ETBB116 Czech Abroad

Faculty of Arts
Spring 2022
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Michal Pavlásek, Ph.D. (lecturer), doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (deputy)
Mgr. et Mgr. Eva Chovancová (assistant)
Guaranteed by
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
Department of European Ethnology - Faculty of Arts
Contact Person: Martina Maradová
Supplier department: Department of European Ethnology - Faculty of Arts
Timetable
each odd Monday 16:00–19:40 J31
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 14 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The course will introduce key factors of the historical development of Czech communities (minorities) abroad to the students. Its goal is to explain basic historical, social, legal, economic and ethnical connections of their historical and contemporary existence.
Learning outcomes
After having completed the course, the student will be well versed in the theme of emigration of Czech people. On the example of Czech expatriates in south-eastern Europe, he/she will gain knowledge about the coexistence of expatriate diaspora with other ethnic groups in the region, as well as about other specific factors in the existence of Czechs abroad. The ability to identify and understand the “theme of expatriates” will lead to the fact that that student will be able to interpret and describe the wider context of expatriates´ presence in the often multi-ethnic environments of the Balkans, he/she will understand the basic critical perspectives of studying them (criticism of methodological nationalism, transnational perspective, “policy of expatriatism“) and will be well versed in the situation of minorities in south-eastern Europe.
Syllabus
 • 1. Factors initiating emigration from the Czech lands.
 • 2. Formation of Czech diaspora abroad with a special focus on the Balkans.
 • 3. The historical context of existence and the present.
 • 4. Relationship to other ethnic groups. Media representation of expatriate communities, religious and trans-national practices.
 • 5. Probes into the past and present of expatriate communities´ life in the Balkans.
Literature
  recommended literature
 • Heroldová, Iva. 1996. Vystěhovalectví do jihovýchodní Evropy. In: Češi v cizině 9. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR s. 67–95.
 • Pavlásek, Michal. 2012. Příští stanice Národní. Nastupovat! Studie o politice krajanství. In: Fatková, Gabriela et al.: Balkán a nacionalismus. Labyrintem nacionální ideologie. Brno: Porta Balkanica; Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, s. 104–133.
 • Štěpánek, Václav. 2005. Česká kolonizace Banátské vojenské hranice na území srbsko-banátského hraničářského pluku. In: Hladký, L. – Štěpánek, V. (eds.): Od Moravy k Moravě. Z historie česko-srbských vztahů v 19. a 20. století. Brno: Matice moravská, s. 6
 • BROUČEK, Stanislav. Migrace z České republiky po roce 1989 v základních tematických okruzích. Vydání první. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., 2017. 298 stran. ISBN 9788088081098. info
 • JIREČEK, Miroslav. Jakoubek, M.: Vojvodovo. Etnologie krajanské obce v Bulharsku. Brno: CDK; Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010. 347 s., 24 s. obr. příl. 3–4/2011. Praha: Historický ústav AV ČR, 2011. 4 pp. Slovanský přehled. ISSN 0037-6922. info
 • VACULÍK, Jaroslav. České menšiny v Evropě a ve světě (Czech Minoritien - Czechs in Europe and the World). Praha: Libri, 2009. 319 pp. Libri. ISBN 978-80-7277-397-8. info
 • BROUČEK, Stanislav. Etapy českého vystěhovalectví. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2003. [6] s. ISBN 8085010542. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Mizející menšina. Historie a současnost českého osídlení v srbském Banátě (Disappearing World. On the History of the Czech Minority in the Serbian Banat). Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2003, XIII, No 1, p. 3-10. ISSN 0862-8351. info
 • Emigrace a exil jako způsob života : II. sympozium o českém vystěhovalectví, exulantství a vztazích zahraničních Čechů k domovu : konference zahraničních Čechů. Edited by Stanislav Brouček - Karel Hrubý - Antonín Měšťan. Vyd. 1. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2001. 193 s. ISBN 8085010240. info
 • Czechs abroad. Edited by Stanislav Brouček. V Praze: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR Praha, 1996. 230 s. ISBN 808501050X. info
 • MATUŠEK, Josef. Češi v Chorvatsku. Daruvar: Jednota, 1994. 207 s. ISBN 9539602815. info
Teaching methods
Lectures. Reading.
Assessment methods
Written test.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on the extent and intensity of the course: Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.
The course is also listed under the following terms Autumn 2019, Spring 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2022/ETBB116