PG61B04 Lifelong learning on Intergenerational perspective

Faculty of Arts
Spring 2014
Extent and Intensity
1/1. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr. (lecturer)
Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Kateřina Pevná (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Contact Person: Ivana Klusáková
Supplier department: Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Timetable
each even Wednesday 17:30–19:05 K21
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 10 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/10, only registered: 0/10, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/10
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the course is to introduce the topic of intergenerational learning in the context of lifelong learning, pointing to new models of family behavior which result from external and internal conditions of the functioning of families (higher age of parents at first birth of their child, inclination to lesser number of children in the family, preference to unmarried relationship of parents leading to decline of matrimony, growing number of two generation families, diminishing impact of grandparents and with this associated intergenerational transmission).
Syllabus
 • 1. Basic insight into the problematics of intergenerational learning and its context. 2. Lifelong and lifewide education and learning 3. Formal, informal, non-formal learning and education 4. Changes of a family in modern society (transformation of generational structure of the family, generational cohabitation, ...) 5. Basic concepts related to intergenerational learning, history of the research of intergenerational learning 6. Intergenerational learning in the family 7. Intergenerational programs 8. Intergenerational learning in non-formal learning courses 9. Intergenerational learning in a Roma family 10. Intergenerational learning between mother and daughter 11. Seniors and intergenerational learning 12. Presentation of given seminary task, group work and discussion 13. Presentation of given seminary task, group work and discussion
Literature
 • RABUŠICOVÁ, M., RABUŠIC, L. (eds.). Učíme se po celý život?: O vzdělávání dospělých v České republice. Brno: Masarykova univerzita, 2009.
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Markéta KLUSÁČKOVÁ and Lenka KAMANOVÁ. Mezigenerační učení v rámci programů a kurzů neformálního vzdělávání pro děti, rodiče a prarodiče (Cross-generational learning in programmes and courses of non-formal education for children, parents and grandparents). Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2009, vol. 14, No 2, p. 131-153. ISSN 1803-7437. info
 • PŘIDALOVÁ, Marie. Mezigenerační solidarita v kontextu stárnoucí společnosti (Intergenerational solidarity in the ageing society). In Pražské gerontologické dny 2006 - sborník přednášek. 1. vyd. Praha: Česká alzheimerovská společnost, 2007. p. 69-73, 5 pp. ISBN 80-86541-17-7. info
 • KREIDL, Martin and Ema HREŠANOVÁ. Nová podoba rodiny a mezigenerační přenos sociálního statusu prostřednictvím porodní váhy (Imcreasing illegitimacy and intergenerational status reproduction through birth weight). In Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. : FSS MUNI. Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti., 2007. info
 • SOBOTKOVÁ, Irena. Psychologie rodiny. 2., přeprac. vyd. Praha: Portál, 2007. 219 s. ISBN 9788073672508. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2007. 461 s. ISBN 9788024613185. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Mezigenerační dialog (Intergeneration dialog). ČR: Neuvedeno, 2006. Poutník, roč. XIII, č. 3, s. 16-18. ISBN E 16140. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Mezigenerační dialog - dokončení (Intergenearions dialog - second part). ČR: Neuvedeno, 2006. Poutník, roč. XIII, č. 4, s. 22-23. ISBN E 16140. info
 • PŘIDALOVÁ, Marie. Mezigenerační solidarita a gender (pečující dcery a pečující synové) (Intergenerational solidarity and gender (caregiving daughters and caregiving sons)). Gender, rovné příležitosti, výzkum, Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2006, roč. 7, No 1, p. 1-5. ISSN 1213-0028. URL info
 • JIRÁSKOVÁ, Věra. Mezigenerační porozumění a komunikace. Vyd. 1. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. 198 s. ISBN 8086861805. info
 • MOŽNÝ, Ivo, Marie PŘIDALOVÁ and Lenka BÁNOVCOVÁ. Mezigenerační solidarita : průběžná zpráva z mezinárodního srovnávacího výzkumu Hodnota dětí a mezigenerační solidarita. Brno: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2003. 110 s. info
 • MOŽNÝ, Ivo, Marie PŘIDALOVÁ and Lenka BÁNOVCOVÁ. Mezigenerační solidarita : předběžná zpráva z mezinárodního srovnávacího výzkumu Hodnota dětí a mezigenerační solidarita. Brno: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2003. 112 s. info
 • MATOUŠEK, Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť. 3. rozš. a přeprac. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. 161 s. ISBN 80-86429-19-9. info
 • Sociologie rodiny. Edited by Ivo Možný. 2. uprav. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. 250 s. ISBN 80-86429-05-9. info
 • SINGLY, Francois de. Sociologie současné rodiny. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 127 s. ISBN 80-7178-249-1. info
 • LANGMEIER, Josef and Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. Vyd. 3., přeprac. a dopl.,. Praha: Grada, 1998. 343 s. ISBN 807169195X. info
Teaching methods
lectures, class discussion, team work, homeworks, workshop etc.
Assessment methods
The course is organized as a lecture and seminar. Conditions for the successful completion are as follows: 1. Individual preparation and submission of a seminar task.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Information about innovation of course.
This course has been innovated under the project "Faculty of Arts as Centre of Excellence in Education: Complex Innovation of Study Programmes and Fields at FF MU with Regard to the Requirements of the Knowledge Economy“ – Reg. No. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, which is cofinanced by the European Social Fond and the national budget of the Czech Republic.

logo image
The course is also listed under the following terms Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019.
 • Enrolment Statistics (Spring 2014, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2014/PG61B04