMT

  Projektivní metody volby: Barevný pyramidový test, CAE

  Objektivní testy osobnosti: Porteusovy labyrinty, Zrcadlové kreslení, Stroopův test

  Objektivní testy osobnost: Witkinovy testy

  Dotazníkové metody: princip, přehled, dělení

  Jednodimenzionální dotazníky a inventáře: Gordonova škála autonomie, Rotterova škála I-E

  Jednodimenzionální dotazníky a inventáře: Test hodnot AVL, testy hierarchie hodnot (Rokeach), zájmové dotazníky ( Strong, Kuder, Baumgartenová)

  Jednodimenzionální dotazníky a inventáře: BQMI, VVIQ, VVQ

  Jednodimenzionální dotazníky a inventáře: MMQ, N-5, ŽIS, MAS, IPAT, KSAT

  Jednodimenzionální dotazníky a inventáře: Caprarovy dotazníky, Buss-Durkee B-D-I

  Jednodimenzionální dotazníky a inventáře: psychosomatika, alexithymie (TAS, BIQ, AAS), typ chování A (Framingham Type A Scale, Jenkins aktivity Survay, CAS, ANIM, DMI (Defense Mechanism Inventory), (Plutchik LSI (Life Style Index)

  Multidimenzionální dotazníky a inventáře: BOD/h/, KUD, Guilford - Zimmermanův dotazník

  Multidimenzionální dotazníky a inventáře: TE-ZA-DO, Bellův dotazník přizpůsobivosti, Cornell index 3, RSSSI

  Multidimenzionální dotazníky a inventáře: Minnesotský inventář MMPI, MMPI – 2

  Multidimenzionální dotazníky a inventáře: Dotazník interpersonální diagnózy ICL

  Multidimenzionální dotazníky a inventáře: Eysenckovy dotazníky (EPI, EOD, DOPEN)

  Multidimenzionální dotazníky a inventáře: Bernreuterův BPI, Kalifornský psychologický inventář CPI, EPPS

  Multidimenzionální dotazníky a inventáře: Dotazník interpersonální orientace FIRO-B, IHAVEZ, SUPOS

  Multidimenzionální dotazníky a inventáře: Cattellův dotazník 16 PF, Mitteneckerův P.I.Test

  Multidimenzionální dotazníky a inventáře: Big Five, Logo Test

  Multidimenzionální dotazníky a inventáře: Freiburský osobnostní dotazník FPI, Osobnostní dotazník (Miglierini)

  Posuzovací stupnice - princip, přehled, dělení

  Sebeposuzovací stupnice

  Objektivní posuzovací stupnice

  Psaní psychologického nálezu
Literatura
  doporučená literatura
 • Šípek, J. (1996). Projekce a projektivní metody v psychodiagnostice. Praha: Propsy.
 • Svoboda,M., Řehan, V. a kol. (2004). Aplikovaná psychodiagnostika v České republice.Brno:MSD.
 • Svoboda, M.: Psychologická diagnostika dospělých. Portál, Praha 1999.
 • Říčan, P., Ženatý, J. (1998). K teorii a praxi projektivních technik. Bratislava: Psychodiagnostické a didaktické testy.
 • Stančák, A. (1996). Klinická psychodiagnostika dospelých. Nové Zámky: Psychoprof.
 • GROTH-MARNAT, Gary a A. Jordan WRIGHT. Handbook of psychological assessment. Sixth edition. Hoboken: Wiley, 2016. xii, 911. ISBN 9781118960646. info
 • GREGORY, Robert J. Psychological testing : history, principles, and applications. 7th ed., global ed. Harlow, Essex: Pearson, 2015. 589 s. ISBN 9781292058801. info
 • SVOBODA, Mojmír. Psychodiagnostika dospělých. (Multimediální učebnice psychodiagnostiky). Brno, MU: Masarykova univerzita, 2005. 150 s. prvni vydani. info
 • KLINE, Paul. The handbook of psychological testing. Second edition. London: Routledge, Taylor & Francis group, 2000. vii, 744. ISBN 9780415211581. info
 • SVOBODA, Mojmír. Metody psychologické diagnostiky dospělých. Praha: CAPA, 1992. ISBN 80-7064-036-5. info
 • SVOBODA, Mojmír, O. KONDÁŠ a A. STANČÁK. Psychodiagnostika dospelých. Martin: Osveta, 1992. ISBN 80-217-0357-1. info
  neurčeno
 • Dictionary of psychological testing, assessment and treatment. Edited by Ian Stuart-Hamilton. 2nd ed. London: Jessica Kingsley, 2007. 285 p. ISBN 1843104946. info
Výukové metody
Výuka je založena na multimediálních interaktivních přednáškách s využitím praktických ukázek psychodiagnostických metod.
Metody hodnocení
Výuka probíhá jednou týdně a je zakončena zápočtem a zkouškou. Psychodiagnostické metody (dospělých i dětí a rovněž Základy psychodiagnostiky) jsou povinnou součástí Státní závěrečné zkoušky.
Informace učitele
Poslední úprava 27. 12. 2017 Prof. PhDr. Mojmír Svoboda,CSc.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/PSMA001