F7571 Experimentální metody a speciální praktikum B 1

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/5. 7 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Adam Dubroka, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Luděk Bočánek, CSc. (cvičící)
Mgr. Ondřej Caha, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Klenovský, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Petr Mikulík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Filip Münz, PhD. (cvičící)
Chennan Wang, Dr. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Adam Dubroka, Ph.D.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Adam Dubroka, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–12:50 Fpk,04013
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz nabízí laboratorní úlohy využívající pokročilých experimentálních metod fyziky pevných látek. Úlohy jsou zaměřeny převážně na polovodiče.

Cílem předmětu je umožnit studentům z vlastní zkušenosti
- popsat a vysvětlit vybrané experimentální metody z fyziky pevných látek
- aplikovat tyto metody na měření konkrétních jevů
- analyzovat a fyzikálně interpretovat získaná experimentální data.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- samostatně používat experimentální aparatury praktika
- vyhodnotit měření, určit náhodné chyby výsledků a odhadnout jejich systematické chyby
- vysvětlit fyzikální principy měření i pozorovaných jevů
- navrhnout typ experimentu pro změření dané vlastnosti materiálu
- sepsat protokol o měření ve formátu běžném ve vědecké literatuře
Osnova
 • Feroelektrické vlastnosti pevných látek
 • Infračervená spektroskopie pevných látek.
 • Elektrická vodivost, Hallův koeficient a magnetovodivost polovodiče. Teplotní závislost pohyblivosti.
 • Rentgenová odrazivost na multivrstvách a analýza difrakčního záznamu na polykrystalickém vzorku.
 • Rekombinace nadbytečných nositelů proudu v polovodičích, doba života nositelů.
 • Termoelektrické napětí v polovodiči.
 • Ramanská spektroskopie
 • Elektronová mikroskopie
 • Voltampérové charakteristiky p-n přechodů.
 • Měření aktivační energie tvorby vakancí v kovech.
 • Absorpční hrana polovodičů.
 • Technologie přípravy rezistoru a kondenzátoru na křemíkové desce.
Literatura
 • Návody k jednotlivým úlohám (Instructions for individual tasks).
 • BROŽ, Jaromír. Základy fyzikálních měření. Sv. 1. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 669 s. info
Výukové metody
laboratorní cvičení
Metody hodnocení
Pro získání klasifikovaného zápočtu je třeba předložit jedenáct otestovaných protokolů.
Informace učitele
http://www.physics.muni.cz/kfpf/Vyuka/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2020/F7571