DU1385a Subject seminar: Chapters in Collecting: Institutional Collections

Faculty of Arts
Spring 2018
Extent and Intensity
0/2/0. 5 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Ing. Marcela Rusinko, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Ing. Marcela Rusinko, Ph.D.
Department of Art History - Faculty of Arts
Contact Person: doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.
Supplier department: Department of Art History - Faculty of Arts
Timetable
each odd Thursday 9:10–12:25 K31
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 25 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/25, only registered: 0/25, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/25
Course objectives (in Czech)
Předmět seznamuje studenty s problematikou veřejných, institucionálních sbírek, muzeí a galerií umění v našem rámcově i zahraničním prostředí.
Prostřednictvím přednáškových vstupů, aktivní seminární účasti a především návštěv jednotlivých modelových institucí se společně seznamujeme se světem muzeí a galerií umění. Pro jednotlivé návštěvy volíme instituce různé velikosti, právního rámce, počtu zaměstnanců a sbírkových předmětů. Diskutujeme s vedením o minulosti a budoucnosti galerií, sledovaných cílech, formě práce s veřejností i nutnosti zapojení sociálních sítí a elektronických médií. S historiky umění diskutujeme o podobě jejich výstav, metodách přípravy, ohlasu návštěvníků. V neposlední řadě sledujeme zapojení moderních interaktivních technologií do expozic, ptáme se po struktuře návštěvníků, hodnotíme webové a mediálních prezentace institucí.


1/3 úvodní hodina
9/3 návštěva Galerie výtvarného umění v Ostravě
15/3 návštěva brněnských institucí (Muzeum města Brna, Špilberk)
duben, květen - návštěva Galerie Středočeského kraje Kutná Hora, Národní galerie v Praze, Východočeské galerie v Pardubicích, GMU v Hradci Králové, v případě časové rezervy výjezdy Bratislava, Vídeň
a dalších
případně návštěva zvolené instituce na žádost studentů
Learning outcomes (in Czech)
Absolventi jsou schopni:

- rychlé orientace v tuzemské sféře muzeí umění a galerií
- dokáží identifikovat legislativní a veřejno-správní rámec fungování jednotlivých institucí
- mají přehled o genezi a struktuře největších veřejných uměleckých sbírek v ČR
- aktivní návštěvou institucí, sledováním jejich odborné činnosti a veřejné prezentace jsou vedeni ke komparativním hodnocením jednotlivých institucí, jejich výstupů a přístupů
- orientují se ve vyhledávacích sbírkových a provenienčních databázích
- mají přehled o významných zahraničních sbírkotvorných institucích a principu jejich fungování
- dokáží aktivně pracovat s relevantními informačními zdroji a literaturou
Syllabus (in Czech)
 • - historie geneze veřejných muzeí a galerií v českém prostředí
 • - podstata činnosti muzeí a galerií
 • - legislativní rámec fungování
 • - ministerské, krajské, municipální či soukromé instituce
 • - správa sbírek dle zákona a odborná činnost muzea umění
 • - role historika umění ve sbírkové organizaci jako správce sbírek, kurátora výstav a znalce
 • - práce s veřejností a cíle sbírkotvorné organizace
 • - management muzea umění dle počtu sbírek a zaměstnanců
 • - současné mezinárodní trendy v muzejnictví
 • - role soukromých korporátních sbírek u nás
 • - profesní organizace sdružující galerie a muzea umění
 • - paměťové instituce ve věku virtuální reality: muzea, nové technologie a formy komunikace
Teaching methods (in Czech)
-přednáška
-seminární diskuse
-návštěvy sbírkových institucí
-diskuse s řediteli muzeí a galerií, s historiky umění, žurnalisty
Assessment methods (in Czech)
Hodnocena je aktivní účast, forma zapojení do seminářů a návštěv institucí.
Řešení tematických individuálních či skupinových úkolů, popř. krátké referáty.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Spring 2019.
 • Enrolment Statistics (Spring 2018, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2018/DU1385a