VH_708 Igor Stravinskij and Issues of Neo-classicism

Faculty of Arts
Spring 2008
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
doc. PhDr. Pavel Sýkora, Ph.D. (lecturer), prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (deputy)
Guaranteed by
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.
Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: Vlasta Taranzová
Timetable
Thu 10:00–11:35 J22
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem přednášky je jednak popis vývoje Stravinského tvorby z hlediska chronologického (tradiční rozdělení do jednotlivých období: ruské, neoklasicistní a seriální), zejména však postižení základních prvků skladatelova stylu (ty jsou uvedeny v tematických okruzích), a to bez ohledu na lineární vývoj. Zvláštní pozornost bude věnována neoklasicismu, a to z hlediska stylového i filosofického. V rámci tohoto stylu budou provedeny sondy do tvorby jiných skladatelů (Hindemith, Martinů aj.), ale též do oblasti výtvarného umění a literatury. Předmětem analýz bude zjistit, jak se jednotlivé tvůrčí individuality vyrovnávají s obecnými principy a kompozičními technikami uvedeného směru. Bude rovněž poukázáno na různá pojetí pojmu „neoklasicismus“ v odborné literatuře. Jednotlivé jevy budou dokumentovány na hudebních ukázkách, které jsou orientačně uvedeny v tematických okruzích.
Syllabus (in Czech)
  • Tematické okruhy 1. Úvod: přehled života a díla, loci communes skladatelova stylu, prameny a literatura. 2. Ruské kořeny: inspirace Puškinem a Čajkovským; tematika, pohádka (Pták Ohnivák, Mavra, Polibek víly). 3. Impresionistické podněty – Debussy: zvukový prostor, témbry (Slavík, Hvězdný král, Tři básně na japonskou lyriku). 4. Rytmika a melodika: řečové prvky v rytmu, folklorní a liturgické podněty (Svatba). 5. Filosofická východiska neoklasicismu: tradice a tradicionalismus, tradice a experiment, nadindividuální – individuální (Oktet, Introitus /T. S. Eliot in memoriam/). 6. Metoda práce s modelem, princip hry (Pulcinella). 7. Neoklasicismus: historické vymezení pojmu, hlavní znaky a představitelé (Pulcinella). 8. Antiwagnerovské – epické divadlo: nové výrazové prostředky pro zobrazení lidské tragédie (Příběh vojáka). 9. Antická tragédie jako model (Oedipus rex). 10. Princip číslované opery – „opery ve verších“ (The Rakes Progress). 11. Pohyb: antiromantické pojetí tance, vztah rytmu a choreografie (Symphony in Three Movements, Danses Concertantes). 12. Sváteční zobrazení mýtu: antické inspirace (Apollon Musagète, Persefona, Orfeus, Agon). 13. Serialismus: Stravinskij a „druhá vídeňská škola“ – shody a odlišnosti (Tři písně na japonskou lyriku, Kantáta, Threni, Monumentum pro Gesualdo da Venosa). 14. Duchovní hudba: polarita církevní a duchovní hudby (Žalmová symfonie, Mše, Canticum sacrum, Requiem canticles). Studijní literatura Adorno, Theodor Wiesegrund: Philosophie der Neuen Musik. Tübingen 1949. Andriessen, Louis – Schönberger, Elmer: The Apollonian Clockwork. On Stravinsky. Oxford University Press, Oxford – New York 1989. Ansermet, Ernest: Exkurs o Stravinském. Hudební rozhledy, XXVI (1973), č. 3, ss. 135-138. Bek, Josef: Avantgarda. Panton, Praha 1984. Bek, Josef: Hudební neoklasicismus. Academia, Praha 1982. Burde, Wolfgang: Strawinsky. Monographie. B. Schotts Söhne, Mainz 1982. Burian, Emil František: O