PLIN005 Od praslovanštiny k češtině

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář se zaměřuje na praslovanštinu jako vývojové východisko češtiny (především staré češtiny). Náplň předmětu tvoří vztah praslovanštiny k jiným indoevropským jazykům, vývoj praslovanského hláskosloví a tvarosloví, nářeční štěpení praslovanštiny, a to především s ohledem na místo češtiny v procesu diferenciace slovanských jazyků . Pozornost se soustřeďuje především na ty hláskové a tvaroslovné jevy, které jsou důležité pro pochopení staré a nové češtiny (tento předmět se tedy dotýká problémů, jejichž znalost je nezbytná pro navazující předmět Od staré češtiny k nové češtině). Jen zčásti jsou reflektovány počátky slovanského písemnictví (zejména na našem území) a vývoj písma u Slovanů. Na konci předmětu bude student schopen rekonstruovat praslovanskou podobu slov, z praslovanského rekonstruovaného tvaru určit podobu slova v pračeštině/staré češtině, skloňovat praslovanská jména a časovat praslovanská slovesa. Student bude také schopen přečíst cyrilský text.
Osnova
  • Hlavní tematické okruhy: 1) Dějiny a současný stav slavistiky. Klasifikace slovanských jazyků 2) Historické souvislosti vzniku prvního slovanského jazyka a jeho písemných soustav 3) Divergentní/ konvergentní jazykový vývoj; indoevropský jazykový prazáklad (hypotézy o pravlasti); klasifikace indoevropských jazyků. 4) Desintegrace indoevropského jazykového prazákladu; protobaltské období (balto-slovanské jazykové společenství?); periodizace praslovanštiny; hypotézy o praslovanské pravlasti; nářeční štěpení praslovanštiny 5) Základní slabičné a hláskové zákony praslovanštiny I – tendence ke stoupavé sonoritě slabiky 6) Základní slabičné a hláskové zákony praslovanštiny II – tendence k harmonizaci artikulace v rámci slabiky 7) Pozdně praslovanské změny – kontrakce, zánik a vokalizace jerů, denazalizace 8) Praslovanské gramatické kategorie jmenné. Jmenná deklinace 9) Zájmenná a složená deklinace 10) Praslovanské gramatické kategorie slovesné. Klasifikace staroslověnského slovesa 11) Praslovanský prézens a imperativ 12) Systém praslovanských minulých časů 13) Praslovanské tvary analytické
Literatura
  • VEČERKA, Radoslav. Staroslověnština v kontextu slovanských jazyků. Olomouc; Praha: Univerzita Palackého; Euroslavica, 2006. 273 s. Univerzita Palackého Olomouc. ISBN 80-244-0889-9. info
  • VEČERKA, Radoslav. Základy slovanské filologie a staroslověnštiny. 5. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 112 s. ISBN 80-210-2961-7. info
  • VEČERKA, Radoslav. Staroslověnské texty. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. 195 s. ISBN 80-210-0818-0. info
  • PALLASOVÁ, Eva. Texty ke studiu jazyka staroslověnského. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU, Brno, 1995. 122 s. ISBN 80-210-1184-X. info
  • LAMPRECHT, Arnošt, Dušan ŠLOSAR a Jaroslav BAUER. Historická mluvnice češtiny. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 423 s. info
  • PETR, Jan. Základy slavistiky. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 143 s. info
  • BĚLIČ, Jaromír, Adolf KAMIŠ a Karel KUČERA. Malý staročeský slovník. Edited by Václav Křístek. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 707 s. info
Výukové metody
Používané výukové metody jsou: přednášky, diskuse v hodině, domácí úkoly, četba staroslověnských/nejstarších českých textů a konkrétní odborné literatury (povinná literatura), drilování. V seminářích jsou průběžně ověřovány schopnosti, znalosti a dovednosti, které studenti získávají během vlastní přípravy.
Metody hodnocení
Zkouška.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.