IM162 Názorová publicistika

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Filip Breindl, Th.D. (přednášející)
Mgr. Ondřej Krajtl (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 12:00–13:40 N21, kromě Út 17. 5.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/10, pouze zareg.: 0/10, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/10
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení studentů s názorovými publicistickými žánry, především psané žurnalistiky, a to teoreticky i prakticky. Studenti získají znalosti o klíčových žánrech názorové publicistiky (recenze, kritika, komentář, poznámka, glosa) a šířeji také publicistiky (rozhovor, reportáž, feature, story, fejeton), o současné podobě žánrů v české publicistice a budou pravidelně vytvářet jednotlivé žánry publikovatelné v médiích.
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování předmětu znát pravidla pro psaní názorové publicistiky a šířeji publicistických žánrů, získají přehled o současné podobě české publicistiky, budou schopni vytvořit jednotlivé publicistické žánry na profesionální úrovni včetně kritické reflexe.
Osnova
 • 1. Vymezení základních pojmů.
 • 2. Názorová publicistika a publicistické žánry.
 • 3. Psaná publicistika v tištěných médiích a online.
 • 4. Současná česká publicistika.
 • 5. Názorové žánry.
 • 6. Žánry umělecké kritiky a recenze.
 • 7. Další publicistické žánry (rozhovor, reportáž, feature, story, fejeton, profil, portrét, medailon, nekrolog).
Literatura
 • PAPE, Susan a Sue FEATHERSTONE. Feature writing : a practical introduction. 1st pub. London: SAGE Publications, 2006. 163 s. ISBN 1412908000.
 • Frye, Northrop: Anatomie kritiky : čtyři eseje. Brno: Host, 2003.
 • Černý, Václav: Co je kritika, co není a k čemu je na světě. Brno: Blok, 1968.
 • O fejetonu, s fejetonem : (sborník textů k žánru). Edited by Barbora Osvaldová - Radim Kopáč. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2007. 103 s. ISBN 9788024612867.
 • How to write comment - 15. kapitola z knihy Richard Keeble: Print Journalism. A Critical Introduction. (Routlege, London 2005).
 • HÁJEK, Jiří. Teorie umělecké kritiky. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986
 • Eco, Umberto - Rorty, Richard - Culler, Jonathan - Brook-Roseová, Christine (1995): Interpretácia a nadinterpretácia. Bratislava: Archa, ed. Stefan Collini (orig. Interpretation and Overinterpretation, 1992; přel. Zdeňka Kalnická).
 • O komentáři, o komentátorech : (kolektivní monografie k žánru). Edited by Barbora Osvaldová. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2013. 109 s. ISBN 9788024622378.
 • BLAŽEJOVSKÁ, Alena. Rozhovory o interview. Edited by Barbora Osvaldová - Radim Kopáč. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2009. 166 s. ISBN 9788024616186.
 • Blažíček, P.: Kritika a interpretace. Praha: Triáda, 2002.
 • Haman. Aleš: Nástin dějin české literární kritiky. Jinočany: H & H, 2000.
 • BECH-KARLSEN, Jo. Být přitom : reportáž jako žánr a metoda. 1. vyd. Oslo: Universitetsforlaget, 1991. 208 s. ISBN 8271470949.
 • O reportáži, o reportérech. Edited by Barbora Osvaldová - Radim Kopáč - Alice Němcová Tejkalová. Vyd. 1. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2010. 130 s. ISBN 9788024617817.
 • STANDRING, Suzette Martinez. The art of column writing: insider secrets from Art Buchwald, Dave Barry, Arianna Hufflington, Peter Hamill an other great kolumnists. Oak Park : Marion Steet Press, 2008. 200 s. ISBN 9781933338262.
Výukové metody
Teoretická příprava (četba), praktická cvičení, skupinové diskuse, analýza a kritická reflexe textů, domácí seminární práce. Vytváření mediálního produktu.
Metody hodnocení
Studenti v průběhu semestru zpracují podle zadání předem stanovený počet publicistických a odborných seminárních prací.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/IM162