PLIN023 Odborná přednáška a exkurze II

Filozofická fakulta
jaro 2015
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr. (přednášející)
Mgr. Marek Grác, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 12:30–15:45 G13
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz kombinuje exkurze na specializovaná jazykovědná pracoviště s cyklem lingvistických přednášek domácích a zahraničních odborníků zabývajících se (nejen) korpusovým a počítačovým zpracováním jazyka. Cílem je obohatit standardní výuku počítačové lingvistiky a jazykovědné bohemistiky o konkrétní vhled do sféry primárního i aplikovaného lingvistického výzkumu a seznámit studenty s možnostmi uplatnění jejich specializace v praxi. Předmět je určen zejména studentům oboru Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, otevřen je však všem bohemistům i studentům ostatních filologických oborů. Po skončení projektu INOVA.CZ (tj. od jarního semestru 2015) se studenti budou muset podílet na finančních nákladech exkurzí.
Osnova
  • Exkurze budou pořádány především do Ústavu Českého národního korpusu FF UK, na jednotlivá pracoviště Ústavu pro jazyk český AV ČR a do firem a institucí, v nichž mohou absolventi oborů zaměřených na počítačovou lingvistiku, bohemistiku a další blízké obory najít uplatnění. Přednáškový cyklus se zaměří na témata z oblasti teorie a praxe korpusového a počítačového zpracování jazyka, např. na budování, značkování a využívání korpusů, typy desambiguace, nástroje na korektury pravopisu a gramatiky v elektronických editorech, využití morfologické analýzy v internetových prohlížečích, na problematiku počítačového překladu, na analýzu a syntézu mluveného jazyka apod. Část přednášek se bude věnovat tématům „nepočítačově“ orientované bohemistické lingvistiky. Náplň kurzu bude v každém semestru obměňována a aktuálně dotvářena, mj. podle návrhů studentů. Nabídka exkurzí se bude zčásti opakovat, a to v pevné vazbě na jarní nebo podzimní semestr (proto odlišení I, II; absolvování kurzu I není podmínkou pro registraci kurzu II). Náplň přednáškového cyklu bude upřesněna na začátku nebo v průběhu semestru. Pro jarní semestr 2015 se počítá mj. s pokračováním přednášek Mgr. Lukavského z firmy Moravia IT specializované na počítačové překlady, s přednáškou prof. Nekuly z Regensburgu věnovanou diglosii v mezinárodních organizacích a firmách, přednáškou Ing. Puchrika o tvorbě „chytrých map“ na internetu (Clevermaps). Na přání studentů se připravuje přednáška o esperantu ad. Exkurze pro jarní semestr 2015: - Česká televize Brno, - brněnská pobočka společnosti Seznam.cz, - tiskové oddělení ZOO Brno.
Literatura
  • Literatura bude studentům zadávána aktuálně v relaci k tématům přednáškového cyklu a zaměření navštívených lingvistických pracovišť.
Výukové metody
Důraz bude kladen na aktivní zájem studentů o problematiku prezentovanou v rámci nabízených aktivit. Studenti budou vedeni k odborné  přípravě na přednášky i exkurze, k účasti v diskusích a k týmovému zpracování získaných poznatků.
Metody hodnocení
K úspěšnému absolvování předmětu je nutná aktivní účast na 2 exkurzích a 2 přednáškách a vypracování zadaných úkolů týkajících se těchto aktivit.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.