REMgr20 Klasická řečtina pro Mgr.

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 12:00–13:40 A22
Předpoklady
REBcZk Státní zkouška bakalářská
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je:
1) prohloubit a rozšířit znalost normativní mluvnice attického dialektu staré řečtiny s ohledem na její vývoj v poklasickém, zejména helénistickém a byzantském období;
2) aplikovat tyto znalosti při četbě poklasických, příp. také byzantských a katharevusních řeckých textů (v rámci předmětů Katharevusa a Vývoj novořeckého jazyka I-II).
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student ovládat klasická i poklasická morfologická a syntaktická paradigmata, bude schopen gramaticky analyzovat a přeložit řecké tvary klasického i poklasického období a dokáže přeložit text Nového zákona.
Osnova
 • 1. Jmenný systém klasické a poklasické řečtiny; četba evangelia.
 • 2. Aorist aktivní a mediální; futurum aktivní a mediální; četba evangelia.
 • 3. Aorist pasivní; futurum pasivní; četba evangelia.
 • 4. Stupňování adjektiv; podmínková souvětí; četba evangelia.
 • 5. Perfektum aktivní; infinitiv žádací; četba evangelia.
 • 6. Číslovky; zájmena; stažená adjektiva; četba evangelia.
 • 7. Perfektum med.-pas.; připodobování vztažných zájmen v poklasické řečtině; četba evangelia.
 • 8. Plusquamperfektum; infinitivní vazby v poklasické řečtině; četba evangelia.
 • 9. Prostokmenná slovesa; infinitiv se členem; četba evangelia.
 • 10. Atematická slovesa; četba evangelia.
 • 11. Pádová syntax; imperativ 3. osoby; časové věty; četba evangelia.
 • 12. Pádová syntax; věty tázací (přímé otázky); četba evangelia.
 • 13. Opakování.
Literatura
 • Uvedení do novozákonní řečtiny. Edited by Josef Bartoň. 3. uprav. vyd. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 2001. 161 s. ISBN 80-85917-81-5. info
 • ČERNUŠKOVÁ, Veronika. Novozákonní řečtina. Přehled morfologie se základním poučením o fonetice a syntaxi. 2002. ISBN 80-244-0359-5. info
 • PŘECECHTĚLOVÁ, Milena. Exercitia graeca biblica. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 111 s. ISBN 8024601443. info
 • ČERNUŠKA, Pavel, Veronika ČERNUŠKOVÁ a Jana PLÁTOVÁ. Ladislav Tichý: Slovník novozákonní řečtiny. Studia theologica. Olomouc, 2002, roč. 10, s. 102-103. ISSN 1212-8570. info
 • Novum Testamentum Graece. Edited by Eberhard Nestle - Erwin Nestle - Barbara Aland - Kurt Aland. 27. revid. Aufl. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1993. 89, 809. ISBN 3438051017. info
 • Bible : Písmo svaté Starého a Nového Zákona : včetně deuterokanonických knih : český ekumenický překlad. Praha: Česká biblická společnost, 1993. ISBN 8090088171. info
 • TICHÝ, Ladislav. Slovník novozákonní řečtiny. Vyd. 1. Olomouc: Burget, 2001. xi, 190. ISBN 8090279856. info
 • SOUČEK, Josef B. Řecko-český slovník k Novému zákonu. Edited by Jan Heller - Milena Krejčová - Petr Pokorný. Praha: Kalich, 1987. info
 • A Greek-English lexicon : with a revised supplement, 1996. Edited by Henry Stuart Jones - Roderick McKenzie - Henry George Liddell - Robert. 9th ed. completed 1940 with. Oxford: The Clarendon Press, 1996. xlv, 2042. ISBN 0198642261. info
 • ZERWICK, Max. Analysis philologica Novi Testamenti Graeci. Ed. 4., nova impressio. Romae: sumptibus Pontificii Instituti Biblici, 1984. xv, 608 s. info
Výukové metody
Přednášky, gramatická cvičení a procvičování, společná četba a výklad řeckých textů.
Domácí úkoly, samostatná četba jednoho evangelia.
Metody hodnocení
Zkouška formou písemného testu na konci semestru (min. 70%). Test je tvořen morfologickou a syntaktickou částí (určování a překlad slovesných a jmenných tvarů a syntaktických konstrukcí) a překladem (úryvek ze zvoleného evangelia).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/REMgr20