moderní ruské hudbě. Praha 1926. Confronting Stravinskij: Man, Musician, and Modernist. University of California Press, Berkeley – Los Angeles – London 1986. Černý, Miroslav K.: K vymezení pojmu neoklasicismus. Hudební věda, XVII (1980), č. 4, ss. 305-312. Craft, Robert: Igor Stravinskij. Deník ze společných cest. Editio Supraphon, Praha l968. Doubravová, Jarmila: Žalmová symfonie. (Analytické zamyšlení.) In: Čas v hudbě, SČSKU, Praha 1984, ss. 44-56. Druskin, Michail Semjonovič: Igor Stravinskij, osobnost, dílo, názory. Editio Supraphon, Praha l981. Druskin, Michail Semjonovič: O západoeurópskej hudbe 20. storočia. Opus, Bratislava 1976. Erhardt, Ludwig: Balety Igora Strawinskiego. Polskie wydawnictvo muzyczne, Kraków 1962. Faltin, Peter: Igor Stravinskij. Bratislava l965. Griffiths, P. (and others): The Rakes Progress. Cambridge University Press, Cambridge 1982. Hell, Peter: The Rite of Spring. Cambridge University Press, Cambridge 2000. Hrabal, František: Svatba. In: František Hrabal, V kontextu tvorby, Arbor vitae, Praha 2006, ss. 90-105. Huizinga, Johan: Homo ludens. O původu kultury ve hře. Edice Ypsilon 13, Mladá fronta, Praha 1971. Kundera, Milan: Imrovizace na počest Stravinského. In: Host, XXII, 2006, č. 3, ss. 14-23. Kypta, František A.: Igor Stravinskij. Knižnice Hudebních rozhledů, Praha l957. Mihule, Jaroslav: Martinů. Osud skladatele. Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, Praha 2002. Pečman, Rudolf: Bohuslav Martinů a stará hudba. Opus musicum, (XXXIV), č. 5, ss. 31-34. Brno 2002. Piňos Alois - Štědroň, Miloš: Prvky banality a jejich ironizace v soudobé hudbě. In: Opus musicum, III (1971), č.2, ss. 49-54. Schnierer, Miloš: Český a východoevropský neofolklorismus v artificiální hudbě 20. století. Deset studií od Janáčka k serialismu. Editio Moravia, Brno 2007. Schnierer, Miloš: Proměny hudebního neoklasicismu. Deset studií k dějinám hudy 20. století. Academia, Praha 2005. Schönberg, Arnold: Styl a idea. Arbor vitae, Praha 2004. Stahmer, Klaus: Ironizace banálního. Několik myšlenek o pozoruhodných pasážích v díle Bély Bartóka. Opus musicum, II (1970), č. 2, ss. 45-49. Stravinskij, Igor: Kronika mého života. Orbis, Praha l937. Stravinskij, Igor: Hudební poetika. Arbor vitae, Praha 2005. Stravinskij, Igor: Rozhovory s Robertem Craftem. Editio Supraphon, Praha - Bratislava l967. Sýkora, Pavel: Zápas Apollóna s Dionýsem. Sváteční zobrazení mýtu v díle Igora Stravinského. In: SPFFBU H 41, 2006, ss. 193-204. Walsh, Stephen: Oedipus rex. Cambridge University Press, Cambridge 1993. Walsh, Stephen: Stravinsky. Macmillan Publishers Limited, London 2002. Walsh, Stephen: Stravinsky. A Creative Spring: Russia and France, 1882-1934. University of California Press, Berkeley – Los Angeles 2002. Walsh, Stephen: Stravinsky. The Second Exile: France and America 1934-1971. Pimlico, London 2007. Walsh, Stephen: The Music of Stravinsky. Oxford University Press, Oxford 1988. Zítek, O.: Harmonie a rytmika v díle Igora Stravinského. Listy Hudební matice Tempo I (1921), č. 1, ss. 2-7.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught only once.
The course is also listed under the following terms Spring 2006, Spring 2010, Spring 2013, Autumn 2015.
  • Enrolment Statistics (Spring 2008, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2008/VH_708