Z8101 Základy fotogrammetrie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2007 - akreditace
Rozsah
1/1. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc. (přednášející)
Garance
RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: 15
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je seznámit studenty se základními principy fotogrammetrického zpracování dat s důrazem na digitální fotogrammetrii. Jsou podány základní informace o metodách leteckého snímkování, dále matematické základy jednosnímkových metod a principy stereofotogrammetrie. Je věnována pozornost jednotlivým etapám procesu tvorby digitálních fotogrammetrických produktů, fotogrammetrickému sběru dat, generování DTM, tvorbě ortofoto.
Osnova
  • 1. Základní pojmy a definice, historický prehled, rozdelení metod fotogrammetrie 2. Letecké snímkování a snímkový let (letadla, kamery, druhy filmu, digitální fotografie, GPS podpora ve fotogrammetrii) 3. Základní druhy snímku, LMS a jejich soucásti 4. Optické a fotografické základy, filmy a jejich složení, filtry, interpretacní postupy a interpretacní znaky 5. Matematické základy fotogrammetrie, projektivní geometrie, souradné soustavy, vlivy pusobící na geometrii LMS 6. Jednosnímkové metody - urcování horizontálních vzdáleností a úhlu merením na LMS, urcování výšky objektu z relief displacement 7. Stereoskopie, princip stereovidení, stereovjem a zpusoby jeho vytvárení, stereoskopická dvojice snímku, princip paralxy, zjištování výšky objektu a výšky terénu z merení obrazové paralaxy 8. Tvorba map na stereoplotteru, vnitrní a vnejší (absolutní a relativní) orientace stereodvojice, 9. Digitální fotogrammetrie, digitální obraz, jeho vznik a vlastnosti, skenování analogových snímku 10. Transformace obrazu, geometrická korekce snímku, korelacní techniky, epipolární projekce, mozaikování, fotogrammetrické zpracování družicových obrazových dat 11. Tvorba digitálního ortofoto a generování DTM, sestavování ortofotomapy, 12. Digitální fotogrammetrická stanice - hardwarové a softwarové nástroje, príklady konkrétních rešení 13. Tvorba a obnova topografických map v bývalém Ceskoslovensku a v Ceské republice, produkty digitální fotogrammetrie, aplikace metod fotogrammetrie
Literatura
  • KONECNY, Gottfried. Geoinformation : remote sensing, photogrammetry and geographic information systems. 1st publ. London: Taylor & Francis, 2002. xiv, 248. ISBN 0415237955. info
  • LILLESAND, Thomas M., Ralph W. KIEFER a Jonathan W. CHIPMAN. Remote sensing and image interpretation. 5th ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2004. xiv, 763. ISBN 0471152277. info
  • KASSER, Michael a Yves EGELS. Digital photogrammetry. London: Taylor & Francis, 2001. xv, 351 s. ISBN 0-748-40945-9. info
  • LILLESAND, Thomas M. a Ralph W. KIEFER. Remote sensing and image interpretation. 3rd ed. New York: John Wiley & Sons, 1994. xvi, 750. ISBN 0471577839. info
Informace učitele
Předmět je zakončen zkouškou, student získá přehled o metodách analogové, analytické a digitální fotogrammetrie. Matematický aparát je použit pro pochopení podstaty metod, pro svoji názornost jsou využity postupy analogové a analytické fotogrammetrie. Student získá praktické zkušenosti tvorby digitálního modelu terénu a tvorby ortofoto v prostředí ORTHOENGINE. Součástí je návštěva fotogrammetrického pracoviště.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2001, podzim 2002, jaro 2005, jaro 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.