UZHIA223 Dissertation (Masters)

Faculty of Arts
Spring 2007
Extent and Intensity
0/0. 6 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Pavel Boček, CSc. (seminar tutor)
Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. (seminar tutor)
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc. (seminar tutor)
prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Zdeněk Háza, Dr. (seminar tutor)
PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr. (seminar tutor)
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. (seminar tutor)
doc. PhDr. Marta Romportlová, CSc. (seminar tutor)
PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc.
Department of History - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Hana Ambrožová
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Posluchači diplomového studia historie jsou povinni zpracovat ke státní magisterské zkoušce magisterskou diplomovou práci. Její předložení a obhájení má prokázat, že diplomant je schopen na základě literatury i pramenů a za odborného vedení vedoucího diplomové práce vymezit, kriticky vyhodnotit a v písemné podobě na odborné úrovni vyložit určité historické téma. Zadání diplomové práce je třeba stanovit zpravidla do konce 1. semestru navazujícího studia (formulář zadání magisterské diplomové práce viz webové stránky HÚ). Téma diplomové práce si studenti mohou zvolit po dohodě s některým z pověřených učitelů, případně si vyberou téma z nabídky ústavu. Téma práce musí být zvoleno v rámci specializace, kterou student studuje. Rozsah diplomové práce je dán směrnicí děkana FF MU č. 1/2004 a má nejméně 100 000 znaků a je psána na bílém papíru formátu A4, očíslované listy jsou vyvázány do pevných desek. Závaznou součástí práce je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty, ústavu, název práce, označení typu práce (magisterská diplomová), jméno autora, vedoucího práce a rok zpracování (vzor titulního listu viz webové stránky HÚ). Dále je závaznou součástí prohlášení o původnosti práce, obsah, soupis použitých pramenů a literatury a poznámkový aparát. Hotovou diplomovou práci ve dvou vyhotoveních student předloží k registraci na studijním oddělení děkanátu a poté odevzdá na ústavu. Diplomovou práci musí student odevzdat nejpozději v termínech do 30. dubna (pro obhajoby v červnovém termínu), do 30. června (pro obhajoby v prodlouženém zkouškovém období jarního semestru) a do 30. listopadu (pro obhajoby ve zkouškovém období podzimního semestru). V individuálním případě lze na základě písemné žádosti potvrzené vedoucím diplomové práce a vedoucím ústavu výjimečně akceptovat odevzdání diplomové práce v pozdějším termínu, nejpozději však do 20. května (pro obhajoby v červnovém termínu), do 1. září (pro obhajoby v prodlouženém zkouškovém období jarního semestru) a do 10. ledna (pro obhajoby ve zkouškovém období podzimního semestru).
Assessment methods (in Czech)
Obhajoba diplomové práce je součástí státní magisterské zkoušky.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
General note: Určeno pro posluchače, pro něž je historie diplomovým oborem.
The course is also listed under the following terms Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021, Autumn 2021, Spring 2022.
  • Enrolment Statistics (Spring 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2007/UZHIA223