RLB247 Křesťané a jinověrci ve středověku

Filozofická fakulta
jaro 2015
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Londa Vondráčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé sudé pondělí 9:10–10:45 M11
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučující.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz se zabývá problematikou mezináboženských vztahů ve středověké Evropě, především vztahem katolických křesťanů k židovství, islámu, východnímu křesťanství, ale také k náboženstvím Asie. Cílem kurzu je postihnout jak rovinu teoretických východisek, na jejichž základě se tyto vztahy budovaly, tak především praktickou stránku vzájemného setkávání - právní, ekonomické, sociální, jazykové aspekty vzájemných kontaktů. Na konci kurzu bude student schopen: porozumět terminologii a typologii jinověrců tak, jak ji utvořili středověcí křesťané; kriticky využívat středověké prameny o "jiných"; vysvětlit a argumentovat jednotlivé postoje a názory křesťanů na jinověrce; identifikovat vysvětlit původ vlivných křesťanských představ o "jiných"; rozlišovat mezi současným a středověkým pojetím kategorií "tolerance", "identity" a "jinakosti".
Osnova
 • 0. Úvodní hodina, průběh semestru, seznámení s literaturou a požadavky na ukončení; 1. Středověký obraz světa a obyvatelé na jeho okrajích - biblická a antická antropologie 2. Základní východiska vztahu latinských křesťanů k jinověrcům ve středověku, terminologie a typologie - pojmy barbar, pohan, heretik aj.; 3. Právní předpisy a normy aplikované na jinověrce, koncept svaté války a důsledky křížových výprav; 4. Křesťané a muslimové I - kritika islámu, znalost orientálních jazyků a překlady Koránu, Petr Venerabilis, Raymundus Lullus; 5. Křesťané a muslimové II - Španělský poloostrov, obraz muslimů v rytířské epice; 6. Křesťané a židé - právní, sociální a ekonomické aspekty křesťanských postojů, stereotypy a jejich původ - obvinění z rituálních vražd dětí, znesvěcení hostií, obavy ze spiknutí; 7. Křesťanský Západ a Východ - vztah latinských křesťanů k východním církvím v Asii, zejména Číně a Indii; 8. Křesťané a jinověrci v Asii - postoje křesťanů k vyznavačům tradičních asijských náboženství; 9. Středověké pojetí "jinakosti", "tolerance" a "identity"; 10.-12. Prezentace studentských prací a diskuse.
Literatura
  doporučená literatura
 • VALTROVÁ, Jana. Středověká setkání s "jinými". Modloslužebníci, židé, saracéni a heretici v misionářských zprávách o Asii. 1. vyd. Praha: Argo, 2011. 209 s. Každodenní život 47. ISBN 978-80-257-0399-1. info
 • GREENBLATT, Stephen. Podivuhodná vlastnictví : zázraky Nového světa. Edited by Martin Procházka - Lucie Johnová. Vyd. české 1. Praha: Karolinum, 2004. 245 s. ISBN 8024608618. info
 • Medieval christian perceptions of Islam. Edited by John Victor Tolan. 1st pbk. ed. New York: Routledge, 2000. xxi, 414. ISBN 0415928923. info
 • Putování k mongolům [1747] : Cesta Jana de Plano Carpiniho ke dvoru Kujuk-Chána (Obsaž.) : Cesta Viléma z Rubruku ke dvoru Mangu-Chána (Obsaž.) : Poselstvo k Tamerlánovi (Obsaž.). Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1964. info
  neurčeno
 • Saint Francis and the sultanthe curious history of a Christian-Muslim encounter. Edited by John Victor Tolan. New York: Oxford University Press, 2009. xvi, 382 p. ISBN 9780191567490. info
 • The crusades and the Christian world of the Eastrough tolerance. Edited by Christopher Hatch MacEvitt. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2008. vi, 272 p. ISBN 9780812202694. info
 • Meeting the foreign in the Middle Ages. Edited by Albrecht Classen. New York: Routledge, 2002. lxxiii, 27. ISBN 0415930022. info
Výukové metody
přednášky, komentovaná četba pramenů, diskuse
Metody hodnocení
Podmínky kolokvia: (a) 2 krátké komentáře k zadané četbě; (c) prezentace seminární práce v kurzu (6 normostran)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2017, podzim 2019, jaro 2021.