PHDZ2 Seminar in Theory and Methodology II

Faculty of Arts
Spring 2007
Extent and Intensity
0/0/0. 15 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
prof. PhDr. Břetislav Horyna, Ph.D. (lecturer)
Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Radim Brázda, Dr.
Department of Philosophy - Faculty of Arts
Contact Person: Hana Holmanová
Prerequisites (in Czech)
PHDZ1 Sem. in Theor. and. Method. I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 76 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Teoreticko-metodologický seminář Cílem semináře je seznámit doktorandy různých oborů se základy teorie vědy a s hlavními metodologickými principy, které je nezbytné respektovat při psaní vědeckých (tj. též disertačních) prací. Seminář je dvousemestrový, první semestr je zakončen zápočtem, celý seminář kolokviem v podobě písemného testu.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Uvedení do tématu; věda a vědeckost, aspekty vědy; věda jako systém pravdivých vět (Horyna) 2. Základní pojmy; apriori – aposteriori, deskriptivní-normativní, explikace, ad. (Horyna) 3. Jak vysvětlit problém; Vysvětlení, popis a predikce; Typy vysvětlení ; Modely vysvětlení;Pragmatické aspekty vysvětlení. (Jastrzembská) 4. Metodologie výzkumu: seznámení s obecnými postupy výzkumu. Jaká je role autora odborného textu, jaká je role čtenáře? Jak přejít od tématu k otázkám, jak od otázek k problémům? Jak přejít od problémů k tvrzením, jak od tvrzení k důvodům? (Picha) 5. Základy argumentace: vybrané elementy teorie argumentace. Jaké jsou podmínky platného argumentu? Jak identifikovat argumentační strukturu, jak nalézt argumentační schéma? Jak vznikají argumentační chyby a jak je poznat? (Picha) 6. Jak psát: Některé specifické dovednosti spojené s psaním odborného textu. Jak vytvořit plán textu? Co by měl obsahovat úvod a závěr? Jakou roli hrají konektory, jakou roli hrají odstavce? Na co se soustředit při revizi textu? Jak má vypadat abstrakt odborného textu? (Picha) 7. Vysvětlení a rozumění: úloha hermeneutiky ve společenských vědách (Hroch) 8. Závěrečný test (Horyna)
Literature
  • Jadwiga Šanderová, Jak číst a psát text ve společenských vědách, Praha 2005
  • PICHA, Marek. Chybějící qualia: strukturní analýza (Missing Qualia: the structural analysis). Brno: Masarykova univerzita, 2005. 105 pp. Katedra filozofie FF MU, svazek 1. ISBN 80-210-3890-X. info
  • WINCH, Peter. Idea sociální vědy a její vztah k filosofii. Translated by Tomáš Suchomel. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. 134 s. ISBN 8073250357. info
  • Současná filosofie sociálních věd :multikulturní přístup. Edited by Brian Fay - Jana Ogrocká. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. 324 s. ISBN 80-86429-10-5. info
  • HORYNA, Břetislav and Pavel KOUBA. Jean Grondin, Úvod do hermeneutiky. překlad Břetislav Horyna. Praha: OIKOYMENH, 1997. 247 pp. ISBN 80-86005-43-7. info
  • Filosofie vědy. Praha: Svoboda, 1968. info
Assessment methods (in Czech)
přednáška, seminář zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
Note related to how often the course is taught: 3 x za semestr.
Information on the extent and intensity of the course: 3x2 hodiny.
The course is also listed under the following terms Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021, Spring 2022.
  • Enrolment Statistics (Spring 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2007/PHDZ2