PLIN023 Odborná přednáška a exkurze II

Filozofická fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/3/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Marek Grác, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 12:30–14:55 G13
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz kombinuje exkurze na specializovaná jazykovědná pracoviště s cyklem lingvistických přednášek domácích a zahraničních odborníků zabývajících se (nejen) korpusovým a počítačovým zpracováním jazyka. Cílem je obohatit standardní výuku počítačové lingvistiky a jazykovědné bohemistiky o konkrétní vhled do sféry primárního i aplikovaného lingvistického výzkumu. Předmět je určen zejména studentům oboru Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, otevřen je však všem bohemistům i studentům ostatních filologických oborů.
Osnova
  • Exkurze jsou pořádány především do Ústavu Českého národního korpusu FF UK, na jednotlivá pracoviště Ústavu pro jazyk český AV ČR a do firem a institucí, v nichž mohou absolventi oborů orientovaných na počítačovou lingvistiku, bohemistiku a další blízké obory najít uplatnění.
  • Přednáškový cyklus se zaměřuje především na témata z oblasti teorie a praxe korpusového a počítačového zpracování jazyka, na problematiku počítačového překladu, na analýzu a syntézu mluveného jazyka apod.
  • Část přednášek je věnována tématům „nepočítačově“ orientované bohemistické lingvistiky.
  • Náplň kurzu je v každém semestru obměňována a aktuálně dotvářena, mj. podle návrhu studentů. Nabídka exkurzí se zčásti opakuje, a to v pevné vazbě na jarní nebo podzimní semestr (proto odlišení I, II; absolvování kurzu I není podmínkou pro registraci kurzu II).
  • Konkrétní náplň kurzu je upřesňována na začátku semestru (případně dále doplňována během semestru).
  • Předpokládané exkurze pro jarní semestr 2016: - exkurze do počítačové firmy (CleverMaps nebo Red Hat) - exkurze do České televize - exkurze do ZOO s prezentací připravovaného projektu studentů PLINu a ČJL
  • Předpokládaná témata přednáškového cyklu pro jarní semestr 2016: - přednáška o zpracování mluvených korpusů (P. Pořízka - UPOL) - přednáška M. Nekuly z Řezna (téma zatím neurčeno) - přednáška absolventů (i stávajících studentů) FF MU o uplatnění v praxi, o možnostech studentského podnikání apod. Přednášející např. Z. Vintr z firmy Workday (absolvent kombinace čeština - angličtina), R. Holaj (magisterský student oboru PLIN).
Literatura
  • Literatura bude studentům zadávána aktuálně v relaci k tématům přednáškového cyklu a zaměření navštívených lingvistických pracovišť.
Výukové metody
Důraz je kladen na aktivní zájem studentů o prezentovanou problematiku. Posluchači kurzu jsou vedeni k odborné  přípravě na přednášky i exkurze, k účasti v diskusích a k týmovému zpracování získaných poznatků.
Metody hodnocení
K úspěšnému absolvování předmětu je nutná aktivní účast na 2 exkurzích a 2 přednáškách a vypracování zadaných úkolů týkajících se těchto aktivit (zejména zprávy z vybrané akce).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.