AR2A302 Pre-Archival Care and Records Management

Faculty of Arts
Autumn 2022
Extent and Intensity
1/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught in person.
Teacher(s)
Mgr. Hana Brzobohatá (lecturer)
Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D. (alternate examiner)
Guaranteed by
Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D.
Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies – Faculty of Arts
Contact Person: Olga Barová
Supplier department: Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies – Faculty of Arts
Timetable
Wed 10:00–11:40 B2.32
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 4/20, only registered: 0/20, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/20
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
As part of the course, undergraduates will concentrate on learning about the historical development of records management from the original civil-service offices up to the present performance of records management. The aim is to provide a basic theoretical knowledge of the creation, development and prospects of records management, introduce the legislative development of records management in the Czech Republic, the possibilities for the performance of records management among various kinds of originators stemming from valid legal provisions, build up a level of understanding of records management as an information system. Another integral part will be a knowledge of present-day legislation which is related to records management. Particular emphasis will be placed on current differences in the management of records among public-sector and private-sector originators, and the management of records in paper and electronic form. Based on the lectures, students should understand the historical significance of records management, understand the significance of the performance of records management today; they should acquire and apply a knowledge of the consistency and continuity between records and archive management, learn the principles of the performance of records management in all its stages, how to devise new file orders, how to perform file separation and how to perform supervision over records management among individual originators on account of a higher authority, and how to perform methodological inspections.
Learning outcomes
After completing the course, students should be able to:
- describe and explain the historical and legislative development of records management;
- be well versed in individual legal provisions related to records management;
- be well versed in records management performed in paper or electronic form;
- be well versed in the performance of records management among various types of originators;
- explain and demonstrate an ability to understand the given topic.
Syllabus
 • Historical development of records management – development, changes of focus -Development of office services -Old registries -Records management after the establishment of the Czechoslovak Republic -Records management during the German occupation -Records management after 1945
 • Current structure of archives -Types of archives -Accreditation of archives
 • Records management today – significance and perspectives, further development
 • Legislation -Legal norms for archiving and records management -Legal norms associated with records management
 • Performance of records management – differences in management and performance of records management according to originators and form -In analogue form -In electronic systems -With public-sector originators -With private-sector originators
 • Individual stages of the performance of records management – in-depth analysis of individual stages -Receiving, labelling, registration and distribution of documents, handling and signing documents, sending documents, storing documents, decommissioning and archiving documents
 • File orders – their creation and significance
 • File separation
 • Supervision
Literature
  required literature
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, v platném znění
 • Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném znění
 • Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 298/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • ŠTOURAČOVÁ, Jiřina. Úvod do archivnictví. Brno: MU Brno. 139 pp. ISBN 80-210-2216-7. 2002. info
  recommended literature
 • Spisová a archivní služba ve veřejném a soukromém sektoru-Praktická příručka pro správu dokumentů, Bohumír Brom, LINDE PRAHA, a.s., Praha 2013, Opletalova 35, 115 51 Praha 1, tel 224 211 073, e-mail: redakce@linde.cz, www.linde.cz
 • KUNT, Miroslav and Tomáš LECHNER. Spisová služba. Vydání první. Praha: Leges. 400 stran. ISBN 9788075020833. 2015. info
 • Archivní periodiky (Archivní časopis, Sborník archivních prací)
 • FIALA, A., BECKOVÁ, M. a kol.. Management procesů průvodce manažera kvality. Praha 2010
Teaching methods
Teaching will be provided in the form of lectures with the use of technological resources in specially equipped study rooms (Power Point) and supplemented by examples of archive materials related to records management issues.
Assessment methods
Assessment will be carried out by an individual oral examination for each student.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught once in two years.
The course is also listed under the following terms Autumn 2024.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2022/AR2A302