PGM104 Andragogy

Faculty of Arts
Spring 2023
Extent and Intensity
1/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Katarína Rozvadská (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Kateřina Zelená
Supplier department: Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Timetable
Wed 14:00–15:40 B2.21, except Wed 19. 4.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 15 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 6/15, only registered: 0/15
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Students will achieve knowledge of basements of andragogy and of principles of adults learning generally. They will understand specifics of using teaching methods in the process of adult education. Factors influencing effectiveness of learning process will be discussed and also methods and forms of adult learning. Special attention will be focused on the personality and techniques of lecturer's work.
Learning outcomes
At the end of this course, students should be able to:
- desribe and explain basic categories of andragogical thinking,
- discuss educational aims and goals, curriculum, methods of education and training, and their mutual relations,
- present most influential scholars and to characterize their main ideas.
Syllabus
 • 1. Andragogy – disciplinary frameworks, characteristics.
 • 2. Adult education today, contexts and documents for Czech republic and European community.
 • 3. Adult education theories.
 • 4. Adult learner in andragogy.
 • 5. Adult education in national and international perspectives, Czech and European educational policy.
 • 6. Adult education institutions. Professions in adult education. Adult education financing.
 • 7. Didactics of adult education.
 • 8. Contemporary adult education concepts. Lifelong learning. Formal, nonformal and infomal learning and education.
 • 9. In-company training. Individual and organizational development.
 • 10. Self-education concepts – reflexive practice, Kolb's learning cycle etc.). Self-education support.
Literature
  required literature
 • DVOŘÁKOVÁ, Miroslava and Michal ŠERÁK. Andragogika a vzdělávání dospělých : vybrané kapitoly. Vydání první. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. 169 stran. ISBN 9788073086947. info
 • NOVOTNÝ, Petr. Pracoviště jako prostor k učení (Workplaces as learning spaces). In Pracoviště jako prostor k učení. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 97 pp. ISBN 978-80-210-4918-5. info
  recommended literature
 • Bílá kniha : národní program rozvoje vzdělávání v České republice (Variant.) : Národní program rozvoje vzdělávání v České republice : Bílá kniha. info
 • NOVOTNÝ, Petr. Učení pro pracoviště. Prostor pro uplatnění konceptu workplace learning v českém prostředí. (Workplace Learning. Possibilities to apply the concept of workplace learning in the Czech environment.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 152 pp. ISBN 978-80-210-5116-4. info
 • ŠERÁK, Michal. Zájmové vzdělávání dospělých. Vydání 1. Praha: Portál, 2009. 207 stran. ISBN 9788073675516. info
 • BENEŠ, Milan. Andragogika. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. 216 s. ISBN 80-86432-23-8. info
 • Strategy of human resources development for the Czech Republic. Praha: Úřad vlády ČR, 2003. 64, 72 s. ISBN 80-86734-02-1. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Gramotnost: staré téma v novém pohledu (Literacy: the old topic in a new perspective). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita & Nakladatelství Georgetown, 2002. 199 pp. Edice Rubikon, sv. 8. ISBN 80-210-2858-0. info
 • BENEŠ, Milan. Idea vzdělávání v dnešní společnosti. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2002. 110 s. ISBN 80-86432-40-8. info
 • ROGERS, Jennifer. Adults learning. 4th ed. Buckingham: Open University Press, 2001. 225 s. ISBN 0-335-20677-8. info
 • ČERYCH, Ladislav. České vzdělání a Evropa : strategie rozvoje lidských zdrojů v České republice při vstupu do Evropské unie : Program Phare, projekt č. CZ 9405-01-03-01. Praha: Sdružení pro vzdělávací politiku, 1999. 88 s. ISBN 8021103124. info
 • BENEŠ, Milan. Úvod do andragogiky. Praha: Karolinum, 1999. 129 s. ISBN 8071843814. info
 • PRŮCHA, Jan. Vzdělávání a školství ve světě :základní mezinárodní komparace vzdělávacích systémů. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 319 s. ISBN 80-7178-290-4. info
 • MUŽÍK, Jaroslav. Marketing ve vzdělávání dospělých. [Praha]: DAHA, 1998. 55 s. ISBN 80-902232-2-2. info
 • BELCOURT, Monica and Phillip Charles WRIGHT. Vzdělávání pracovníků a řízení pracovního výkonu. Vyd. 1. Praha: Grada, 1998. 243 s. ISBN 8071694592. info
 • Vyučování a učení : cesta k učící se společnosti : (Bílá kniha o vzdělávání a odborné přípravě). Edited by Květa Goulliová, Translated by Antonín Mikeš. Praha: Učitelské noviny - Gnosis, 1997. 96 s. info
 • PAVLÍK, Oldřich, Luboš CHALOUPKA and Karel KOHOUT. Vzdělávání dospělých : výtah z dokumentů a publikací. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 1997. 111 s. info
 • LEIRMAN, Walter. Čtyři kultury ve vzdělávání : expert, inženýr, prorok, komunikátor. Edited by Jiří Vymazal. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1996. 157 s. ISBN 8071841684. info
Teaching methods
Lectures, seminar, discussion.
Assessment methods
Final written test.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
Teacher's information
http://www.phil.muni.cz/~novotny/
The course is also listed under the following terms Spring 2020, Spring 2021, Spring 2022, Spring 2024.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2023/PGM104