PGMK009 Final Dissertation Seminar

Faculty of Arts
Spring 2022
Extent and Intensity
14/0. 10 credit(s) (from 10 credits increase by 5). Type of Completion: z (credit).
Taught partially online.
Teacher(s)
doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
Department of Educational Sciences – Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Kateřina Zelená
Supplier department: Department of Educational Sciences – Faculty of Arts
Prerequisites
Choosing of the theme for the Magister of Arts Diploma Thesis.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 40 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/40, only registered: 0/40
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The goal of the diploma seminar is to assist the student in completing the diploma thesis and prepare for its successful defence. The diploma thesis addresses a scholarly issue at a level appropriate to the Master's degree.
Learning outcomes
In the diploma thesis the student must demonstrate the ability to work independently in keeping with academic standards, a knowledge and understanding of the relevant scholarly literature and the ability to research the issue under study.
Syllabus
 • The course consists of individual consultations with the thesis supervisor, depending on the specific demands of the degree program and thesis´ topic. The seminar is organized as follows:
 • Formal requirements of the diploma thesis.
 • Presentation of the thesis structure and bibliography.
 • Presentation of a work-in-progress of the diploma thesis.
Literature
  recommended literature
 • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997, 271 s. ISBN 8071981737. info
 • HOŘÍNKOVÁ-KOUŘILOVÁ, Lenka, Petr KŘIVÁNEK, Martina NEDOMOVÁ, Michal PAZDERSKÝ, Silvie PRESOVÁ, Petra ŠEDINOVÁ and Petr ŠKYŘÍK. Kurz práce s informacemi. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISSN 1802-128X. URL info
 • KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ and Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti,. [1. české vyd.]. Nitra: Enigma, 2008, 161 s. ISBN 9788089132706. info
 • KUBÁTOVÁ, Helena and Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, 90 s. ISBN 9788024415895. info
 • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004, 207 s. ISBN 807204348X. info
Teaching methods
Individual student-advisor tutorial, during which student presents and discusses the used scholarly literature and particular methodologic aproach to the solved topic. Later presenting and analysing particular chapters. Presentation of the work-in-progress in the Thesis Seminar.
Assessment methods
The advisor awards the course-unit credit for the semester on the basis of examination of particular parts of diploma-thesis and students ability to work out the advisors comments on it.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Note related to how often the course is taught: individuální nebo skupinový plán.
General note: Počet kreditů byl od roku 2015 snížen na 10 kreditů. Tato úprava byla byla realizována na základě nové akreditace v létě roku 2015. Případné nesrovnalosti v počtu kreditů je nutné řešit s garantem oboru.
Credit evaluation note: Pro studenty imatrikulačních ročníků 2011 – 2014 je určena kreditáž "15", studenti pozdějších ročníků si vybírají vždy "10".
Information on course enrolment limitations: Předmět je určen pro studenty navazujícího dvouoborového magisterského studia, kteří píší na ÚPV diplomovou práci.
The course is also listed under the following terms Spring 2021, Autumn 2021, Autumn 2022, Spring 2023, Autumn 2023, Spring 2024, Autumn 2024, Spring 2025.
 • Enrolment Statistics (Spring 2022, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2022/PGMK009